Výše příspěvku na péči

28.02.2020

Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc

  • 3 300,-Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
  • 6 600,-Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
  • 13 900,-Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) – jestliže nevyužívají pobytové sociální služby (jinak ve výši 9 900,- Kč)
  • 19 200,-Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) – jestliže nevyužívají pobytové sociální služby (jinak ve výši 13 200,- Kč)

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc

  • 880,-Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
  • 4 400,-Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
  • 12 800,-Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)- jestliže nevyužívají pobytové sociální služby (jinak ve výši 8 800,- Kč)
  • 19 200,-Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) – jestliže nevyužívají pobytové sociální služby (jinak ve výši 13 200,- Kč)

Dosáhne-li oprávněná osoba 18 let věku, příspěvek se vyplácí od následujícího kalendářního měsíce ve výši odpovídající stupni závislosti stanovenému před 18. rokem věku. Současně krajská pobočka Úřadu práce ČR zahájí řízení z moci úřední za účelem nového stanovení stupně závislosti a tomu odpovídající výše příspěvku.

Příspěvek vyplácí krajská pobočka Úřadu práce ČR, která je příslušná k rozhodnutí o příspěvku. Vyplácí jej měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží, v české měně převodem na platební účet určený příjemcem, popřípadě zvláštním příjemcem příspěvku, nebo poštovním poukazem, a to podle rozhodnutí žadatele/zvláštního příjemce. Krajská pobočka Úřadu práce ČR ustanoví zvláštního příjemce příspěvku, jestliže oprávněná osoba, popřípadě jiný příjemce příspěvku nemůže příspěvek přijímat, nebo nevyužívá příspěvek nebo nemůže příspěvek využívat k zajištění potřebné pomoci.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED