Dohoda o provedení práce

14.02.2019

§ 75 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce stanovuje, že rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce (odpracovaná doba u jednoho zaměstnavatele se sčítá). V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá (doba určitá nebo doba neurčitá).

Dle novely Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (od července 2017) si není možné při evidenci na Úřadu práce ČR přivydělávat na dohodu o provedení práce, a to bez ohledu na výši výdělku (takové přivýdělky nejsou považovány za tzv. nekolidující zaměstnání).

Z dohody o provedení práce není odváděno pojistné na sociální zabezpečení (sociální pojištění – tj. důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) a zdravotní pojištění v případě, pokud měsíční započitatelný příjem z této dohody nepřesáhne částku 10 000,-Kč. Pokud zaměstnanec s jedním zaměstnavatelem uzavře několik dohod o provedení práce, příjmy z těchto dohod se sčítají (limit 10 000,-Kč se vztahuje na součet měsíčních výdělků).

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED