Podpora v nezaměstnanosti

28.02.2019

Nárok na podporu v nezaměstnanosti/podpůrčí doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti

Zaměstnavatel se mnou ukončil pracovní poměr. Za jakých podmínek mám nárok na podporu v nezaměstnanosti a jak dlouho ji budu pobírat? Je mi 58 let a hledání nového místa nebude snadné. 

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který získal v rozhodném období (poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců (lze splnit i započtením náhradní doby zaměstnání – např. doby osobní péče o dítě ve věku do 4 let, doby pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně aj.), požádal krajskou pobočku Úřadu práce ČR, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu. Rozhodující pro délku podpůrčí doby (tzn., délky vyplácení podpory v nezaměstnanosti) je věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Podpůrčí doba činí u uchazeče o zaměstnání do 50 let věku 5 měsíců, nad 50 do 55 let věku 8 měsíců a nad 55 let věku 11 měsíců. 

Výše podpory v nezaměstnanosti

Ovlivní výši podpory v nezaměstnanosti, pokud ukončí zaměstnání (podá výpověď) zaměstnanec?

Ano.V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu po celou podpůrčí dobu. Vážnými důvody jsou důvody spočívající např. v nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let nebo o fyzickou osobu, která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II – středně těžká závislost, ve stupni III – těžká závislost nebo ve stupni IV – úplná závislost, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; v docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte; ve zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce ČR; v jiných vážných osobních důvodech – etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřeteleaj. Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti v ostatních případech (mimo výpovědi ze strany zaměstnance) činí první 2 měsícepodpůrčí doby65 %, další 2 měsícepodpůrčí doby50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Přivýdělek při evidenci na Úřadu práce a pobírání podpory v nezaměstnanosti

Jsem registrovaný na Úřadu práce ČR a pobírám podporu v nezaměstnanosti. Mohu si přivydělat?

Nikoliv. Uchazeč o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR si během pobírání podpory v nezaměstnanosti přivydělávat nesmí. Jelikož souběh podpory v nezaměstnanosti a výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání (tzn. zaměstnání, které lze vykonávat paralelně s registrací na Úřadu práce ČR – jedná se o pracovní nebo služební poměr či dohodu o pracovní činnosti, přičemž měsíční výdělek nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy) umožněn není, dojde k zastavení výplaty podpory v nezaměstnanosti na dobu trvání právního vztahu, na základě něhož je nekolidující zaměstnání vykonáváno. Po ukončení právního vztahu se výplata podpory v nezaměstnanosti opět obnoví. Zákaz přivýdělku během pobírání podpory v nezaměstnanosti také končí uplynutím podpůrčí doby, tedy dnem, od něhož už uchazeč o zaměstnání nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti. Přivýdělek při evidenci na Úřadu práce ČR (po ukončení podpůrčí doby podpory v nezaměstnanosti) však má svá jednoznačná pravidla, která je nezbytné dodržet.

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED