Překážky v práci na straně zaměstnance

28.02.2019

Minimálně dvakrát ročně navštěvuji odborného lékaře v jiném městě. Přestože zaměstnavatel preferuje, abychom kontroly u lékařů absolvovali mimo pracovní dobu, v tomto případě to možné není. Na omluvu kolika pracovních hodin mám nárok, pokud musím na vyšetření během pracovní doby?

Vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení představuje jinou důležitou osobní překážku v práci ve smyslu § 199 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Okruh jiných důležitých osobních překážek v práci, rozsah pracovního volna a případy, ve kterých se poskytuje náhrada mzdy nebo platu, upravuje příloha k Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy nebo platu a pracovní volno na nezbytně nutnou dobu, pokud vyšetření nebo ošetření není možné provést mimo pracovní dobu. Nezbytně nutnou dobou je nejen samotné vyšetření/ošetření, ale i cesta do zdravotnického zařízení a zpět, doba čekání na příjem a jiné související úkony. Zdravotnickým zařízením se rozumí zdravotnické zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout. Je-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, zaměstnanec má nárok na pracovní volno na nezbytně nutnou dobu. Náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu, která odpovídá době, kterou by zaměstnanec strávil návštěvou nejbližšího zdravotnického zařízení. Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance v § 206 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce zmiňuje povinnost zaměstnance včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna, je-li překážka v práci zaměstnanci předem známa. Překážku v práci je zaměstnanec zároveň povinen prokázat zaměstnavateli. Ke splnění povinnosti prokázat překážku v práci jsou právnické a fyzické osoby povinny poskytnout zaměstnanci potřebnou součinnost (lékař je povinen vystavit na vyžádání zaměstnanci potvrzení o návštěvě).

Za jakých podmínek lze poskytnout pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka k lékaři?

Doprovod rodinného či ostatního rodinného příslušníka je jinou důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance. Okruh jiných důležitých osobních překážek v práci, rozsah pracovního volna a případy, ve kterých se poskytuje náhrada mzdy nebo platu, upravuje bod 8 přílohy k Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu. Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela (má-li zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy nebo platu). Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytne, jde-li o ostatní rodinné příslušníky.

Zaměstnavatel se mnou ukončil pracovní poměr pro nadbytečnost, momentálně jsem ve výpovědní době. Mám nárok na pracovní volno za účelem vyhledání nového zaměstnání?

Ano. Pracovní volno se poskytuje bez ohledu na způsob ukončení pracovního poměru (výpověď daná zaměstnavatelem/zaměstnancem, dohoda obou subjektů) a zaměstnavatel je povinen žádosti zaměstnance o poskytnutí pracovního volna za účelem vyhledání nového pracovního místa vyhovět. V rámci jednotlivých výpovědních důvodů/způsobů se však rozlišuje, zda jde o pracovní volno bez či s náhradou mzdy nebo platu. Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce 2 měsíců. Ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ruší-li se zaměstnavatel/jeho část, přemísťuje-li se zaměstnavatel/jeho část, stane-li se zaměstnanec nadbytečným, nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice, pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě zdravotní způsobilost), nebo dohodou z týchž důvodů. Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat a vyčerpat kdykoliv během výpovědní doby (např. jednorázově 1 den za 2 týdny místo dvakrát 1 půlden).

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED