Mimořádná okamžitá pomoc

28.02.2020

Mimořádná okamžitá pomoc představuje jednorázovou dávku v rámci pomoci v hmotné nouzi, která je určena k překonání nenadálých životních situací (nejrůznější živelní pohromy, požár či jiné destruktivní události, ekologická/průmyslová havárie aj.).

Na mimořádnou okamžitou pomoc v situaci, kdy osobasice nesplňuje podmínky hmotné nouze, avšak s přihlédnutím k jejím příjmům, celkovým sociálním a majetkovým poměrům jí hrozí vážná újma na zdraví, má při splnění stanovených podmínek nárok

 • osoba, která má bydliště na území České republiky (např. se zde dlouhodobě zdržuje, vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde s rodinou, plní zde povinnou školní docházku nebo se zde soustavně připravuje na budoucí povolání, popř. existují jiné významné důvody, zájmy či aktivity, jejichž vzájemná souvislost dokládá sepětí této osoby s Českou republikou) a zároveň
 • je na území ČR hlášena k trvalému pobytu/má na území ČR trvalý pobyt
 • které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana
 • cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tato práva zaručuje mezinárodní smlouva
 • občan členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu po dobu delší než 3 měsíce
 • rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu po dobu delší než 3 měsíce
 • cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta Evropského společenství na území jiného členského státu Evropské unie, a jeho rodinný příslušník, pokud jim bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky
 • osoba pobývající na území České republiky na základě zvláštního právního předpisu, a to pokud má bydliště na území České republiky

V případech poskytování mimořádné okamžité pomoci k úhradě nezbytného jednorázového výdaje, spojeného zejména se zaplacením správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, při vydání duplikátu rodného listu nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání, s úhradou jízdného v případě ztráty peněžních prostředků, a v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehuse podmínka bydliště na území České republiky nezjišťuje. Nárok na mimořádnou okamžitou pomoc může mít v odůvodněných případech i osoba, která není zmíněna ve výše uvedeném výčtu, avšak s přihlédnutím k jejím příjmům, celkovým sociálním a majetkovým poměrům jí hrozí vážná újma na zdraví.

Nárok na mimořádnou okamžitou pomoc

 • osoba, která sice nesplňuje podmínky hmotné nouze, avšak s přihlédnutím k jejím příjmům, celkovým sociálním a majetkovým poměrům jí hrozí vážná újma na zdraví
 • výše mimořádné okamžité pomoci se stanoví k doplnění příjmu do výše existenčního minima osoby, která není nezaopatřeným dítětem (do 2 490,-Kč), a u nezaopatřeného dítěte do výše jeho životního minima
 • osoba, kterou postihne vážná mimořádná událost (živelní pohroma – např. povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné pohromy, zemětřesení; požár nebo jiná destruktivní událost – např. sesuv půdy, elektrický zkrat aj., ekologická nebo průmyslová havárie) a její celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že jí neumožňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami, pokud je považována za osobu v hmotné nouzi
 • výše mimořádné okamžité pomoci se stanoví s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby až do patnáctinásobku částky životního minima jednotlivce (57 900,-Kč)
 • osoba, která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky k úhradě nezbytného jednorázového výdaje, spojeného zejména se zaplacením správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, při vydání duplikátu rodného listu nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání, s úhradou jízdného v případě ztráty peněžních prostředků, a v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu, pokud je považována za osobu v hmotné nouzi
 • výše mimořádné okamžité pomoci se stanoví až do výše jednorázového výdaje
 • osoba, která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředkyna úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby (např. lednice, pračka, postel, stůl, umyvadlo, dioptrické brýle apod.), pokud je považována za osobu v hmotné nouzi
 • výše mimořádné okamžité pomoci se stanoví až do výše nákladů s tím, že součet poskytnutých dávek nesmí v rámci kalendářního roku překročit desetinásobek životního minima jednotlivce (38 600,-Kč)
 • osoba, která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním (např. výdaje na učebnice/učební pomůcky, pokud je škola neposkytuje zdarma/nezapůjčuje; výdaje na stravování ve školní jídelně; „školkovné“, pokud rodina není od úhrady osvobozena aj.) nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte (např. úhrada za zájmové kroužky, náklady na malířské potřeby/hudební nástroje aj.) a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí (náklady na odbornou poradenskou činnost, na návštěvy u dítěte umístěného v zařízení, na pobyt dítěte ze zařízení v rodině), pokud je považována za osobu v hmotné nouzi
 • výše mimořádné okamžité pomoci se stanoví až do výše nákladů s tím, že součet poskytnutých dávek nesmí v rámci kalendářního roku překročit desetinásobek životního minima jednotlivce (38 600,-Kč)
 • osoba, která v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků nemůže úspěšně řešit svoji situaci a jeohrožena sociálním vyloučením, jestliže zejména je propuštěna z výkonu zabezpečovací detence, z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, nebo je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti, nebo je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, nebo nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez přístřeší, nebo je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, pokud je považována za osobu v hmotné nouzi
 • výše mimořádné okamžité pomoci se stanoví jednorázově až do výše 1 000,-Kč s ohledem na okamžité nezbytné potřeby; celková výše mimořádné okamžité pomoci se stanoví s přihlédnutím k úložnému a k prostředkům, které obdrží osoba při propuštění ze školského zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy; součet dávek poskytnutých podle tohoto ustanovení nesmí v rámci jednoho kalendářního roku překročit čtyřnásobek životního minima jednotlivce

Pro účely poskytování mimořádné okamžité pomoci osobě, která:

 • Nesplňuje podmínky hmotné nouze, avšak s přihlédnutím k jejím příjmům, celkovým sociálním a majetkovým poměrům jí hrozí vážná újma na zdraví;
 • Nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky k úhradě nezbytného jednorázového výdaje, spojeného zejména se zaplacením správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, při vydání duplikátu rodného listu nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání, s úhradou jízdného v případě ztráty peněžních prostředků, a v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu,
 • V daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků nemůže úspěšně řešit svoji situaci a je ohrožena sociálním vyloučením, jestliže zejména je propuštěna z výkonu zabezpečovací detence, z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, nebo je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti, nebo je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, nebo nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez přístřeší, nebo je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby;

se tato osoba posuzuje bez společně posuzovaných osob.

Mimořádnou okamžitou pomoc lze poskytnout pouze jedné z osob společně posuzovaných, jde-li o stav hmotné nouze v souvislosti s vážnou mimořádnou událostí (živelní pohroma, požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havárie).

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED