Zkušební doba

14.02.2019

Je-li sjednána zkušební doba (musí být sjednána písemně), nesmí být delší než

  • 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru
  • 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru u vedoucího zaměstnance

Zkušební dobu je možné sjednat rovněž v souvislosti se jmenováním na vedoucí pracovní místo.

Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, nebo v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Sjednaná zkušební doba je pevně daná a nesmí být dodatečně (během pracovního poměru např. formou dodatku k pracovní smlouvě) prodlužována. Zkušební doba se však prodlužuje o dobu celodenních překážek v práci (na straně zaměstnance či zaměstnavatele), pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby (např. pracovní neschopnost jakožto překážka na straně zaměstnance), a o dobu celodenní dovolené. Zkušební doba nesmí být sjednána delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru (týká se smluv na dobu určitou – u pracovní smlouvy na 4 měsíce činí zkušební doba nejvýše 2 měsíce).

Dle § 66 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce mohou zaměstnavatel i zaměstnanec zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu nepřihlíží. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější.

Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (nemoci) či karantény zaměstnance. Smyslem tohoto pravidla je, aby se zaměstnavatel nemohl vyhnout poskytování náhrady mzdy nebo jiného příjmu (platu, odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – dohody o pracovní činnosti/dohody o provedení práce) zaměstnanci za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti/karantény tím, že by s ním zrušil pracovní poměr ve zkušební době. Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů (4. až 14. den) trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku. Po uplynutí prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance však již zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr ve zkušební době bez omezení.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED