Příspěvek na mobilitu

28.02.2019

Na podkladě zhoršení mého zdravotního stavu (pohyblivosti) bych ráda požádala o příspěvek na mobilitu. Kde se o tento příspěvek žádá a jaká je jeho výše?

Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku věku, která má zároveň nárok průkazu osoby se zdravotním postižením II. (ZTP) či III. (ZTP/P) stupně a která se opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče. Podmínky nároku na příspěvek na mobilitu, s výjimkou podmínky opakovaného dopravování za úhradu, musí být splněny po celý kalendářní měsíc. Pokud dosud nejste držitelem průkazu ZTP či ZTP/P, je nezbytné podat na kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR podle místa trvalého bydliště žadatele„Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením“ a paralelně s tím již můžete i „Žádost o příspěvek na mobilitu“. Úřad práce ČR řízení o příspěvku na mobilitu přeruší na dobu, po kterou bude posuzován nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením. O příspěvku na mobilitu následně rozhodne po nabytí právní moci rozhodnutí o průkazu osoby se zdravotním postižením (zamítnutí žádosti o příspěvek na mobilitu v případě zamítnutí nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením či přiznání nároku na průkaz TP / přiznání příspěvku na mobilitu v případě přiznání průkazu ZTP či ZTP/P). Výše příspěvku na mobilitu činí za kalendářní měsíc 550,-Kč. Samotná „Žádost o příspěvek na mobilitu“ obsahuje i určení četnosti výplaty dávky – měsíčně či splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce.

Jsem již 2 roky klientem domova pro seniory. Opravdu nemám nárok na příspěvek na mobilitu, přestože si mne dcera nebo syn každý víkend berou k sobě minimálně na 1 celý den?

Máte.Z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby, pokud splňuje ostatní podmínky nároku na příspěvek na mobilitu. Způsob prokazování splnění podmínky opakovaného dopravování čestným prohlášením se v těchto případech nepoužije a postupuje se podle § 26 odst. 1 písm. b) Zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, podle něhož je žadatel o dávku povinen prokázat skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED