Zprostředkování zaměstnání

28.02.2019

Mohu si při evidenci na Úřadu práce přivydělat?

Ano, přivýdělek v průběhu vedení v evidenci Úřadu práce ČRmožný je, ale pouze v případě, že nepobíráte podporu v nezaměstnanosti. Jedná se o tzv. nekolidující zaměstnání, v rámci něhož je možné pracovat v pracovním nebo služebním poměru včetně dohody o pracovní činnosti (DPČ), pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy. Při evidenci na Úřadu práce ČR si však nelze přivydělávat formou dohody o provedení práce (DPP), a to bez ohledu na výši výdělku. Podmínkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je, že výkon tzv. nekolidujícího zaměstnání není překážkou pro poskytování součinnosti krajské pobočce Úřadu práce ČR při zprostředkování vhodného zaměstnání a pro přijetí nabídky vhodného zaměstnání. Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce ČR výkon tzv. nekolidujícího zaměstnání bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti a dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny.

Jsem uchazečem o zaměstnání registrovaným na Úřadu práce ČR. Může mě Úřad práce ČR nějak postihnout (např. finančně), pokud odmítnu nastoupit do nabízeného zaměstnání?

Ano. Fyzická osoba, zařazená do evidence uchazečů o zaměstnání, je povinna poskytovat krajské pobočce Úřadu práce ČR potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání a o povinnosti řídit se pokyny této pobočky, jinak se vystavuje uložení zákonem definovaných sankcí. Uchazeče o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce ČR z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, jestliže bez vážného důvoduodmítne nastoupit do vhodného zaměstnání (tj. zaměstnání, kterézakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jehož délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby, které je sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce a které odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud možno její kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání); odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci/neúčastní se rekvalifikačního kurzu ve stanoveném rozsahu teoretické a praktické přípravy/neplní studijní a výcvikové povinnosti stanovené vzdělávacím zařízením, které rekvalifikaci provádí/nepodrobí sezávěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností; neposkytne součinnost při vypracování individuálního akčního plánu, jeho aktualizaci nebo vyhodnocování anebo neplní podmínky v něm stanovené; odmítne se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu, nebo psychologickému vyšetření; či maří součinnost s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR (např. nedostaví se na Úřad práce ČR ve stanoveném termínu bez vážných důvodů, kterými je kupříkladu nezbytná osobní péče o dítě ve věku do 4 let nebo o fyzickou osobu, která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II – středně těžká závislost, ve stupni III – těžká závislost nebo ve stupni IV – úplná závislost, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; docházka dítěte do předškolního zařízení a povinná školní docházka dítěte; zdravotní důvody, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce ČR aj.). V těchto případech včetně vyřazení pro výkon nelegální práce může být uchazeč o zaměstnání znovu zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání nejdříve po uplynutí doby 6 měsíců ode dne tohoto vyřazení, a to na základě nové písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání.

Mohu být zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce ČR, pokud jsem v pracovní neschopnosti?

Nikoliv, po dobu dočasné pracovní neschopnosti nelze požádat o zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, i když v jejím průběhu pracovní poměr skončil. Uchazečem o zaměstnání se fyzická osoba nemůže stát také v době, po kterou vykonává trest odnětí svobody či ochranné opatření zabezpečovací detenci nebo je ve vazbě; pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu (rodiče na mateřské dovolené); je invalidní ve III. stupni, s výjimkou fyzické osoby, která je invalidní ve III. stupni a je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek; neposkytne Úřadu práce ČR identifikační údaje a souhlas se zpracováním osobních údajů. Fyzická osoba se zařadí do evidence uchazečů o zaměstnání dnem podání písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání. Požádá-li fyzická osoba, která není v dočasné pracovní neschopnosti, o zprostředkování zaměstnání nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání, zařadí se do evidence uchazečů o zaměstnání ode dne následujícího po skončení zaměstnání.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED