Příspěvek na zvláštní pomůcku

28.02.2019

Mám nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku, pokud chodím o dvou francouzských holích?

V kontextu Vámi uvedených informací není možné stran nároku na příspěvek jednoznačně odpovědět. Okruh zdravotních postižení odůvodňujících přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku (seznam diagnóz) a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání (kontraindikace) jsou uvedeny v příloze k Zákonu č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely Zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů považuje nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že osoba je starší 3 let (pořízení motorového vozidla, schodolezu, stropního zvedacího systému, svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny, schodišťové sedačky nebo na úpravu bytu), 15 let (pořízení vodicího psa), 1 roku (všechny ostatní pomůcky). Další nezbytností je, že zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím, a že osoba může zvláštní pomůcku využívat

S ohledem na těžkou poruchu pohyblivosti a odkázanost na invalidní vozík bych chtěl požádat o příspěvek na zakoupení motorového vozidla. Jaké podmínky musím splnit pro jeho získání a jaká je jeho výše?

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely Zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postiženíma o změně souvisejících zákonůpovažuje nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok. Dalšími podmínkami pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla dále je, že osoba je starší 3 let, zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím, osoba může zvláštní pomůcku využívat, osoba se opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být převážena motorovým vozidlem (splnění podmínky opakovaného dopravování prokazuje žadatel čestným prohlášením). Okruh zdravotních postižení odůvodňujících přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku (seznam diagnóz) a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání (kontraindikace) jsou uvedeny v příloze k Zákonu č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postiženíma o změně souvisejících zákonů. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku, poskytovaného na pořízení motorového vozidla, činí 200 000,-Kč (hodnotí se příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných). Nejnižší částka příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla může být přiznána ve výši 100 000,-Kč.

Vzhledem ke své omezené pohyblivosti (jsem příjemcem invalidního důchodu III. stupně, příspěvku na péči III. stupně, průkazu ZTP a parkovacího průkazu) potřebuji výměnu vany za sprchový kout. Mohu příspěvek na zvláštní pomůcku použít i na bezbariérovou úpravu koupelny?

Ano. Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených OZP, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku, je uveden v příloze č. 1 Vyhlášky č.388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. V případě splnění podmínek pro nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku (těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí) lze příspěvek využít na stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC (např. stavební práce spojené s předěláním odpadu, vedení vody apod.), a to včetně stavebních prací spojených s rozšířením dveří v rámci uzpůsobení koupelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu, nikoli však o obklady, podlahové krytiny (dlažbu), sanitu (sanitární zařízení) apod.„Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku“ je potřeba doplnit o rozpočet stavebních úprav (položkový rozpočet).

Pokud si potřebnou pomůcku pořídím z vlastních prostředků, mohu následně požádat Úřad práce ČR o její proplacení?

Ano.Příspěvek na zvláštní pomůcku lze při splnění podmínek nároku na něj poskytnout též na zvláštní pomůcku, která byla zakoupena v průběhu 12 kalendářních měsíců předcházejících dni zahájení řízení o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku (před podáním žádosti o poskytnutí příspěvku) podle Zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postiženíma o změně souvisejících zákonů. Nezbytné je však zmínit, že příspěvek na zvláštní pomůcku nelze poskytnout, jestliže zvláštní pomůcka je zdravotnickým prostředkem, který je plně/částečně hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou. Příspěvek se poskytuje na zvláštní pomůcku v základním provedení, které osobě vzhledem k jejímu zdravotnímu postižení plně vyhovuje a splňuje podmínku nejmenší ekonomické náročnosti. Tato podmínka se nevyžaduje, je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na pořízení motorového vozidla nebo je-li oprávněnou osobou dítě.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED