Dávka otcovské poporodní péče

28.02.2019

Mám jako druh matky dítěte nárok na čerpání „otcovské dovolené“, pokud spolu žijeme ve společné domácnosti?

Nikoliv. Nárok na otcovskou má pojištěnec (zaměstnanec, jehož zaměstnání založilo účast na nemocenském pojištění v době nástupu na dávku, či OSVČ s dobrovolnou účastí na nemocenském pojištění po dobu alespoň 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou), který pečuje o dítě, jehož je otcem, nebo pojištěnec (muž či žena), který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku. Za otce dítěte je pro účely otcovské považován ten, kdo je v matrice zapsán jako otec.

Vznikne mi nárok na otcovskou, jsem-li v evidenci Úřadu práce ČR jako uchazeč o zaměstnání?

Bohužel ne. Základní podmínkou pro vznik nároku na dávku otcovské poporodní péče je účast na nemocenském pojištění v době nástupu na otcovskou (OSVČ si navíc musí dobrovolně hradit nemocenské pojištění alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou). Nárok na otcovskou nemají také např. studenti; zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce (DPP), jejichž měsíční (započitatelný) příjem je do částky 10 000,-Kč; zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti (DPČ), pokud částka započitatelného příjmu (výdělek) činí méně než 2 500,-Kč; pojištěnci vykonávající pojištěnou činnost ve vazbě; odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce.

Jaká je délka „otcovské“ a kdy je možný nástup na „otcovskou dovolenou“?

Podpůrčí doba, tzn., doba poskytování dávkyotcovské poporodní péčečiní 1 týden(7 kalendářních dnů). Týdenní otcovskou nelze přerušit, nelze ji čerpat po jednotlivých dnech.

Od kdy je možný nástup na „otcovskou dovolenou“?

Nástup na otcovskou je možný v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítětedo péče (pojištěnec si sám určuje den nástupu v uvedeném období). Otcovská náleží jen jednou (jen jednomu z oprávněných), a to i v případě, že pojištěnec pečuje o více dětí narozených současně (dvojčata, vícerčata) nebo o více dětí převzatých současně do péče. V tomto případě se péče o více těchto dětí považuje za péči o jedno dítě.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED