Úhrady spojené s lázeňskou léčebně rehabilitační péčí

24.04.2020

Lázeňská léčebně rehabilitační péče je v případě komplexní lázeňské péče plně hrazena zdravotní pojišťovnou, v případě příspěvkové lázeňské péče hrazena částečně – viz kapitola Formy lázeňské léčebně rehabilitační péče.

Vyplácení příspěvku na péči při poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče upravuje § 14a Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Příspěvek se nevyplácí, jestliže je oprávněné osobě po celý kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace. To neplatí v případě, kdy je s oprávněnou osobou k hospitalizaci přijata jako průvodce fyzická osoba, která byla uvedena v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášena podle § 21 odst. 1 písm. d) (písemné ohlášení změn ve skutečnostech uvedených v žádosti) nebo § 21 odst. 2 písm. c) (písemné ohlášení změn týkajících se zajištění pomoci) jako osoba poskytující pomoc. Podmínka celého kalendářního měsíce není splněna, pokud k hospitalizaci došlo první den v kalendářním měsíci nebo k propuštění z tohoto zařízení došlo poslední den v kalendářním měsíci. Výplata příspěvku se zastaví od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla oprávněná osoba k hospitalizaci přijata, není-li ohlášeno propuštění ze zdravotnického zařízení. Výplata příspěvku se obnoví od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém hospitalizace netrvala po celý kalendářní měsíc. V kontextu příspěvku na péči je zapotřebí připomenout povinnost příjemce písemně ohlásit veškeré změny rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu (hospitalizace, změna trvalého bydliště, změna výplaty, změna týkající se zajištění pomoci apod.) příslušné krajské pobočce Úřadu práce České republiky do 8 dnů. § 21a Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pak stanovuje „sekundární“zvláštní povinnost i osobě blízké nebo asistentu sociální péče, kteří poskytují oprávněné osobě (příjemci příspěvku na péči) pomoc. Tyto osoby jsou povinny písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR přijetí oprávněné osoby k hospitalizaci a propuštění z hospitalizace, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, pokud tuto povinnost nemůže splnit příjemce příspěvku.

Co se pobytu průvodce pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče týče, je-li při hospitalizaci pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče nutná celodenní přítomnost průvodce vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěnce, nebo k nutnosti zaškolení průvodce pojištěnce v ošetřování a léčebné rehabilitaci doprovázeného pojištěnce, je pobyt průvodce pojištěnce do dovršení 6. roku věku doprovázeného pojištěnce včetně hrazenou službou. Pobyt průvodce pojištěnce staršího 6 let je hrazenou službou jen se souhlasem revizního lékaře. Pobyt průvodce hradí zdravotní pojišťovna, u které je pojištěn doprovázený pojištěnec (§ 25 Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů).

Dle § 1 a § 3 Zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích mohou obce vybírat místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají:

  • Osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P a jejich průvodci
  • osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku. Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí až 15,-Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Obec může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou.

Nárok na přepravu do lázeňského zařízení a náhradu cestovních nákladů upravuje § 36 a § 37 Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Hrazenou službou je přeprava pojištěnce na území České republiky ke smluvnímu poskytovateli, od smluvního poskytovatele do místa trvalého pobytu nebo do místa bydliště nebo do zařízení pobytových sociálních služeb, mezi smluvními poskytovateli a v rámci smluvního poskytovatele, a to v případě, že zdravotní stav pojištěnce podle vyjádření ošetřujícího lékaře neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby. Pokud k onemocnění pojištěnce došlo v místě bydliště, je přeprava do místa trvalého pobytu, které je vzdálenější než místo bydliště, hrazena jen tehdy, pokud to podle vyjádření ošetřujícího lékaře nezbytně vyžaduje zdravotní stav pojištěnce. Přeprava se provádí vozidly smluvní zdravotnické dopravní služby. V mimořádných případech (osoby pohybující se převážně na vozíku pro tělesně postižené) hradí zdravotní pojišťovna přepravu i jinému dopravci, pokud tuto přepravu zajišťuje dopravním prostředkem speciálně upraveným pro převoz osob na vozíku pro tělesně postižené. O takové přepravě rozhoduje ošetřující lékař.

Je-li ošetřujícím lékařem indikován doprovod pojištěnce, hradí zdravotní pojišťovna, která hradí přepravu pojištěnce, i přepravu doprovázející osoby, a to ve stejném rozsahu jako přepravu pojištěnce. Přepravu hradí zdravotní pojišťovna ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadovanou hrazenou službu poskytnout.

Pokud se pojištěnec, který má nárok na přepravu, rozhodne pro dopravu soukromým vozidlem řízeným jinou osobou a pokud ošetřující lékař takovou dopravu schválí (důvodem je vždy zdravotní stav pacienta, nikoliv sociální důvody), má pojištěnec nárok na náhradu cestovních nákladů ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadované zdravotní služby poskytnout.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED