Lázeňská léčebně rehabilitační péče

27.02.2019

Proč nemůže být inkontinentnímu pacientovi schválena lázeňská léčebně rehabilitační péče?

Inkontinence moče II. a III. stupně a inkontinence stolice představuje dle Vyhlášky č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče obecnou kontraindikaci lázeňské léčebně rehabilitační péče o dospělé, děti a dorost. To však neplatí pro indikační skupinu nemocí VI (nemoci nervové), VIII/3 (nemoci močového ústrojí – stavy po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po komplikované prostatektomii a nefrolitotrypsii, doléčení po litotrypsii extrakorporálními rázovými vlnami), XXVI (nemoci nervové u dětí a dorostu), XXVIII/1 (nemoci močového ústrojí u dětí a dorostu – recidivující nebo vleklé záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomickém nebo funkčním), XXVIII/2 (nemoci močového ústrojí u dětí a dorostu – urolitiáza in situ, po spontánním odchodu konkrementu, odstranění chirurgickou či endoskopickou cestou nebo litotrypsií extrakorporálními rázovými vlnami), XXVIII/6 nemoci močového ústrojí u dětí a dorostu – funkční poruchy mikce – i bez zánětlivé příčiny – v případech, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní; děti po dovršení 9 let věku nereagující na dosavadní režimová a medikamentózní opatření); anus praeternaturalis (stomie) není kontraindikací léčby, pouze může omezit provádění léčebných procedur.

Kdo vystavuje „neschopenku“ v případě komplexní lázeňské péče?

Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče navazuje na lůžkovou péči nebo specializovanou ambulantní zdravotní péči a je zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti nebo na minimalizaci rozsahu invalidity. U účastníků nemocenského pojištění se poskytuje v době jejich dočasné neschopnosti k práci. Dočasnou pracovní neschopnost osoby nastupující komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči uznává a potvrzuje lékař lázeňského zařízení (není-li již vystavena jiným ošetřujícím lékařem). Ošetřujícím lékařem se pro účely Zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění rozumí poskytovatel zdravotních služeb, který svými lékaři poskytuje pojištěnci, ošetřované osobě nebo jiné posuzované osobě ambulantní, lůžkovou nebo lázeňskou léčebně rehabilitační péči, s výjimkou poskytovatele zdravotnické záchranné služby a lékařské pohotovostní služby, a poskytovatel pracovně-lékařských služeb při ošetřování pojištěnce v rámci první pomoci, pokud získal oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Lékař, který provádí posuzování zdravotního stavu, je oprávněn tuto činnost vykonávat jen v rozsahu své odbornosti (§ 54 Zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).

Jsem 6 měsíců po onkologické léčbě pro karcinom prsu (ozařování). Mám nárok na lázeňskou léčebně rehabilitační péči a v jakém časovém horizontu?

U onkologických onemocnění (zhoubných nádorů) je délka základního léčebného pobytu dospělých poskytnutého jako komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče stanovena na 21 dní. Nárok na komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči má dospělý onkologicky nemocný pacient bez kontraindikací do 12 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby (s výjimkou dlouhodobé hormonální terapie). Rozhodující při podávání návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči je posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem.

Jaká je délka léčebného pobytu?

Komplexní/příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnutá pojištěnci pro danou indikaci (např. nemoci onkologické, nervové, nemoci pohybového ústrojí aj.) poprvé se označuje jako základní léčebný pobyt. Další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na jejímž základě byl uskutečněn základní léčebný pobyt, se označuje jako opakovaný léčebný pobyt, není-li v příloze č. 5 k Zákonu č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči) stanoveno jinak. Délka základního léčebného pobytu dospělých poskytnutého jako komplexní péče je stanovena na 21 nebo 28 dnů, u dětí a dorostu na 28 dnů. Délka základního léčebného pobytu dospělých poskytnutého formou příspěvkové péče činí 21 dní. Délka opakovaného léčebného pobytu poskytnutého formou komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče je u dospělých také stanovena na 21 nebo 28 dní, u dětí a dorostu 28 dní. Délka opakovaného léčebného pobytu poskytnutého formou příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče je u dospělých stanovena na 21 dní, v indikovaných případech na 14 dní.

Může mi lékař pobyt v lázních prodloužit?

Ano, nicméně prodloužení podléhá schválení revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny. Návrh na prodloužení léčebného pobytu podává ošetřující lékař (lékař lázeňského zařízení) na základě posouzení zdravotního stavu pacienta. Prodloužení stanovené délky základního léčebného pobytu nebo opakovaného léčebného pobytu poskytovaných jako komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče může navrhnout lékař příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, je-li tato možnost u příslušné indikace vyznačena v příloze č. 5 k Zákonu č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči). Návrh na prodloužení léčebného pobytu se podává reviznímu lékaři příslušné zdravotní pojišťovny, který prodloužení a jeho délku schvaluje. Prodloužení opakovaného léčebného pobytu poskytovaného jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče na 21 dnů v případech, kdy byl takový pobyt na základě indikace navrhujícího lékaře schválen revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny pouze v délce 14 dnů, může navrhnout lékař příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče. Návrh na prodloužení léčebného pobytu se podává reviznímu lékaři příslušné zdravotní pojišťovny, který prodloužení a jeho délku schvaluje.

Je mi 73 let a rád bych v souvislosti se svojí onkologickou diagnózou požádal ošetřujícího lékaře o vypsání návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Čekají mě v této souvislosti nějaká vyšetření? 

Ano. V návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost se mimo jiné uvádí: indikace, na jejímž základě se pojištěnci navrhuje poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči; způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče (komplexní nebo příspěvková); délka léčebného pobytu; pořadí naléhavosti (jedná-li se o komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči); souhrn vedlejších nemocí pojištěnce a pravidelná medikace; výška a hmotnost pojištěnce, jeho závislost na návykových látkách a nikotinu; vyšetření elektrokardiografie (EKG), pokud se jedná o pojištěnce staršího 40 let; výsledky vyšetření uvedených u jednotlivých indikačních skupin nemocí (odborná onkologická vyšetření); jednoznačné stanovisko internisty nebo geriatra ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o pojištěnce staršího 70 let nebo polymorbidního nemocného; jednoznačné stanovisko klinického onkologa, radiačního onkologa, dětského onkologa a hematologa, onkogynekologa nebo onkochirurga ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o onkologicky nemocného.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED