Úhrada nákladů za sociální služby

08.03.2019

Sociální služby se poskytují osobám bez úhrady nákladů nebo za částečnou nebo plnou úhradu nákladů. Úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb hradí osoba ve výši sjednané ve smlouvě uzavřené s poskytovatelem služby. Poskytovatel sociální služby se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou osobě, které je sociální služba poskytována, popřípadě s jinou fyzickou osobou nebo s právnickou osobou, pokud osoba, které je sociální služba poskytována, nemá vlastní příjem nebo její příjem nepostačuje na úhradu nákladů. Příjmem osoby se pro účely úhrady rozumí příjmy podle Zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, s výjimkou příspěvku na péči.

Bez úhrady nákladů se dle § 72 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytují

 • sociální poradenství,
 • raná péče,
 • telefonická krizová pomoc,
 • tlumočnické služby,
 • krizová pomoc,
 • služby následné péče, s výjimkou poskytnutí ubytování a stravy/pomoci při zajištění stravy v zařízení následné péče, kde je poskytovaná pobytová sociální služba,
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • terénní programy,
 • sociální rehabilitace, s výjimkou poskytnutí ubytování, stravy a pomoci při osobní hygieně/poskytnutí podmínek pro osobní hygienu v centrech sociálně rehabilitačních služeb, kde je poskytovaná pobytová sociální služba ,
 • sociální služby v kontaktních centrech a nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež,
 • služby sociálně terapeutických dílen, s výjimkou poskytnutí stravy/pomoci při zajištění stravy,
 • sociální služby intervenčních center.

Za pobytové služby poskytované v:

 • týdenních stacionářích,
 • domovech pro osoby se zdravotním postižením,
 • domovech pro seniory,
 • domovech se zvláštním režimem,
 • zdravotnických zařízeních lůžkové péče,

hradí osoba úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. Péčí se pro účely stanovení úhrady rozumí tyto základní činnosti – pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví prováděcí právní předpis (Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách). Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb např. v domovech pro osoby se zdravotním postižením (OZP) činí 210,-Kč denně celkem za poskytnutí ubytování, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování, za poskytnutí stravy (zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel) 170,-Kč denně za celodenní stravu, 75,-Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy. Po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb v týdenních stacionářích musí osobě zůstat alespoň 25 % jejího příjmu (většinou důchodu), a při poskytování pobytových služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením/domovech pro seniory/domovech se zvláštním režimem/zdravotnických zařízeních lůžkové péče musí osobě zůstat alespoň 15 % jejího příjmu.

Úhrada za péči se stanoví při poskytování

 • pobytových služeb, s výjimkou týdenních stacionářů, ve výši přiznaného příspěvku (úhrada za péči za kalendářní měsíc je automaticky stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči),
 • pobytových služeb v týdenních stacionářích maximálně ve výši 75 % přiznaného příspěvku.

Osoba, které jsou poskytovány sociální služby v týdenních stacionářích, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem nebo zdravotnických zařízeních lůžkové péče a které by po úhradě nákladů za ubytování a stravu nezůstala z jejího příjmu částka ve výši 25 % či 15 % jejího příjmu dle zařízení, je povinna doložit poskytovateli těchto sociálních služeb výši svého příjmu pro účely stanovení úhrady a neprodleně mu oznamovat změny v příjmu, které mají vliv na výši úhrady.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED