Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

14.02.2019

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr představují jednu z možných (doplňkových) forem pracovněprávního vztahu. Mezi tyto dohody patří dohoda o pracovní činnosti (DPČ) a dohoda o provedení práce (DPP). Dohody musí být uzavřeny písemně, přičemž jedno vyhotovení zaměstnavatel vydá zaměstnanci.

Zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. Na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se vztahuje úprava pro výkon práce v pracovním poměru; to však neplatí, pokud jde o převedení na jinou práci a přeložení, dočasné přidělení, odstupné, pracovní dobu a dobu odpočinku (výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích), překážky v práci na straně zaměstnance, dovolenou, skončení pracovního poměru, odměňování (odměna z dohody) s výjimkou minimální mzdy a cestovní náhrady. V dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu.

Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit

  • dohodou smluvních stran ke sjednanému dni
  • výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15tidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně
  • okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr

Pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k jeho výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED