Dávka otcovské poporodní péče

01.02.2019

Jedná se o krátkodobou dávku, která umožňuje pojištěnci setrvat týden s miminkem po jeho narození v domácím prostředí.

Základní podmínkou pro nárok na otcovskou je účast na nemocenském pojištění (např. zaměstnání, které založilo účast na pojištění) v době nástupu na tuto dávku. Nárok na otcovskou má pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem, nebo pojištěnec (muž či žena), který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku. Za otce dítěte je pro účely otcovské považován ten, kdo je v matrice (knize narození) zapsán jako otec. Podmínkou nároku na otcovskou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) je účast na pojištění (dobrovolná účast na nemocenském pojištění) alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou. U OSVČ, v době pobírání dávky, otcovská nenáleží za dny, ve kterých vykonává samostatnou výdělečnou činnost. Naopak nárok na otcovskou nemají pojištěnci vykonávající pojištěnou činnost ve vazbě, odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce.

Výše otcovské za kalendářní den činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu výdělku (stejně jako u peněžité pomoci v mateřství).

Podpůrčí doba

Nástup na otcovskou je možný v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Podpůrčí doba, tzn. doba poskytování dávky, začíná nástupem na otcovskou (pojištěnec si sám určuje den v uvedeném období) a činí jeden týden (7 kalendářních dnů). Týdenní otcovskou nelze přerušit, nelze ji čerpat po jednotlivých dnech. Otcovská náleží jen jednou (jen jednomu z oprávněných), a to i v případě, že pojištěnec pečuje o více dětí narozených současně (dvojčata, vícerčata) nebo o více dětí převzatých současně do péče. V tomto případě se péče o více těchto dětí považuje za péči o jedno dítě. Nárok na dávku nevznikne, jestliže k nástupu na otcovskou dojde až po zániku pojištění (ochranná lhůta pro otcovskou není stanovena).

Žádost o otcovskou se shodně s ostatními dávkami nemocenského pojištění podává prostřednictvím zaměstnavatele (zaměstnavatel ji po uplynutí podpůrčí doby s tiskopisem „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ předává příslušné OSSZ/MSSZ/PSSZ). Nárok na otcovskou se uplatňuje na tiskopisu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) „Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)“. Žadatel vyplňuje přední stranu tiskopisu, zaměstnavatel stranu druhou. V zaměstnání je zapotřebí požádat zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou (dle § 196 až 198 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce). OSVČ žádost uplatňují po uplynutí podpůrčí doby přímo u OSSZ, u které jsou registrovány.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED