Průkaz osoby se zdravotním postižením

28.02.2019

Vzhledem k tomu, že mi byl přiznaný invalidní důchod II. stupně, bych rád vlastnil i průkaz ZTP a čerpal výhody z něj plynoucí. Kde si o něj mám zažádat a co potřebuji k jeho vydání?

Přiznaná invalidita určitého stupně nijak nezaručuje automatický nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením téhož stupně či nárok další dávky/výhody pro osoby se zdravotním postižením. Každá žádost je posuzována odděleně podle odlišných zákonných norem (dávkových systémů – Zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a Zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů). Co se průkazu pro osoby se zdravotním postižením týče, nárok na něj má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Označení průkazu jednotlivými symboly (průkaz TP, ZTP, ZTP/P) se odvíjí od míry funkčního postižení pohyblivosti a orientace. Při posuzování schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu se hodnotí zdravotní stav a funkční schopnosti fyzické osoby, zda jde o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, zda jde o podstatné omezení schopnosti pohyblivosti nebo orientace a závažnost funkčního postižení. Zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu OZP, přesně definuje příloha č. 4 Vyhlášky č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.Řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postiženímse zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR („Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením“) na kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce České republiky. Příslušnost úřadu se určuje podle místa trvalého pobytu žadatele. K vydání průkazu je potřeba předložení fotografie (musí odpovídat požadavkům na technické provedení fotografie pro vydání občanského průkazu) a zaplacení správního poplatku ve výši 30,- Kč.

V souvislosti se ztrátou peněženky jsem přišel i o průkaz osoby se zdravotním postižením. Budu za vydání nového průkazu něco hradit?

Ano. Dle položky 9 sazebníku (přílohy) k Zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je vydání průkazu osoby se zdravotním postižením náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpoplatněno částkou 200,-Kč. Za vydání průkazu osoby se zdravotním postižením náhradou za průkaz poškozený, zničený nebo odcizený se správní poplatek nevybere, jestliže k poškození, zničení nebo odcizení průkazu došlo v souvislosti s násilným činem, je-li tato skutečnost doložena záznamem Policie České republiky.Držitel průkazu osoby se zdravotním postižením je dle § 34a Zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů povinen písemně do 8 dní ohlásit krajské pobočce Úřadu práce ČR, která průkaz vydala, jeho ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení, popřípadě změnu údajů uvedených na průkazu. Na základě ohlášení vydá krajská pobočka Úřadu práce ČR nový průkaz osoby se zdravotním postižením. Doba platnosti takto vydaného nového průkazu je totožná s dobou platnosti nahrazovaného průkazu; zdravotní stav se za účelem vydání tohoto průkazu znovu neposuzuje. Držitel průkazu osoby se zdravotním postižením, který ohlásil ztrátu svého průkazu, jestliže průkaz nalezne nebo jej jinak získá zpět, je povinen jej neprodleně odevzdat kterékoliv krajské pobočce Úřadu práce ČR. 

V brzké době mě čeká nástup k plánované hospitalizaci v nemocničním zařízení. Je možné, aby můj manžel při zpáteční cestě znovu použil dálnici, pokud nebudu v autě přítomna? Jsem držitelem průkazu ZTP a běžně osvobození od poplatku za použití dálnice a rychlostní silnice využíváme. 

Obecně platí, že držitelé průkazu ZTP (s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou) nebo průkazu ZTP/P jsou osvobozeni od zpoplatnění pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem (poplatku za použití dálnice a rychlostní silnice), pokud držitelem (vlastníkem) silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká ve smyslu § 22 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jestliže motorové vozidlo není použito k dopravě těžce zdravotně postižené osoby, nelze využívat této výhody (tj. postižená osoba musí být v daný okamžik přepravována tímto vozidlem). Výjimku tvoří situace, kdy je těžce zdravotně postižená osoba umístěna v některém ze zdravotnických zařízení (např. v nemocnici či lázních) nebo zařízení sociální péče a uživatel vozidla pro ni jede nebo se od ní vrací. V tomto případě musí řidič, který požívá výhody osvobození od poplatku za užití zpoplatněných komunikací, předložit potvrzení vedení předmětného zařízení, že těžce zdravotně postižený občan je pacientem nebo klientem daného zařízení. Pro bezplatné použití dálnice Vaším manželem na cestu zpět je třeba mít potvrzení vydané nemocničním zařízením (potvrzení má volnou formu, nutné je uvést datum, kdy se cesta uskuteční, místa přepravy, údaje držitele průkazu osoby se zdravotním postižením včetně čísla průkazu, údaje osoby řídící motorové vozidlo aj.) kde budete hospitalizována. Viz webové stránky Ministerstva dopravy ČR –

https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Pozemni-komunikace/Zpoplatneni-dalnic-a-vybranych-silnic-I-tridy

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED