Úvodem k lázeňské péči

Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní služby poskytnuté pojištěnci s cílem zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav nebo zmírnit jeho utrpení, pokud:

 • Odpovídají zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, jehož má být jejich poskytnutím dosaženo, a jsou pro pojištěnce přiměřeně bezpečné;
 • Jsou v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy;
 • Existují důkazy o jejich účinnosti vzhledem k účelu jejich poskytování.

Hrazenými službami jsou např. zdravotní péče preventivní, dispenzární, diagnostická, léčebná, lékárenská, klinicko-farmaceutická, léčebně rehabilitační, lázeňská léčebně rehabilitační, posudková, ošetřovatelská, paliativní a zdravotní péče o dárce krve, tkání a buněk nebo orgánů související s jejich odběrem, a to ve všech formách jejího poskytování podle zákona o zdravotních službách, přeprava pojištěnců a náhrada cestovních nákladů, pobyt průvodce pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče aj.

Léčebně rehabilitační péče je podle § 5 odst. 2 písm. f) Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, druhem zdravotní péče, jejímž účelem je maximální možné obnovení fyzických, poznávacích, řečových, smyslových a psychických funkcí pacienta cestou odstranění vzniklých funkčních poruch nebo náhradou některé funkce jeho organismu, popřípadě zpomalení nebo zastavení nemoci a stabilizace jeho zdravotního stavu. V případě, že jsou při jejím poskytování využívány přírodní léčivé zdroje nebo klimatické podmínky příznivé k léčení podle Zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), jde o lázeňskou léčebně rehabilitační péči.

Dle § 33 Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů je léčebně rehabilitační péče poskytovaná jako nezbytná součást léčebného procesu, jejíž poskytnutí doporučil ošetřující lékař a potvrdil revizní lékař. Návrh na léčebně rehabilitační péči podává na formuláři zdravotní pojišťovny lékař registrujícího poskytovatele nebo ošetřující lékař při hospitalizaci; jde-li o poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče, návrh obsahuje též určení stupně naléhavosti. Lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována výhradně jako následná lůžková péče ve zdravotnických zařízeních, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje nebo na území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení, a při poskytování péče jsou tyto přírodní léčivé zdroje nebo klimatické podmínky příznivé k léčení využívány.

Nemoci, u nichž lze lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytnout, stanovuje Ministerstvo zdravotnictví ČR přílohou č. 5 (oddíl B) k Zákonu č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů – Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči. V indikačním seznamu jsou kromě seznamu indikačních skupin pro dospělé, děti a dorost uvedeny i způsoby poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče pro jednotlivé indikace (komplexní nebo příspěvková péče), délka základního léčebného pobytu a opakovaného léčebného pobytu pro jednotlivé indikace, četnost opakovaného léčebného pobytu, lhůta pro nástup léčebného pobytu u indikací, kde je tuto lhůtu důvodné stanovit z hlediska léčebného efektu, možnost prodloužení léčebného pobytu podle jednotlivých indikací a způsobů poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím.

Ministerstvo zdravotnictví stanovuje pro jednotlivé indikace Vyhláškou č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče obsahové náležitosti návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče včetně potřebných vyšetření, obor specializace lékaře, který takovou péči doporučuje, požadavky na dostupnost zdravotnických pracovníků ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče a indikační zaměření lázeňských míst, ve kterých se nachází přírodní léčivý zdroj nebo klimatické podmínky vhodné k léčbě nemocí.

Opravným prostředkem proti zamítnutí návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči i proti změně navrhované komplexní péče na příspěvkovou je odvolání. Revizní lékař zdravotní pojišťovny v případě neschválení léčebného návrhu vydává rozhodnutí (rozhodnutí se doručuje pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci a rovněž se zasílá na vědomí lékaři, prostřednictvím kterého byl návrh podán), v němž uvede věcné zdůvodnění zamítnutí návrhu včetně poučení o možnosti podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Pojištěnec/případně lékař, který lázeňský návrh vystavil, podává odvolání řediteli odboru zdravotní péče regionální pobočky zdravotní pojišťovny, u které je žadatel registrován. V odvolání je vhodné popsat, v čem s rozhodnutím revizního lékaře pojištěnec nesouhlasí včetně doložení důkladnějšího lékařského odůvodnění návrhu či nového zdravotního posudku.

Formy lázeňské léčebně rehabilitační péče

V České republice (ČR) se lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytuje a hradí ve 2 základních formách – jako komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče nebo příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče. Oba typy lázeňské léčebně rehabilitační péče mohou čerpat pouze osoby, které mají trvalý pobyt na území ČR a osoby, které na území ČR nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR.

Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče navazuje na lůžkovou péči nebo specializovanou ambulantní zdravotní péči a je zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti nebo na minimalizaci rozsahu invalidity. U účastníků nemocenského pojištění se poskytuje v době jejich dočasné neschopnosti k práci. Pojištěnce předvolá k lázeňské léčebně rehabilitační péči zařízení lázeňské péče. Termín nástupu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči je podmíněn jednak naléhavostí zdravotního stavu, jednak volnou kapacitou lázeňského zařízení a platností návrhu. Pojištěnec (pacient) v prvém pořadí naléhavosti je k nástupu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči předvolán nejpozději do 1 měsíce od data vystavení návrhu, případně po dohodě ošetřujícího, revizního a lázeňského lékaře je přeložen do zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče přímo ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče. V druhém pořadí naléhavosti je pacient předvolán nejpozději do 3 měsíců, děti a dorost do 6 měsíců ode dne vystavení návrhu. Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou (zdravotní péče – tzn. náklady na léčení, ubytování a stravování na standardní úrovni, případně přeprava, pokud je na ni nárok).

Příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována především pojištěncům s chronickým onemocněním v případech, kdy nejsou splněny podmínky pro komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Hrazenými službami jsou pouze standardní vyšetření a léčení pojištěnce. Ostatní náklady (ubytování, stravování, doprava) si pojištěnec hradí z vlastních zdrojů. Tato péče může být poskytnuta jednou za 2 roky, nerozhodne-li revizní lékař jinak.

Zdravotní pojišťovny umožňují léčebné pobyty již od 12 měsíců věku dítěte. Dětem a dorostu do 18 let se poskytuje komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče, pokud není na žádost rodičů poskytována příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče. Přeložení pojištěnce mladšího 18 let ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče do zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče revizní lékař neposuzuje. Osobám dorostového věku lze výjimečně, a to se souhlasem rodičů, poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči i ve zdravotnických zařízeních určených pro dospělé.

Komplexní/příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnutá pojištěnci pro danou indikaci poprvé se označuje jako základní léčebný pobyt. Další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na jejímž základě byl uskutečněn základní léčebný pobyt, se označuje jako opakovaný léčebný pobyt, není-li v příloze č. 5 k zákonu o veřejném zdravotním pojištění stanoveno jinak. Prodloužení stanovené délky základního léčebného pobytu nebo opakovaného léčebného pobytu poskytovaných jako komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče může navrhnout lékař příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, je-li tato možnost u příslušné indikace vyznačena. Návrh na prodloužení léčebného pobytu se podává reviznímu lékaři příslušné zdravotní pojišťovny, který prodloužení a jeho délku schvaluje. Prodloužení opakovaného léčebného pobytu poskytovaného jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče na 21 dnů v případech, kdy byl takový pobyt na základě indikace navrhujícího lékaře schválen revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny pouze v délce 14 dnů, může navrhnout lékař příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče. Návrh na prodloužení léčebného pobytu se podává reviznímu lékaři příslušné zdravotní pojišťovny, který prodloužení a jeho délku schvaluje.

Kdy nemůže být poskytnuta lázeňská léčebně rehabilitační péče

Kontraindikací lázeňské léčebně rehabilitační péče o dospělé, děti a dorost jsou:

 • Infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství; je-li některá nemoc indikovaná pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, sdružena s TBC dýchacího ústrojí, nebo jinou formou TBC, je léčba možná jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky a po kladném vyjádření pneumologa
 • všechny nemoci v akutním stádiu a stavy, při kterých lze důvodně očekávat destabilizaci zdravotního stavu
 • klinické známky oběhového selhání, netýká se indikační skupiny II (nemoci oběhového ústrojí); maligní arytmie a trvalá hypertenze nad 120 mm Hg diastolického tlaku
 • stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitis do 6 týdnů po odeznění nemoci
 • opakující se profuzní krvácení jakékoli etiologie v posledních 12 měsících; léčba je možná jen po kladném vyjádření hematologa a transfuziologa
 • kachexie různé etiologie znemožňující intenzivní rehabilitaci (Body Mass Index méně než 16,5); netýká se indikační skupiny IX a XXIX – anorexie (duševní poruchy)
 • zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami aktivity nemoci; kontraindikovány nejsou případy, kdy není prokazatelných známek progrese nebo je progrese zhoubného onemocnění pomalá a dlouhodobá a charakter nádorového onemocnění není překážkou pro doporučenou lázeňskou léčebně rehabilitační péči souběžného jiného onemocnění; dlouhodobá hormonální protinádorová terapie není kontraindikací; onkologické zhoubné onemocnění do 2 let po ukončení léčby je kontraindikací užití přírodního léčivého zdroje – přírodní minerální vody radonové
 • nekompenzovaná epilepsie; u pojištěnce s epilepsií může být léčba poskytnuta na základě kladného vyjádření neurologa nebo dětského neurologa, který má pojištěnce pro epilepsii v dispenzární péči; pro indikační skupinu VI a XXVI (nemoci nervové) není epilepsie kontraindikací
 • aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace nebo neschopností dodržovat léčebný postup a vnitřní řád zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, transitorní stavy zmatenosti, demence; snížená možnost komunikace není kontraindikací u indikační skupiny VI (nemoci nervové) v případě postižení centrálního nervového systému a indikačních skupin IX, XXVI a XXIX (duševní poruchy a nemoci nervové), je-li součástí klinického obrazu daného onemocnění, pokud psychický stav umožňuje lázeňskou léčebně rehabilitační péči,
 • závislost na alkoholu a závislost na návykových látkách; netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci po operaci a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče
 • závislost na nikotinu u dětí a dorostu a u pojištěnců s indikacemi skupiny II (nemoci oběhového ústrojí), III/1 (nemoci trávicího ústrojí – chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev s maldigestivními příznaky přetrvávajícími při standardní farmakoterapii; stavy po těžkých střevních infekcích, parazitózách a mykotických onemocněních), III/2 (nemoci trávicího ústrojí – stavy po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev s postresekční symptomatologií endoskopicky ověřenou), IV (nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí), V (netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí); netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci pro danou nemoc a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče
 • inkontinence moče II. a III. stupně a inkontinence stolice; neplatí pro indikační skupinu nemocí VI (nemoci nervové), VIII/3 (nemoci močového ústrojí – stavy po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po komplikované prostatektomii a nefrolitotrypsii, doléčení po litotrypsii extrakorporálními rázovými vlnami), XXVI (nemoci nervové), XXVIII/1 (nemoci močového ústrojí – recidivující nebo vleklé záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomickém nebo funkčním), XXVIII/2 (nemoci močového ústrojí – urolitiáza in situ, po spontánním odchodu konkrementu, odstranění chirurgickou či endoskopickou cestou nebo litotrypsií extrakorporálními rázovými vlnami), XXVIII/6 (nemoci močového ústrojí – funkční poruchy mikce – i bez zánětlivé příčiny – v případech, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní; děti po dovršení 9 let věku nereagující na dosavadní režimová a medikamentózní opatření); anus praeternaturalis (stomie) není kontraindikací léčby, pouze může omezit provádění léčebných procedur, nebo
 • těhotenství

Lázeňská léčebně rehabilitační péče

Úvodem k lázeňské péči

Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní služby poskytnuté pojištěnci s cílem zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav nebo zmírnit jeho utrpení, pokud:

 • Odpovídají zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, jehož má být jejich poskytnutím dosaženo, a jsou pro pojištěnce přiměřeně bezpečné;
 • Jsou v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy;
 • Existují důkazy o jejich účinnosti vzhledem k účelu jejich poskytování.

Léčebně rehabilitační péče je podle § 5 odst. 2 písm. f) Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, druhem zdravotní péče, jejímž účelem je maximální možné obnovení fyzických, poznávacích, řečových, smyslových a psychických funkcí pacienta cestou odstranění vzniklých funkčních poruch nebo náhradou některé funkce jeho organismu, popřípadě zpomalení nebo zastavení nemoci a stabilizace jeho zdravotního stavu. V případě, že jsou při jejím poskytování využívány přírodní léčivé zdroje nebo klimatické podmínky příznivé k léčení podle Zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), jde o lázeňskou léčebně rehabilitační péči.

Dle § 33 Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů je léčebně rehabilitační péče hrazenou službou poskytovanou jako nezbytná součást léčebného procesu, jejíž poskytnutí doporučil ošetřující lékař a potvrdil revizní lékař. Návrh na léčebně rehabilitační péči podává na formuláři zdravotní pojišťovny lékař registrujícího poskytovatele nebo ošetřující lékař při hospitalizaci; jde-li o poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče, návrh obsahuje též určení stupně naléhavosti. Lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována výhradně jako následná lůžková péče ve zdravotnických zařízeních, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje nebo na území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení, a při poskytování péče jsou tyto přírodní léčivé zdroje nebo klimatické podmínky příznivé k léčení využívány.

Nemoci, u nichž lze lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytnout, stanovuje Ministerstvo zdravotnictví ČR přílohou č. 5 (oddíl B) k Zákonu č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů – Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči. V indikačním seznamu jsou kromě seznamu indikačních skupin pro dospělé, děti a dorost uvedeny i způsoby poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče pro jednotlivé indikace (komplexní nebo příspěvková péče), délka základního léčebného pobytu a opakovaného léčebného pobytu pro jednotlivé indikace, četnost opakovaného léčebného pobytu, lhůta pro nástup léčebného pobytu u indikací, kde je tuto lhůtu důvodné stanovit z hlediska léčebného efektu, možnost prodloužení léčebného pobytu podle jednotlivých indikací a způsobů poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím.

Ministerstvo zdravotnictví stanovuje pro jednotlivé indikace Vyhláškou č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče obsahové náležitosti návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče včetně potřebných vyšetření, obor specializace lékaře, který takovou péči doporučuje, požadavky na dostupnost zdravotnických pracovníků ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče a indikační zaměření lázeňských míst, ve kterých se nachází přírodní léčivý zdroj nebo klimatické podmínky vhodné k léčbě nemocí.

Opravným prostředkem proti zamítnutí návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči i proti změně navrhované komplexní péče na příspěvkovou je odvolání. Revizní lékař zdravotní pojišťovny v případě neschválení léčebného návrhu vydává rozhodnutí (rozhodnutí se doručuje pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci a rovněž se zasílá na vědomí lékaři, prostřednictvím kterého byl návrh podán), v němž uvede věcné zdůvodnění zamítnutí návrhu včetně poučení o možnosti podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Pojištěnec/případně lékař, který lázeňský návrh vystavil, podává odvolání řediteli odboru zdravotní péče regionální pobočky zdravotní pojišťovny, u které je žadatel registrován. V odvolání je vhodné popsat, v čem s rozhodnutím revizního lékaře pojištěnec nesouhlasí včetně doložení důkladnějšího lékařského odůvodnění návrhu či nového zdravotního posudku.

Onkologické nemoci a lázeňská léčebně rehabilitační péče

Do 12 měsíců od ukončení onkologické terapie (chemoterapie, ozařování atd., s výjimkou dlouhodobé hormonální terapie) má dospělý onkologicky nemocný pacient bez kontraindikací nárok komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Nezbytnou podmínkou nároku na lázeňskou léčebně rehabilitační péči je provedení potřebných onkologických vyšetření (včetně laboratorních vyšetření – povinné ELFO bílkovin, RTG hrudních orgánů, dle povahy onemocnění další potřebná odborná vyšetření; vyšetření nesmějí být starší 2 měsíců) včetně vyjádření onkologa stran toho, že pojištěnec nemá příznaky recidivy nebo diseminace a je lázeňské léčebně rehabilitační péče schopen.

Délka základního léčebného pobytu dospělých s onkologickým onemocněním poskytnutého jako komplexní péče je stanovena na 21 dní. U komplexní péče může lékař příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče podle konkrétního stavu pojištěnce navrhnout prodloužení stanovené délky základního léčebného pobytu. Prodloužení i jeho délka podléhají souhlasu (schválení) revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny. Délka opakovaného léčebného pobytu poskytnutého formou komplexní péče (Hodgkinova nemoc do 36 měsíců od začátku základního pobytu) je stanovena na 21 dní. Délka opakovaného léčebného pobytu poskytnutého formou příspěvkové péče (Hodgkinova nemoc po 36 měsících od začátku základního pobytu a ostatní zhoubné nádory) je stanovena na 21 dní, v indikovaných případech na 14 dní.

Děti a dorost s onkologickým onemocněním mají nárok komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby. Nezbytnou podmínkou nároku je provedení potřebných onkologických vyšetření (laboratorních vyšetření – povinné ELFO bílkovin, RTG hrudních orgánů, dle povahy onemocnění další potřebná odborná vyšetření; vyšetření nesmějí být starší 2 měsíců) včetně vyjádření onkologa, že dítě/dorostenec nemá příznaky recidivy nebo diseminace a je lázeňské léčebně rehabilitační péče schopen. Délka základního léčebného pobytu u dětí a dorostu poskytnutého jako komplexní péče je stanovena na 28 dní. U komplexní péče může lékař příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče podle konkrétního stavu dítěte/dorostence navrhnout prodloužení stanovené délky základního léčebného pobytu. Prodloužení i jeho délka podléhají souhlasu (schválení) revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

Úhrady spojené s lázeňskou léčebně rehabilitační péčí

Lázeňská léčebně rehabilitační péče je v případě komplexní lázeňské péče plně hrazena zdravotní pojišťovnou, v případě příspěvkové lázeňské péče hrazena částečně – viz kapitola Formy lázeňské léčebně rehabilitační péče.

Vyplácení příspěvku na péči při poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče upravuje § 14a Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Příspěvek se nevyplácí, jestliže je oprávněné osobě po celý kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace. To neplatí v případě, kdy je s oprávněnou osobou k hospitalizaci přijata jako průvodce fyzická osoba, která byla uvedena v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášena podle § 21 odst. 1 písm. d) (písemné ohlášení změn ve skutečnostech uvedených v žádosti) nebo § 21 odst. 2 písm. c) (písemné ohlášení změn týkajících se zajištění pomoci) jako osoba poskytující pomoc. Podmínka celého kalendářního měsíce není splněna, pokud k hospitalizaci došlo první den v kalendářním měsíci nebo k propuštění z tohoto zařízení došlo poslední den v kalendářním měsíci. Výplata příspěvku se zastaví od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla oprávněná osoba k hospitalizaci přijata, není-li ohlášeno propuštění ze zdravotnického zařízení. Výplata příspěvku se obnoví od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém hospitalizace netrvala po celý kalendářní měsíc. V kontextu příspěvku na péči je zapotřebí připomenout povinnost příjemce písemně ohlásit veškeré změny rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu (hospitalizace, změna trvalého bydliště, změna výplaty, změna týkající se zajištění pomoci apod.) příslušné krajské pobočce Úřadu práce České republiky do 8 dnů. § 21a Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pak stanovuje „sekundární“zvláštní povinnost i osobě blízké nebo asistentu sociální péče, kteří poskytují oprávněné osobě (příjemci příspěvku na péči) pomoc. Tyto osoby jsou povinny písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR přijetí oprávněné osoby k hospitalizaci a propuštění z hospitalizace, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, pokud tuto povinnost nemůže splnit příjemce příspěvku.

Co se pobytu průvodce pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče týče, je-li při hospitalizaci pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče nutná celodenní přítomnost průvodce vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěnce, nebo k nutnosti zaškolení průvodce pojištěnce v ošetřování a léčebné rehabilitaci doprovázeného pojištěnce, je pobyt průvodce pojištěnce do dovršení 6. roku věku doprovázeného pojištěnce včetně hrazenou službou. Pobyt průvodce pojištěnce staršího 6 let je hrazenou službou jen se souhlasem revizního lékaře. Pobyt průvodce hradí zdravotní pojišťovna, u které je pojištěn doprovázený pojištěnec (§ 25 Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů).

Dle § 1 a § 3 Zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích mohou obce vybírat místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají:

 • Osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P a jejich průvodci
 • osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku. Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí až 15,-Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Obec může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou.

Nárok na přepravu do lázeňského zařízení a náhradu cestovních nákladů upravuje § 36 a § 37 Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Hrazenou službou je přeprava pojištěnce na území České republiky ke smluvnímu poskytovateli, od smluvního poskytovatele do místa trvalého pobytu nebo do místa bydliště nebo do zařízení pobytových sociálních služeb, mezi smluvními poskytovateli a v rámci smluvního poskytovatele, a to v případě, že zdravotní stav pojištěnce podle vyjádření ošetřujícího lékaře neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby. Pokud k onemocnění pojištěnce došlo v místě bydliště, je přeprava do místa trvalého pobytu, které je vzdálenější než místo bydliště, hrazena jen tehdy, pokud to podle vyjádření ošetřujícího lékaře nezbytně vyžaduje zdravotní stav pojištěnce. Přeprava se provádí vozidly smluvní zdravotnické dopravní služby. V mimořádných případech (osoby pohybující se převážně na vozíku pro tělesně postižené) hradí zdravotní pojišťovna přepravu i jinému dopravci, pokud tuto přepravu zajišťuje dopravním prostředkem speciálně upraveným pro převoz osob na vozíku pro tělesně postižené. O takové přepravě rozhoduje ošetřující lékař.

Je-li ošetřujícím lékařem indikován doprovod pojištěnce, hradí zdravotní pojišťovna, která hradí přepravu pojištěnce, i přepravu doprovázející osoby, a to ve stejném rozsahu jako přepravu pojištěnce. Přepravu hradí zdravotní pojišťovna ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadovanou hrazenou službu poskytnout.

Pokud se pojištěnec, který má nárok na přepravu, rozhodne pro dopravu soukromým vozidlem řízeným jinou osobou a pokud ošetřující lékař takovou dopravu schválí (důvodem je vždy zdravotní stav pacienta, nikoliv sociální důvody), má pojištěnec nárok na náhradu cestovních nákladů ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadované zdravotní služby poskytnout.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED