Řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi

23.02.2019

Řízení o přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi se zahajuje na základě písemné žádosti žadatele/zákonného zástupce/opatrovníka aj. podané na předepsaném tiskopisu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na místně příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce České republiky (příslušnost se určuje podle místa trvalého pobytu žadatele o příspěvek). Jestliže však k situaci, která vyžaduje poskytnutí mimořádné okamžité pomoci, došlo mimo správní obvod krajské pobočky Úřadu práce ČR, v němž je osoba hlášena k trvalému pobytu, je místně příslušnou ta krajská pobočka Úřadu práce ČR, v jejímž správním obvodu k této situaci došlo.Řízení o změně výše již přiznané dávky nebo o jejím odnětí nebo o zastavení její výplaty se zahajuje na návrh příjemce, zvláštního příjemce, osoby společně posuzované nebo z moci úřední.

Potřebné formuláře – „Žádost o příspěvek na živobytí“, „Žádost o doplatek na bydlení“, „Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc“, „Doklad o výši měsíčních příjmů“ (u všech společně posuzovaných osob), „Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech“ (u všech společně posuzovaných osob), „Informace o užívaném bytu (obývaném prostoru)“, „Potvrzení o nutnosti dietního stravování“, „Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku“, „Potvrzení o studiu“ aj. (zohledňována je celá řada faktorů) jsou k dispozici v tištěné podobě na jednotlivých kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR nebo ke stažení, případně elektronickému podání, na internetových stránkách Integrovaného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.Nezbytnou součástí je kromě podání žádosti a souvisejících formulářů/požadovaných dokladů (doklady se liší podle účelu jednotlivých dávek) předložení průkazu totožnosti či jiného dokladu prokazujícího identitu u mimořádné okamžité pomoci.

Správní orgán (Úřad práce ČR) je povinen podle § 71 Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

Rozhodnutí se vydává jen v případě, že dávka nebyla přiznána nebo nebyla přiznána v požadovaném rozsahu, dávka byla odejmuta, dávka byla snížena, výplata dávky byla zastavena, jde o přeplatek na dávce, rozhodnutí o dávce na základě podání námitek, rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce aj. Rozhoduje-li orgán pomoci v hmotné nouzi o dávce v případech, kdy se nevydává rozhodnutí, je povinen žadateli doručit písemné oznámení o dávce a její výši. Písemné oznámení o dávce se nedoručuje do vlastních rukou. Proti oznámení lze uplatnit do 15 dnů ode dne výplaty první splátky dávky po jejím přiznání nebo ode dne výplaty dávky po jejím přiznání námitky. Námitky se podávají písemně u příslušného orgánu pomoci v hmotné nouzi, který dávku přiznal (krajská pobočka Úřadu práce ČR). Orgán pomoci v hmotné nouzi vydá do 30 dnů ode dne, kdy mu námitky došly, rozhodnutí o dávce. O odvolání proti rozhodnutí krajské pobočky Úřadu práce ČR rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.Odvolání se podává do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, a to prostřednictvím orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED