Stupně invalidity a jejich stanovení

18.02.2019

Jestliže pracovní schopnost poklesla:

  1. Nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu I. stupně;
  2. nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu II. stupně;
  3. nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu III. stupně.

Zdravotní stav a pracovní schopnost žadatele (určení tzv. procentní míry poklesu pracovní schopnosti) posuzuje posudkový lékař příslušné okresní správy sociálního zabezpečení / Městské správy sociálního zabezpečení Brno / Pražské správy sociálního zabezpečení (OSSZ/MSSZ/PSSZ) podle místa trvalého bydliště oprávněné osoby. Tento vychází z lékařských zpráv a posudků o zdravotním stavu od ošetřujícího (praktického) lékaře žadatele. Při určování poklesu pracovní schopnosti bere v úvahu i to:

  1. Zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující pracovní schopnost;
  2. Zda se jedná o stabilizovaný zdravotní stav;
  3. Zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován;
  4. Schopnost rekvalifikace pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával;
  5. Schopnost využití zachované pracovní schopnosti v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 35 % a nejvíce o 69 %;
  6. V případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 % též to, zda je pojištěnec schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek.

Pro stanovení procentní míry poklesu pracovní schopnosti je nutné určit zdravotní postižení, které je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce a jeho vliv na pokles pracovní schopnosti. Je-li příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu více zdravotních postižení, jednotlivé hodnoty procentní míry poklesu pracovní schopnosti stanovené pro jednotlivá zdravotní postižení se nesčítají. V tomto případě se určí to zdravotní postižení, které je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a procentní míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle tohoto zdravotního postižení se zřetelem k závažnosti vlivu ostatních zdravotních postižení na pokles pracovní schopnosti pojištěnce. V případě, že je příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu více zdravotních postižení a v důsledku působení těchto zdravotních postižení je pokles pracovní schopnosti pojištěnce větší, než odpovídá horní hranici míry poklesu pracovní schopnosti určené podle rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, lze tuto horní hranici zvýšit až o 10 %. Procentní míry poklesu pracovní schopnosti u jednotlivých druhů zdravotních postižení jsou uvedeny v příloze Vyhlášky č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED