Zprostředkování zaměstnání – úvod

26.02.2019

Ztráta zaměstnání představuje obtížnou životní situaci (v 10/2018 činil v České republice podíl počtu nezaměstnaných osob 2,8 %), kterou však lze vyjma tradičních způsobů – poptávka přímo u zaměstnavatele, tisková inzerce, internet, personální agentury – řešit i prostřednictvím Úřadu práce ČR. Fyzická osoba si může zabezpečit zaměstnání prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce ČR, a to jako zájemce o zaměstnání nebo jako uchazeč o zaměstnání. Informace o možnostech zaměstnání a volných pracovních místech může fyzická osoba požadovat u kterékoliv krajské pobočky Úřadu práce ČR.

Právem na zaměstnání je právo fyzické osoby, která chce a může pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu, na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb za podmínek stanovených Zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Zprostředkováním zaměstnání se rozumí

  • vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly
  • zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení
  • poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí

Poradenství pro fyzické osoby se zaměřuje na posouzení osobnostních předpokladů, schopností a dovedností a na doporučení zaměstnání, přípravy na budoucí povolání, volby povolání a rekvalifikace. Poradenství pro zaměstnavatele se zaměřuje na výběr zaměstnanců podle kvalifikačních a osobnostních předpokladů. Informační činnost spočívá zejména v informování o možnostech zaměstnání a o volných pracovních místech a volných pracovních silách.

Fyzická osoba, které krajská pobočka Úřadu práce ČR poskytuje služby podle Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, je povinna krajské pobočce Úřadu práce ČR sdělit údaje o svých zdravotních omezeních v rozsahu potřebném pro vyhledání vhodného zaměstnání, rekvalifikaci a pro stanovení vhodné formy pracovní rehabilitace a dále sdělit, zda je osobou se zdravotním postižením dle § 67 (fyzické osoby, které jsou uznány invalidními v I., II. a III. stupni nebo zdravotně znevýhodněnými a osoby, které již nejsou invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení). Uplatňuje-li fyzická osoba pracovní omezení ze zdravotních důvodů, je povinna je doložit lékařským posudkem registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství (praktický lékař) nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, nebo v případě, že registrujícího poskytovatele zdravotních služeb nemá, posudkem jiného poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED