Kdy nemůže být poskytnuta lázeňská léčebně rehabilitační péče

24.04.2020

Kontraindikací lázeňské léčebně rehabilitační péče o dospělé, děti a dorost jsou:

 • Infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství; je-li některá nemoc indikovaná pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, sdružena s TBC dýchacího ústrojí, nebo jinou formou TBC, je léčba možná jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky a po kladném vyjádření pneumologa
 • všechny nemoci v akutním stádiu a stavy, při kterých lze důvodně očekávat destabilizaci zdravotního stavu
 • klinické známky oběhového selhání, netýká se indikační skupiny II (nemoci oběhového ústrojí); maligní arytmie a trvalá hypertenze nad 120 mm Hg diastolického tlaku
 • stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitis do 6 týdnů po odeznění nemoci
 • opakující se profuzní krvácení jakékoli etiologie v posledních 12 měsících; léčba je možná jen po kladném vyjádření hematologa a transfuziologa
 • kachexie různé etiologie znemožňující intenzivní rehabilitaci (Body Mass Index méně než 16,5); netýká se indikační skupiny IX a XXIX – anorexie (duševní poruchy)
 • zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami aktivity nemoci; kontraindikovány nejsou případy, kdy není prokazatelných známek progrese nebo je progrese zhoubného onemocnění pomalá a dlouhodobá a charakter nádorového onemocnění není překážkou pro doporučenou lázeňskou léčebně rehabilitační péči souběžného jiného onemocnění; dlouhodobá hormonální protinádorová terapie není kontraindikací; onkologické zhoubné onemocnění do 2 let po ukončení léčby je kontraindikací užití přírodního léčivého zdroje – přírodní minerální vody radonové
 • nekompenzovaná epilepsie; u pojištěnce s epilepsií může být léčba poskytnuta na základě kladného vyjádření neurologa nebo dětského neurologa, který má pojištěnce pro epilepsii v dispenzární péči; pro indikační skupinu VI a XXVI (nemoci nervové) není epilepsie kontraindikací
 • aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace nebo neschopností dodržovat léčebný postup a vnitřní řád zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, transitorní stavy zmatenosti, demence; snížená možnost komunikace není kontraindikací u indikační skupiny VI (nemoci nervové) v případě postižení centrálního nervového systému a indikačních skupin IX, XXVI a XXIX (duševní poruchy a nemoci nervové), je-li součástí klinického obrazu daného onemocnění, pokud psychický stav umožňuje lázeňskou léčebně rehabilitační péči,
 • závislost na alkoholu a závislost na návykových látkách; netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci po operaci a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče
 • závislost na nikotinu u dětí a dorostu a u pojištěnců s indikacemi skupiny II (nemoci oběhového ústrojí), III/1 (nemoci trávicího ústrojí – chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev s maldigestivními příznaky přetrvávajícími při standardní farmakoterapii; stavy po těžkých střevních infekcích, parazitózách a mykotických onemocněních), III/2 (nemoci trávicího ústrojí – stavy po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev s postresekční symptomatologií endoskopicky ověřenou), IV (nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí), V (netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí); netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci pro danou nemoc a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče
 • inkontinence moče II. a III. stupně a inkontinence stolice; neplatí pro indikační skupinu nemocí VI (nemoci nervové), VIII/3 (nemoci močového ústrojí – stavy po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po komplikované prostatektomii a nefrolitotrypsii, doléčení po litotrypsii extrakorporálními rázovými vlnami), XXVI (nemoci nervové), XXVIII/1 (nemoci močového ústrojí – recidivující nebo vleklé záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomickém nebo funkčním), XXVIII/2 (nemoci močového ústrojí – urolitiáza in situ, po spontánním odchodu konkrementu, odstranění chirurgickou či endoskopickou cestou nebo litotrypsií extrakorporálními rázovými vlnami), XXVIII/6 (nemoci močového ústrojí – funkční poruchy mikce – i bez zánětlivé příčiny – v případech, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní; děti po dovršení 9 let věku nereagující na dosavadní režimová a medikamentózní opatření); anus praeternaturalis (stomie) není kontraindikací léčby, pouze může omezit provádění léčebných procedur, nebo
 • těhotenství

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED