Formy lázeňské léčebně rehabilitační péče

24.04.2020

V České republice (ČR) se lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytuje a hradí ve 2 základních formách – jako komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče nebo příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče. Oba typy lázeňské léčebně rehabilitační péče mohou čerpat pouze osoby, které mají trvalý pobyt na území ČR a osoby, které na území ČR nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR.

Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče navazuje na lůžkovou péči nebo specializovanou ambulantní zdravotní péči a je zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti nebo na minimalizaci rozsahu invalidity. U účastníků nemocenského pojištění se poskytuje v době jejich dočasné neschopnosti k práci. Pojištěnce předvolá k lázeňské léčebně rehabilitační péči zařízení lázeňské péče. Termín nástupu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči je podmíněn jednak naléhavostí zdravotního stavu, jednak volnou kapacitou lázeňského zařízení a platností návrhu. Pojištěnec (pacient) v prvém pořadí naléhavosti je k nástupu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči předvolán nejpozději do 1 měsíce od data vystavení návrhu, případně po dohodě ošetřujícího, revizního a lázeňského lékaře je přeložen do zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče přímo ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče. V druhém pořadí naléhavosti je pacient předvolán nejpozději do 3 měsíců, děti a dorost do 6 měsíců ode dne vystavení návrhu. Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou (zdravotní péče – tzn. náklady na léčení, ubytování a stravování na standardní úrovni, případně přeprava, pokud je na ni nárok).

Příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována především pojištěncům s chronickým onemocněním v případech, kdy nejsou splněny podmínky pro komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Hrazenými službami jsou pouze standardní vyšetření a léčení pojištěnce. Ostatní náklady (ubytování, stravování, doprava) si pojištěnec hradí z vlastních zdrojů. Tato péče může být poskytnuta jednou za 2 roky, nerozhodne-li revizní lékař jinak.

Zdravotní pojišťovny umožňují léčebné pobyty již od 12 měsíců věku dítěte. Dětem a dorostu do 18 let se poskytuje komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče, pokud není na žádost rodičů poskytována příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče. Přeložení pojištěnce mladšího 18 let ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče do zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče revizní lékař neposuzuje. Osobám dorostového věku lze výjimečně, a to se souhlasem rodičů, poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči i ve zdravotnických zařízeních určených pro dospělé.

Komplexní/příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnutá pojištěnci pro danou indikaci poprvé se označuje jako základní léčebný pobyt. Další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na jejímž základě byl uskutečněn základní léčebný pobyt, se označuje jako opakovaný léčebný pobyt, není-li v příloze č. 5 k zákonu o veřejném zdravotním pojištění stanoveno jinak. Prodloužení stanovené délky základního léčebného pobytu nebo opakovaného léčebného pobytu poskytovaných jako komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče může navrhnout lékař příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, je-li tato možnost u příslušné indikace vyznačena. Návrh na prodloužení léčebného pobytu se podává reviznímu lékaři příslušné zdravotní pojišťovny, který prodloužení a jeho délku schvaluje. Prodloužení opakovaného léčebného pobytu poskytovaného jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče na 21 dnů v případech, kdy byl takový pobyt na základě indikace navrhujícího lékaře schválen revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny pouze v délce 14 dnů, může navrhnout lékař příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče. Návrh na prodloužení léčebného pobytu se podává reviznímu lékaři příslušné zdravotní pojišťovny, který prodloužení a jeho délku schvaluje.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED