Evidence na Úřadu práce ČR a pojištění

14.02.2019

Uchazeči o zaměstnání, kteří jsou evidovaní na Úřadu práce ČR, včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání, patří z pohledu zdravotního pojištění mezi tzv. státní pojištěnce – tzn. osoby, za které je plátcem pojistného stát prostřednictvím státního rozpočtu (§ 7 odst. 1 písm. e) Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů). Nezaměstnaný občan, který není vedený v evidenci Úřadu práce ČR či je z evidence vyřazený, za kterého není plátcem pojistného stát z jiného důvodu (např. péče alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o 2 děti do 15 let věku, pobírání rodičovského příspěvku, invalidita III. stupně aj.), patří do kategorie označované jako „osoby bez zdanitelných příjmů“. Za osobu bez zdanitelných příjmů je podle § 5 písm. c) Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů považována osoba, která má na území ČR trvalý pobyt, není však zaměstnancem, nemá příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, a není za ni plátcem pojistného stát, pokud uvedené skutečnosti trvají po celý kalendářní měsíc. Osoba bez zdanitelných příjmů je bez ohledu na to, v jaké životní situaci se nachází, povinna sama platit měsíčně pojistné ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je minimální mzda platná v měsíci, za který se pojistné platí (pro rok 2019 činí minimální mzda 13 350,-Kč). Jedná se tedy o měsíční částku ve výši 1 802,-Kč.

Doba vedení v evidenci Úřadu práce ČR představuje tzv. náhradní dobu pojištění (období, ve kterém se neodvádí žádné pojistné a přesto se tyto doby za určitých podmínek započítávají do potřebných let pojištění pro nárok na důchod). Podmínkou pro to, aby se tato doba účasti na pojištění hodnotila jako náhradní doba pojištění, je, že byla získána na území České republiky a že doba pojištění trvala aspoň jeden rok. Rozsah zápočtu doby evidence na Úřadu práce ČR je závislý na tom, v jakém období byla doba získána (před rokem 1996, před či po roce 2010 apod.) a zda byla vyplácena podpora v nezaměstnanosti. Důchodového (sociálního) pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v Zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění dle § 5 odst. 2 písm. a) účastny osoby vedené v evidenci Úřadu práce ČR jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci (včetně doby, po níž se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje z důvodu, že osobě vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání příslušní odstupné, odbytné nebo odchodné), a v rozsahu nejvýše 3 let též po dobu, po kterou jim tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží (doba 3 let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod), pokud se jedná o pojištěnce staršího 55 let. U pojištěnce před dosažením věku 55 let se doba v evidenci Úřadu práce ČR, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela, se započítává v rozsahu nejvýše 1 roku. Do doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod se náhradní doby pojištění, tedy i evidence na Úřadu práce ČR, započítávají pouze v rozsahu 80 % (§ 29 odst. 5 Zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění).

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED