Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

14.02.2019

Fyzickým osobám se dle § 67 Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti zdravotním postižením se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. Osobami se zdravotním postižením (OZP) jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány:

  • invalidními ve III. stupni(osoby s těžším zdravotním postižením)
  • invalidními v I. nebo II. stupni, nebo
  • zdravotně znevýhodněnými (OZZ)
  • fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení posouzeny, že již nejsou invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení

Osobou zdravotně znevýhodněnou je fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti – být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání, nebo využít dosavadní kvalifikaci, nebo kvalifikaci získat -jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a podstatně omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti, a tím i schopnost pracovního uplatnění. Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením, dokládá fyzická osoba posudkem nebo potvrzením příslušného orgánu sociálního zabezpečení v případě invalidity a potvrzením nebo rozhodnutím tohoto orgánu v případě uznání za OZZ.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR vede evidenci osob se zdravotním postižením, kterým poskytuje služby podle tohoto zákona (uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání).

Osoby se zdravotním postižením mají podle § 69 až § 74 Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti právo na pracovní rehabilitaci.

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou dle § 81 odst. 1 Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4 % povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Tuto povinnost zaměstnavatelé plní

  • a) zaměstnáváním v pracovním poměru
  • b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce ČR uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele (§ 78, chráněný trh práce je tvořen zaměstnavateli, kteří zaměstnávají více než 50 % OZP z celkového počtu svých zaměstnanců a se kterými Úřad práce ČR uzavřel písemnou dohodu o jejich uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce), nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
  • c) odvodem do státního rozpočtu

nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).

Co se zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) týče, nelze opomenout možnost podpory (finančních příspěvků) zaměstnavatele z prostředků státního rozpočtu – Úřadu práce ČR prostřednictvím krajské pobočky. Jedná se zejména o:

Zákon č. 586/1992 Sb., Zákon České národní rady o daních z příjmů v § 35 odst. 1 stanovuje možnost uplatnění slevy na dani zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED