Příspěvek na péči a pojištění

08.03.2019

Osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), a osoby pečující o tyto osoby, a osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), patří z pohledu zdravotního pojištění mezi tzv. státní pojištěnce – tzn. osoby, za které je plátcem pojistného stát prostřednictvím státního rozpočtu (§ 7 odst. 1 písm. g) Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů).

Doba poskytování péče osobě závislé na pomoci jiné fyzické osoby představuje tzv. náhradní dobu pojištění (období, ve kterém se neodvádí žádné pojistné a přesto se tyto doby za určitých podmínek započítávají do potřebných let pojištění pro nárok na důchod). Podmínkou pro to, aby se doba účasti na pojištění hodnotila jako náhradní doba pojištění, je, že o době osobní péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), rozhodl příslušný orgán sociálního zabezpečení. Důchodového (sociálního) pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v Zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění dle § 5 odst. 2 písm. d) účastny osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti. Podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu nebo asistenta sociální péče.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED