Příspěvek na mobilitu

01.02.2019

Příspěvek na mobilitu představuje opakující se (měsíční) dávku určenou k částečné úhradě zvýšených cestovních nákladů na dopravu osoby se zdravotním postižením (zmírnění sociálních důsledků zdravotního postižení) a k podpoře sociálního začleňování. Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku věku, která je držitelem (má zároveň nárok) průkazu osoby se zdravotním postižením II. (ZTP) či III. (ZTP/P) stupně a která se opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče. Uvedené podmínky musí být splněny současně a po celý kalendářní měsíc.

Při využívání pobytových sociálních služeb je možné příspěvek na mobilitu přiznat z důvodů hodných zvláštního zřetele na základě individuálního posouzení příslušného kontaktního pracoviště krajské pobočky Úřadu práce České republiky podle místa trvalého bydliště žadatele, u něhož se o dávku žádá. Splnění podmínky opakovaného dopravování za úhradu prokazuje žadatel čestným prohlášením.

Výše příspěvku na mobilitu činí za kalendářní měsíc 550,-Kč a vyplácí se zpětně (do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží). Žádost obsahuje i určení četnosti výplaty dávky – měsíčně či jednou splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce. V případě odejmutí či nepřiznání příspěvku na mobilitu lze podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím úřadu, který o dávce rozhodl (krajská pobočka Úřadu práce České republiky).

Nárok na výplatu příspěvku na mobilitu nenáleží za kalendářní měsíc, jestliže je oprávněné osobě po celý tento kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace (krajská pobočka Úřadu práce ČR zastaví výplatu příspěvku za tento kalendářní měsíc). Podmínka celého kalendářního měsíce není splněna, pokud k hospitalizaci došlo první den v kalendářním měsíci nebo k propuštění z tohoto zařízení došlo poslední den v kalendářním měsíci. Výplata příspěvku na mobilitu se opět obnoví od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém hospitalizace netrvala po celý kalendářní měsíc.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED