Podmínky používání

01.02.2019

Podmínky používání služeb na www.tevasopo.cz

Podmínky používání služeb na www.tevasopo.cz (dále jen “podmínky používání”) stanovují pravidla mezi

provozovatelem služeb www.tevasopo.cz, společností ADHERSOL s.r.o., se sídlem V závitu 1240/3, Braník, Praha 4, Česká  republika, IČO: 052 80 851, DIČ: CZ05280851, Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261138 (dále jen “Poskytovatel”)

a
uživatelům těchto služeb.
(dále jen “Uživatel”)
Potvrzením volby “Souhlasím” se uživatel zavazuje dodržovat podmínky používání v následujícím znění:

1. Předmět dohody – Používání služeb

Pod používáním služeb se rozumí všechny úkony uživatele prováděné na doméně www.tevasopo.cz v sekci Poradna.

2. Přihlašovací informace

Některé služby v systému spravovaném pod doménou www.tevasopo.cz jsou vlastnictvím Poskytovatele a je u nich nutné uvést email a aktivační kód. Při využívání Poradny musí Uživatel pravdivě a úplně vyplnit formulář. Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel služby může využít informace, které uživatel zadal při přihlašovací proceduře pro vlastní účely.

2.1 Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že zpracování osobních údajů Uživatelů probíhá v souladu platnými právními předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů, přičemž bližší informace se nacházejí a jsou Uživatelům k dispozici v sekci „Ochrana osobních údajů.“

Poskytovatel shromažďuje a uchovává také informace týkající se vaší IP adresy a čtecího softwaru, které poskytuje Váš systém a statistické informace o návštěvnosti, kvůli zkvalitňování a vylepšování stránky www.tevasopo.cz.

2.2 Telekomunikační tajemství a soukromí uživatele

Poskytovatel se tímto zavazuje respektovat telekomunikační tajemství, soukromí uživatele a neposkytovat osobní údaje uživatele získané při procesu registrace třetím stranám. Osobní údaje uživatele mohou být třetím stranám poskytnuty pouze na základě platného právního řádu České republiky, a to při zjišťování skutečností vedoucím k objasnění trestné činnosti na základě písemné výzvy orgánů činných v trestním řízení.

2.3. Odkazy na jiné web stránky

Doména www.tevasopo.cz aktuálně neposkytuje odkazy na jiné webové stránky.

3. Změny systému www.tevasopo.cz

Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit poskytování služeb v systému www.tevasopo.cz i bez upozornění, bez povinnosti náhrady vůči jakémukoli uživateli nebo třetí straně.

4. Poradna

Všechny informace poskytované v rámci sociálně-právní poradny mají jen doporučující a informativní charakter, přičemž nepředstavují závazné právní stanoviska. Na základě poskytnutých informací není možné domáhat se vydání úředního, resp. soudního rozhodnutí, které by mělo být v souladu s poskytnutými informacemi. Za účelem získání závazného stanoviska je třeba se obrátit na příslušný úřad nebo na některého z advokátů registrovaného v České advokátní komoře.

Poskytovatel si vyhrazuje právo přeposlat otázku Uživatele jinému odborníkovi pokud odborník neodpověděl na otázku Uživateli více než 3 dny. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit počet kladených otázek Uživatelům v sekci poradna bez nutnosti informování uživatele. Uživatel se zavazuje, že bude využívat poradnu systému www.tevasopo.cz jen na kladení otázek souvisejících s jeho osobou.

Poskytovatel neodpovídá za odbornost ani za obsah odpovědi odborníka na otázku Uživatele. Poskytovatel může otázku Uživatele a následnou odpověď zveřejnit na www.tevasopo.cz v případě, že poskytovatel otázku anonymizovány (odstraní všechny kontaktní údaje Uživatele).

Poskytovatel může kontaktovat Uživatele v případě, pokud je v otázce zaznamenán nežádoucí účinek léku.

5. Odpovědnost

Uživatel tímto souhlasí s používáním služeb systému www.tevasopo.cz na své vlastní riziko. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli chyby systému www.tevasopo.cz nebo ztrátu dat přenášených prostřednictvím sítě internet.

Poskytovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému www.tevasopo.cz Zároveň Poskytovatel prohlašuje, že je v jeho nejlepším zájmu, aby všechny funkce systému www.tevasopo.cz byly poskytovány Uživatelům na maximální možné úrovni. Poskytovatel se nezaručuje, že služba splní očekávání a požadavky uživatele, že bude dostupná nepřetržitě a bezchybně a že případné chyby budou odstraněny okamžitě.

Poskytovatel neposkytuje žádné záruky za obsah, správnost a spolehlivost informací, které Uživatel obdrží prostřednictvím systému a poradny www.tevasopo.cz.

Poskytovatel komunikuje s Uživatelem výhradně ze dvou kontaktních adres elektronické pošty ve tvaru . Pokud se Uživateli někdo promlouvá jménem provozovatele systému www.tevasopo.cz z jiné adresy, jde s největší pravděpodobností o pokus o podvod a Uživatel by měl okamžitě o takovém pokusu informovat Poskytovatele na uvedených kontaktních adresách.

6. Zrušení služby

Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitě a bez náhrady zrušit účet Uživatele v systému www.tevasopo.cz, pokud vznikne podezření, že Uživatel porušuje některé z předchozích pravidel.

Uživatel není oprávněn poskytnout svůj aktivační kód jiným osobám. Poskytovatel si vyhrazuje právo určit, zda chování Uživatele je v souladu s podmínkami používání. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek i bez předchozího upozornění Uživatele. Je v zájmu Uživatele, aby byl důkladně seznámen s těmito Podmínkami.

7. Práva uživatele

Uživatel má právo používat služby v systému www.tevasopo.cz v souladu s podmínkami používání. Uživatel má právo seznámit Poskytovatele se svými názory, připomínkami, jakož i požádat Poskytovatele o pomoc při používání služeb v systému www.tevasopo.cz.

V případě, že Uživatel má námitky proti podmínkám používání uvedeným v této dohodě, má právo na zastavení používání služeb v systému www.tevasopo.cz.

8. Oznámení

Jakékoliv oznámení druhé straně musí být provedeny písemnou formou, použitím elektronické pošty, faxu nebo formou dopisu. Poskytovatel má právo používat služby systému www.tevasopo.cz na hromadné zasílání zpráv všem Uživatelům o změnách podmínek této dohody o nových službách a funkcích v systému www.tevasopo.cz.

9. Právní normy

Podmínky této dohody jsou vytvořeny v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Poskytovatel a Uživatel souhlasí, že vzájemné vztahy mezi oběma stranami se budou řídit příslušnými ustanoveními těchto Podmínek, případně dalšími právními předpisy vztahujícími se na předmět této dohody.

10. Autorská práva

Obsah stránky www.tevasopo.cz, včetně barevného, textového, grafického provedení, programových kódů a skriptů, je chráněna autorským zákonem.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED