Uchazeč o zaměstnání, evidence uchazečů

14.02.2019

Uchazečem o zaměstnání je dle § 24 Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání krajskou pobočku Úřadu práce ČR, v jejímž územním obvodu má bydliště („Žádost o zprostředkování zaměstnání“), a splňuje zákonem stanovené podmínky pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání.

Uchazečem o zaměstnání může být pouze fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště (bydlištěm se u státního občana ČR rozumí adresa místa trvalého pobytu na území ČR) a která není:

 • v pracovněprávním vztahu (tj. pracovní poměr, vztah na základě dohody o pracovní činnosti) nebo ve služebním poměru, s výjimkou nekolidujícího zaměstnání – výkonu činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo výkonu činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy (pro rok 2019 činí minimální mzda 13 350,-Kč, výdělek z nekolidujícího zaměstnání tudíž nesmí přesáhnout částku 6 672,-Kč hrubého příjmu).
 • osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ – podnikatel, živnostník)
 • společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením omezeným, komanditistou komanditní společnosti, ředitelem obecně prospěšné společnosti, vedoucím organizační složky zahraniční právnické osoby, členem představenstva nebo správní rady nebo statutárním ředitelem akciové společnosti, členem dozorčí rady obchodní společnosti vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) přesáhne polovinu minimální mzdy
 • členem družstva vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k družstvu pro družstvo práci, za kterou je družstvem odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) přesáhne polovinu minimální mzdy
 • soudcem, poslancem nebo senátorem Parlamentu nebo poslancem Evropského parlamentu, členem zastupitelstva územního samosprávného celku, jestliže jsou mu vypláceny odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění členové
 • prezidentem republiky, členem vlády, prezidentem, viceprezidentem nebo členem Nejvyššího kontrolního úřadu, Veřejným ochráncem práv nebo zástupcem Veřejného ochránce práv, členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členem Rady Energetického regulačního úřadu, členem Rady Českého telekomunikačního úřadu, finančním arbitrem nebo zástupcem finančního arbitra
 • nuceným správcem nebo správcem, prokuristou nebo likvidátorem podle zvláštního právního předpisu, a to v době, kdy tuto činnost vykonává
 • osobou pečující o dítě nebo osobou, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna dle Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • výdělečně činná v cizině
 • fyzickou osobou soustavně se připravující na budoucí povolání (student), s výjimkou fyzické osoby soustavně se připravující na budoucí povolání, která získala v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců
 • fyzickou osobou pověřenou obchodním vedením, která tuto činnost vykonává za odměnu mimo pracovněprávní vztah a její měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) přesáhne polovinu minimální mzdy
 • předsedou nebo místopředsedou Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství

Z výše uvedeného tedy vyplývá možnost přivýdělku v průběhu vedení v evidenci Úřadu práce ČR. Jedná se o tzv. nekolidující zaměstnání, v rámci něhož je možné pracovat v pracovním nebo služebním poměru včetně dohody o pracovní činnosti (DPČ, § 76 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce), pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy. Nelze si však při evidenci na Úřadu práce ČR přivydělávat formou dohody o provedení práce (DPP), a to bez ohledu na výši výdělku.

Podmínkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je, že výkon tzv. nekolidujícího zaměstnání není překážkou pro poskytování součinnosti krajské pobočce Úřadu práce ČR při zprostředkování vhodného zaměstnání a pro přijetí nabídky vhodného zaměstnání. Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce ČR výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce ČR dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají. Soustavnou přípravou na budoucí povolání je doba denního studia na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a doba prezenčního studia na vysoké škole, a to včetně prázdnin, které jsou součástí školního nebo akademického roku. Skutečnost, že se soustavně připravuje na budoucí povolání, je fyzická osoba povinna krajské pobočce Úřadu práce ČR oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání, nebo osobně anebo písemně do 8 dnů ode dne zahájení soustavné přípravy na budoucí povolání.

Vhodné zaměstnání dle § 20 Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby, je sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce a odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud možno její kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání.

Pro uchazeče o zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu delší než 1 rok, je vhodným zaměstnáním i takové zaměstnání, které:

 • zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby, odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud možno její kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání, nebo
 • zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, je sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce, odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud možno její kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání, a délka jeho pracovní doby činí nejméně 50 % stanovené týdenní pracovní doby

Překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je, pokud

 • fyzická osoba bez vážného důvodu ukončí sama nebo na základě dohody se zaměstnavatelem vhodné zaměstnání zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce ČR, nebo
 • zaměstnavatel s fyzickou osobou ukončí vhodné zaměstnání zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce ČR z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem (důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem dle ustanovení § 55 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce nebo k výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnavatelem dle § 52 písm. g) Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce)

V těchto případech může být fyzická osoba zařazena na základě nové písemné žádosti do evidence uchazečů o zaměstnání po uplynutí 6 měsíců ode dne sjednaného jako den nástupu do zaměstnání, zprostředkovaného krajskou pobočkou Úřadu práce ČR.

Překážkou pro vedení v evidenci není ale takové zaměstnání, které není pro uchazeče o zaměstnání vhodným zaměstnáním a je zprostředkováno krajskou pobočkou Úřadu práce ČR nejdéle na dobu 3 měsíců, pokud odpovídá jeho zdravotnímu stavu (krátkodobé zaměstnání).

Uchazečem o zaměstnání se fyzická osoba nemůže stát v době, po kterou

 • je uznána dočasně neschopnou práce – po dobu dočasné pracovní neschopnosti nelze požádat o zprostředkování zaměstnání a vzetí do evidence uchazečů o zaměstnání, i když v jejím průběhu pracovní poměr skončil
 • vykonává trest odnětí svobody či ochranné opatření zabezpečovací detenci nebo je ve vazbě
 • pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu (rodiče na mateřské dovolené)
 • je invalidní ve III. stupni, s výjimkou fyzické osoby, která je invalidní ve III. stupni a je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek (zcela mimořádnými podmínkami, za nichž je pojištěnec schopen výdělečné činnosti v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 %, se dle § 6 Vyhlášky č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity rozumí zásadní úprava pracovních podmínek, pořízení a využívání zvláštního vybavení pracoviště, zvláštní úpravy stávajících strojů, nástrojů, používání zvláštních pracovních pomůcek nebo každodenní podpora nebo pomoc na pracovišti formou předčitatelských služeb, tlumočnických služeb nebo pracovní asistence)
 • neposkytne Úřadu práce ČR identifikační údaje a souhlas se zpracováním osobních údajů

Fyzická osoba se zařadí do evidence uchazečů o zaměstnání dnem podání písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání. Požádá-li fyzická osoba o zprostředkování zaměstnání nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání, zařadí se do evidence uchazečů o zaměstnání ode dne následujícího po skončení zaměstnání. Žádost o zprostředkování zaměstnání obsahuje zejména identifikační údaje uchazeče o zaměstnání a souhlas s jejich zpracováním, údaje o jeho kvalifikaci, získaných pracovních zkušenostech, zájmu o určitá zaměstnání, zdravotních omezeních a údaje, které uchazeče o zaměstnání omezují v souvislosti se zprostředkováním zaměstnání. Uchazeč o zaměstnání může požádat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR o zprostředkování zaměstnání krajskou pobočkou Úřadu práce ČR, v jejímž územním obvodu se z vážných důvodů skutečně zdržuje.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR uchazeči o zaměstnání ukončí vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání dnem

 • kdy nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (vznik pracovněprávního vztahu – nástup do zaměstnání aj.), s výjimkou skutečností – uchazeč o zaměstnání je uznán dočasně neschopným práce, pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu, a to na základě osobního nebo písemného oznámení uchazeče o zaměstnání
 • doručení písemné žádosti uchazeče o zaměstnání o ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání
 • nástupu výkonu trestu odnětí svobody/výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence
 • následujícím po dni úmrtí uchazeče o zaměstnání nebo dnem následujícím po prohlášení uchazeče o zaměstnání za mrtvého
 • následujícím po uplynutí 6 měsíců ode dne vzetí uchazeče o zaměstnání do vazby
 • zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, pokud krajská pobočka Úřadu práce ČR dodatečně zjistila, že uchazeč o zaměstnání nebyl způsobilý být účastníkem právních vztahů
 • pozbytí způsobilosti uchazeče o zaměstnání být účastníkem právních vztahů
 • zrušení platnosti modré karty nebo uplynutí doby její platnosti

Uchazeče o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce ČR z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, jestliže

 • nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, s výjimkou skutečností – uchazeč o zaměstnání je uznán dočasně neschopným práce, vykonává trest odnětí svobody/ochranné opatření zabezpečovací detenci nebo je ve vazbě, pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu, a uchazeč o zaměstnání nesplní oznamovací povinnost nejpozději do 8 kalendářních dnů
 • uchazeč o zaměstnání bez vážných důvodů
 • neoznámí výkon tzv. nekolidujícího zaměstnání při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti
 • neoznámí krajské pobočce Úřadu práce ČR osobně nebo písemně nejpozději do 8 kalendářních dnů další skutečnosti, které mají vliv na zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, nebo důvody, pro které se nedostavil na krajskou pobočku Úřadu práce ČR ve stanoveném termínu
 • nesplní zákonem stanovenou povinnost (oznámit ve stanovené lhůtě krajské pobočce Úřadu práce ČR důvody, pro které dočasně není schopen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu anebo z důvodu vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení; doložit nejpozději do 8 kalendářních dnů tyto důvody příslušným potvrzením aj.)
 • není podle lékařského posudku schopen plnit povinnost součinnosti s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR při zprostředkování zaměstnání
 • zrušil svůj souhlas se zpracováním osobních údajů
 • vykonává nelegální práci

Vyjma neschopnosti plnit povinnost součinnosti s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR při zprostředkování zaměstnání a výkonu nelegální práce může uchazeč o zaměstnání uvedených případech být na základě nové písemné žádosti znovu zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání nejdříve po uplynutí doby 3 měsíců ode dne vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání.

Uchazeče o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce ČR z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, jestliže bez vážného důvodu

 • odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání
 • odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování), neúčastní se rekvalifikačního kurzu ve stanoveném rozsahu teoretické a praktické přípravy, neplní studijní a výcvikové povinnosti stanovené vzdělávacím zařízením, které rekvalifikaci provádí, nebo se nepodrobí závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností, anebo uchazeč o zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců, odmítne nabídku krajské pobočky Úřadu práce ČR na rekvalifikaci
 • neposkytne součinnost při vypracování individuálního akčního plánu (dokument, který slouží ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce), jeho aktualizaci nebo vyhodnocování anebo neplní podmínky v něm stanovené
 • odmítne se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu (pro účely zabezpečení pracovní rehabilitace nebo poskytnutí příspěvku na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením; pokud uvádí zdravotní důvody, které jí brání v plnění povinností uchazeče o zaměstnání, nebo v nástupu na rekvalifikaci či je lékařský posudek podmínkou pro zařazení uchazeče o zaměstnání do příslušného rekvalifikačního kurzu), nebo psychologickému vyšetření (za účelem posouzení způsobilosti k výkonu povolání, na které má být rekvalifikována)
 • maří součinnost s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR

Ve výše uvedených případech včetně vyřazení pro výkon nelegální práce může být uchazeč o zaměstnání znovu zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání nejdříve po uplynutí doby 6 měsíců ode dne tohoto vyřazení, a to na základě nové písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání.

Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání se provede dnem, kdy nastala některá z uvedených skutečností. Při skončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je krajská pobočka Úřadu práce ČR povinna vydat uchazeči o zaměstnání potvrzení o době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a o poskytování podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci.

Uchazeč o zaměstnání maří součinnost s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR, jestliže

 • je podle lékařského posudku schopen plnit povinnosti vůči krajské pobočce Úřadu práce ČR, a přesto je neplní
 • neprojedná doporučené zaměstnání ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce ČR
 • nedostaví se na krajskou pobočku Úřadu práce ČR ve stanoveném termínu bez vážných důvodů (dle § 5 písm. c) Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti např. nezbytná osobní péče o dítě ve věku do 4 let nebo o fyzickou osobu, která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II – středně těžká závislost, ve stupni III – těžká závislost nebo ve stupni IV – úplná závislost, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; docházka dítěte do předškolního zařízení a povinná školní docházka dítěte; zdravotní důvody, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce ČR aj.)
 • neplní stanovené zákonné povinnosti (např. povinnost sdělit údaje o svých zdravotních omezeních v rozsahu potřebném pro vyhledání vhodného zaměstnání, rekvalifikaci a pro stanovení vhodné formy pracovní rehabilitace, podrobit se vyšetření svého zdravotního stavu pro účely zabezpečení pracovní rehabilitace apod.)
 • jiným jednáním zmaří zprostředkování zaměstnání nebo nástup do zaměstnání

Při zprostředkování zaměstnání se věnuje zvýšená péče uchazečům o zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují. Ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce slouží individuální akční plán. Individuální akční plán je dokument, který vypracovává krajská pobočka Úřadu práce ČR za součinnosti uchazeče o zaměstnání. Obsahem individuálního akčního plánu je zejména stanovení postupu a časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce. Při určování obsahu individuálního akčního plánu se vychází z dosažené kvalifikace, zdravotního stavu, možností a schopností uchazeče o zaměstnání. Uchazeč o zaměstnání může požádat o vypracování individuálního akčního plánu kdykoliv v průběhu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Individuální akční plán vypracuje krajská pobočka Úřadu práce ČR vždy, pokud je uchazeč o zaměstnání veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců. Uchazeč o zaměstnání je povinen poskytnout součinnost krajské pobočce Úřadu práce ČR při vypracování individuálního akčního plánu, jeho aktualizaci a vyhodnocování, a to v termínech stanovených krajskou pobočkou Úřadu práce ČR, a plnit podmínky v něm stanovené.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED