Převedení na jinou práci

28.02.2019

Na podkladě svého nepříznivého zdravotního stavu nejsem schopna dále konat dosavadní práci (dle lékařského posudku jsem dlouhodobě pozbyla zdravotní způsobilost k vykonávané činnosti). Mám právo na převedení na jinou práci?

Ano. Pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci (např. v příčinné souvislosti s určitým onemocněním apod.), je zaměstnavatel povinen převést jej na jinou práci. Pokudzaměstnavatel zaměstnanci neumožní v době 15 dnů ode dne předložení lékařského posudku o nemožnosti konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví výkon jiné pro něho vhodné práce (s ohledem na jeho zdravotní stav, schopnosti, kvalifikaci apod.), má zaměstnanec právo okamžitě zrušit pracovní poměr dle§ 56 odst. 1 písm. a) Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, nepřísluší odstupné, ale přísluší mu od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného měsíčního výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED