Podpora v nezaměstnanosti

14.02.2019

Podpora v nezaměstnanosti při splnění zákonem stanovených podmínek (Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) náleží osobám v souvislosti se ztrátou zaměstnání a vedením v evidenci Úřadu práce České republiky (podáním „Žádosti o zprostředkování zaměstnání“ a „Žádosti o podporu v nezaměstnanosti“). Cílem dávky je dočasné zmírnění výpadku příjmů. O podpoře v nezaměstnanosti rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce ČR a při splnění stanovených podmínek náleží uchazeči o zaměstnání ode dne podání písemné žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Vyplácí v české měně podle rozhodnutí příjemce dávky převodem na platební účet nebo poštovním poukazem.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti dle § 39 Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který

 • získal v rozhodném období (poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců (lze splnit i započtením náhradní doby zaměstnání)
 • požádal krajskou pobočku Úřadu práce ČR, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti („Žádost o podporu v nezaměstnanosti“) a
 • ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání,

 • se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem; to platí i v případě skončení jiného pracovního vztahu z obdobného důvodu
 • se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce zvlášť hrubým způsobem (porušení povinnosti dodržovat režim dočasně práce neschopného)
 • kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, která by uchazeči o zaměstnání náležela, pokud by neměl nárok na výsluhový příspěvek
 • který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, je v právním vztahu vzniklém k výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání
 • který je ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, v postavení některé z uvedených osob (společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením omezeným nebo komanditistou komanditní společnosti nebo ředitelem obecně prospěšné společnosti anebo vedoucím organizační složky zahraniční právnické osoby, členem představenstva nebo správní rady nebo statutárním ředitelem akciové společnosti, členem dozorčí rady obchodní společnosti, členem družstva, fyzickou osobou pověřenou obchodním vedením); k výši příjmu nebo odměny se přitom nepřihlíží, to neplatí pro člena bytového družstva, který vykonává práci nebo činnost pro bytové družstvo mimo pracovněprávní vztah nebo je pověřen obchodním vedením bytového družstva

Za náhradní dobu zaměstnání se považuje doba

 • přípravy osoby se zdravotním postižením (OZP) k práci
 • pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně
 • osobní péče o dítě ve věku do 4 let
 • osobní péče o fyzickou osobu, která se podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou
 • výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu
 • osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost)
 • trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala její účast na nemocenském pojištění podle Zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, pokud si tato osoba nepřivodila dočasnou pracovní neschopnost úmyslně a pokud tato dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě dle Zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Skutečnosti rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti je uchazeč o zaměstnání povinen doložit krajské pobočce Úřadu práce ČR, a to například evidenčním listem důchodového pojištění, potvrzením o zaměstnání, potvrzením o výši průměrného výdělku, dokladem o výkonu jiné výdělečné činnosti, u OSVČ potvrzením o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Změny těchto skutečností je povinen písemně oznámit krajské pobočce Úřadu práce ČR nejpozději do 8 kalendářních dnů. Jestliže uchazeč o zaměstnání požádá o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo jiných uvedených činností (samostatná výdělečná činnost, soustavná příprava na budoucí povolání, výdělečná činnost v cizině aj.) nebo činností, které jsou považovány za náhradní doby zaměstnání, přizná se podpora v nezaměstnanosti ode dne následujícího po skončení zaměstnání nebo uvedených činností.

Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání při splnění stanovených podmínek po podpůrčí dobu. Rozhodující pro délku podpůrčí doby je věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Podpůrčí doba činí u uchazeče o zaměstnání

 • do 50 let věku 5 měsíců
 • nad 50 do 55 let věku 8 měsíců
 • nad 55 let věku 11 měsíců

Uchazeči o zaměstnání, kterému bylo podle § 67 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce z posledního zaměstnání vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné, se dle § 44a Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku nebo měsíčního služebního příjmu, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného, odbytného nebo odchodného. Tzn., že výplata odstupného, odbytného nebo odchodného odkládá výplatu podpory v nezaměstnanosti (podpůrčí doba se nekrátí).

Nárok na podporu v nezaměstnanosti zaniká

 • uplynutím podpůrčí doby
 • ukončením vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání
 • vyřazením z evidence uchazečů o zaměstnání

Do podpůrčí doby se nezapočítává doba

 • po kterou uchazeč o zaměstnání pobírá dávky nemocenského pojištění a z tohoto důvodu mu nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti
 • po kterou u uchazeče o zaměstnání trvá právní vztah vzniklý k výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání (výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy) a z tohoto důvodu mu nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti
 • po níž je uchazeč o zaměstnání v postavení některé z uvedených osob (společník nebo jednatel společnosti s ručením omezeným nebo komanditista komanditní společnosti nebo ředitel obecně prospěšné společnosti anebo vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby vykonávající mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) přesáhne polovinu minimální mzdy; člen představenstva nebo správní rady nebo statutární ředitel akciové společnosti vykonávající mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) přesáhne polovinu minimální mzdy; člen dozorčí rady obchodní společnosti vykonávající mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) přesáhne polovinu minimální mzdy; člen družstva vykonávající mimo pracovněprávní vztah k družstvu pro družstvo práci, za kterou je družstvem odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) přesáhne polovinu minimální mzdy; fyzická osoba pověřená obchodním vedením, která tuto činnost vykonává za odměnu mimo pracovněprávní vztah a její měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) přesáhne polovinu minimální mzdy), aniž by se přihlíželo k výši příjmu nebo odměny, to neplatí pro člena bytového družstva, který vykonává práci nebo činnost pro bytové družstvo mimo pracovněprávní vztah nebo je pověřen obchodním vedením bytového družstva, a z tohoto důvodu mu nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti
 • poskytování podpory při rekvalifikaci
 • vazby

Z výše uvedeného vyplývá nemožnost přivýdělku při evidenci na Úřadu práce ČR jako uchazeč o zaměstnání (tzv. nekolidující zaměstnaní – pracovní nebo služební poměr či dohoda o pracovní činnosti, přičemž měsíční výdělek nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy) během pobírání podpory v nezaměstnanosti. Jelikož souběh podpory v nezaměstnanosti a výkonu nekolidujícího zaměstnání umožněn není, dojde k zastavení výplaty podpory v nezaměstnanosti na dobu trvání právního vztahu, na základě něhož je nekolidující zaměstnání vykonáváno. Po ukončení právního vztahu se výplata podpory v nezaměstnanosti opět obnoví. Zákaz přivýdělku během pobírání podpory v nezaměstnanosti také končí uplynutím podpůrčí doby, tedy dnem, od něhož už uchazeč o zaměstnání nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání (v rozhodném období) neuplynula celá podpůrčí doba a po uplynutí části podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 3 měsíců, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Jestliže získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce kratší než 3 měsíce, má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby. Naopak uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí této podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců; tato doba se nevyžaduje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání nebo výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů nebo skončil zaměstnání z důvodů uvedených v § 52 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ruší-li se/přemísťuje-li se zaměstnavatel, nadbytečnost zaměstnance) nebo proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek.

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období podle pracovněprávních předpisů. U uchazeče o zaměstnání, který naposledy před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání vykonával samostatnou výdělečnou činnost (OSVČ), se stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc. Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Vážnými důvody jsou dle § 5 písm. c) Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti důvody spočívající např. v nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let nebo o fyzickou osobu, která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II – středně těžká závislost, ve stupni III – těžká závislost nebo ve stupni IV – úplná závislost, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; v docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte; ve zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce ČR; v jiných vážných osobních důvodech – etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele aj.)

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED