Potřebná doba pojištění

14.02.2019

Potřebná doba účasti na důchodovém pojištění pro nárok na invalidní důchod je definována odlišně pro jednotlivé věkové skupiny pojištěnců a zjišťuje se z období před vznikem invalidity. Účast na důchodovém pojištění lze získat výdělečnou činností/zaměstnáním (pracovní poměr či OSVČ), dobrovolnou účastí na důchodovém pojištění či náhradní dobou pojištění (evidence na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, péče o dítě ve věku do čtyř let, péče o osobu mladší 10 let závislou na pomoci jiné fyzické osoby v I. až IV. stupni aj.).

Zvláštní druh invalidity tvoří tzv. „invalidní důchod z mládí“ (invalidita III. stupně, která vznikla před dosažením 18 let věku), u něhož není – stejně jako u invalidity následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání – vyžadováno splnění podmínky potřebné doby pojištění.

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí, z posledních 10ti let před vznikem invalidity, u pojištěnce ve věku:

  1. Do 20 let méně než jeden rok;
  2. od 20 let do 22 let jeden rok;
  3. od 22 let do 24 let dva roky;
  4. od 24 let do 26 let tři roky;
  5. od 26 let do 28 let čtyři roky;
  6. nad 28 let pět let.

U pojištěnce staršího 38 let se od 1. 1. 2010 podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou též, byla-li v období posledních 20 let před vznikem invalidity získána doba pojištění alespoň 10 let.

Pokud si pojištěnec není jistý splněním podmínky potřebné doby účasti na důchodovém pojištění, může požádat Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) – odbor správy údajové základny o výpis dob pojištění – o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění. Tento informativní list obsahuje přehled dob důchodového pojištění, případně náhradních dob pojištění i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob uložených v evidenci ČSSZ. Občan má právo na zaslání informativního listu jednou za kalendářní rok.

Řešením v některých životních situacích pro získání potřebné doby pojištění může být u osob starších 18 let dobrovolná účast na důchodovém pojištění. Nejnižší měsíční pojistné na dobrovolné důchodové pojištění v roce 2019 činí 2 289,-Kč.

Přihláška se podává na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého pobytu občana. Zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění je možná z důvodu např. vedení v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, pokud po tuto dobu nenáleží podpora v nezaměstnanosti; soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v ČR aj. (tzv. zákonné důvody). Bez uvedení důvodu lze pojištění hradit v rozsahu nejvýše 15 let. Zpětně lze však doplatit pouze jeden rok před podáním přihlášky. Od 1. 2. 2018 je navíc další podmínkou dobrovolné účasti – bez důvodu – alespoň jeden rok účasti na klasickém důchodovém pojištění (pojištění z titulu výkonu výdělečné činnosti) přede dnem podání přihlášky.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED