Opravné prostředky v případě nepřiznání/odebrání invalidního důchodu

14.02.2019

Se zhoršováním zdravotního postižení narůstá negativní dopad dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na schopnost pracovat a využívat dosavadní kvalifikaci. Pracovní schopnost osoby se snižuje, zatímco stupeň invalidity se zvyšuje. Naopak v případě zlepšení/příznivé stabilizace zdravotního stavu (zdravotní stav se ustálil na úrovni, která umožňuje vykonávat výdělečnou činnost bez zhoršení zdravotního stavu vlivem takové činnosti) nebo adaptace poživatele invalidního důchodu na své zdravotní postižení (nabytí/znovunabytí schopností a dovedností, které umožňují vykonávat výdělečnou činnost bez zhoršení zdravotního stavu vlivem takové činnosti), lze hovořit o příznivém dopadu na schopnost pracovat. V takových případech dochází k obnovení schopnosti výdělečné činnosti a následně ke snížení stupně invalidity nebo odebrání invalidního důchodu.

Proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení (ČSSZ) lze jako opravný prostředek proti nepřiznání, snížení stupně či úplnému oduznání invalidního důchodu podat písemné námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí ČSSZ, které lze uplatnit u kterékoliv OSSZ (oddělení námitkového řízení) či přímo ČSSZ (oddělení námitkového rozhodování). V případě neúspěšného námitkového řízení máte následně právo podat správní žalobu ke krajskému soudu podle místa trvalého bydliště, a to ve lhůtě do 2 měsíců od doručení rozhodnutí z námitkového řízení. Při sepisování opravného prostředku je vhodné popsat důvody (fakta související se zdravotním stavem), na jejichž podkladě s rozhodnutím nesouhlasíte včetně jejich dopadu na schopnost výkonu pracovní činnosti. Formulace můžete konzultovat např. s ošetřujícím odborným lékařem a svá tvrzení případně podložit nejnovějšími lékařskými zprávami. Sociální situace žadatele není pro posouzení invalidity relevantní.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED