Překážky v práci – úvod

26.02.2019

V souvislosti se vznikem pracovního poměru vzniká mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem řada práv a povinností. Jde zejména o povinnost zaměstnanec podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru. Tomu odpovídá povinnost zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem. V průběhu trvání pracovního poměru však mohou na straně zaměstnance či zaměstnavatele nastat okolnosti (právní skutečnosti), které po omezenou dobu brání/znemožňují v plnění základních pracovněprávních povinností či jejich plnění značně ztěžují – překážky v práci. Základní právní úprava překážek v práci je obsažena v části osmé Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Právní úprava překážek v práci se nevztahuje pouze na zaměstnance, kteří jsou ve vztahu k zaměstnavateli v pracovním poměru, ale i na zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti). Ze zákona se na ně vztahuje právní úprava překážek v práci na straně zaměstnavatele. V rámci dohody o pracovní činnosti je možné sjednat (přímo v dohodě o pracovní činnosti/kolektivní smlouvě či stanovit vnitřním předpisem) právo zaměstnance na dovolenou a na jiné důležité osobní překážky v práci.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED