Dávky pomoci v hmotné nouzi

28.02.2019

Může po mně Úřad práce v rámci dávek pomoci v hmotné nouzi požadovat, abych prodal určitý majetek?

Ano. Při posuzování nároku na příspěvek na živobytí a na doplatek na bydlení se zjišťuje, zda má osoba a společně s ní posuzované osoby možnost zvýšit si příjem vlastním přičiněním. Zvýšením příjmu vlastním přičiněním se rozumí zvýšení příjmu řádným uplatněním nároků a pohledávek (uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění, dávky státní sociální podpory, nároku na výživné aj.), vlastní prací (započetí výdělečné činnosti u osoby nepracující, zvýšení rozsahu a intenzity výdělečné činnosti aj.) a prodejem nebo jiným využitím majetku. Z movitého a nemovitého majetku je však vyloučen majetek, jehož prodej nebo jeho jiné využití nelze po osobě vyžadovat. Prodej nebo jiné využití majetku se nevyžaduje u nemovitosti nebo bytu, které osoba využívá k přiměřenému trvalému bydlení, prostředků zdravotnické techniky, zvláštních pomůcek osob s těžkým zdravotním postižením, motorového vozidla, které je využíváno k výdělečné činnosti nebo k jiným způsobem nezajistitelné dopravě do školy nebo zaměstnání, uzavřeného penzijního připojištění se státním příspěvkem aj.

Jsem v rámci žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi povinen vpustit úředníka z Úřadu práce do svého bytu?

Ano. Zaměstnanci orgánů pomoci v hmotné nouzi jsou na základě souhlasu žadatele o dávku, příjemce dávky a osob společně posuzovaných oprávněni v souvislosti s plněním úkolů podle Zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi vstupovat do obydlí, v němž tyto osoby žijí, a to s cílem provádět sociální šetření, popřípadě šetření v místě pro vyhodnocení podmínek nároku na dávky (zjištění, v jakých životních/sociálních/materiálních podmínkách žadatel skutečně žije – popis domácnosti, zjištění počtu osob, které se nachází/žijí v bytě aj.). Oprávnění k této činnosti jsou povinni prokázat služebním průkazem společně se zvláštním oprávněním vydaným příslušným orgánem pomoci v hmotné nouzi jako doložkou služebního průkazu. O sociálním šetření, popřípadě o šetření v místě pro vyhodnocení podmínek nároku na dávky se vždy učiní záznam ve spise. Pokud žadatel o dávku, příjemce dávky nebo osoba společně posuzovaná tím, že nedají souhlas se vstupem do obydlí, znemožní provedení sociálního šetření, popřípadě šetření v místě, k ověření skutečností rozhodných pro nárok na dávku nebo její výši, může jim být žádost o dávku zamítnuta nebo dávka odejmuta, popřípadě snížena její výše.

Úřad práce mi chce část dávek vyplácet v nepeněžní formě – v poukázkách. Má na to právo?

Ano. Dávky pomoci v hmotné nouzi se vyplácí v české měně převodem na platební účet určený oprávněnou osobou, v hotovosti, poštovním poukazem, prostřednictvím poukázky na hmotnou pomoc v zařízení poskytujícím sociální služby, prostřednictvím poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě nebo poukázky na přímý odběr zboží ve stanovené hodnotě nebo přímou úhradou částek, k jejichž úhradě je příjemce dávky nebo osoba společně posuzovaná v hmotné nouzi zavázána. Způsob výplaty určuje plátce dávky tak, že bere v úvahu schopnosti a možnosti osoby v hmotné nouzi s dávkou v hmotné nouzi hospodařit a využít dávku k účelu, ke kterému je určena. Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi např. v § 43 odst. 5 písm. a) zmiňuje, že příjemci příspěvku na živobytí, který pobírá dávku déle než 6 měsíců v posledních 12 měsících, Úřad práce ČR vyplatí část příspěvku na živobytí poukázkami (nejméně 35 % a nejvýše 65 % dávky je vypláceno poukázkami opravňujícími k nákupu zboží ve stanovené hodnotě). Poukázky nelze použít např. k úhradě alkoholu a tabákových výrobků a nelze ji směnit za hotovost.

Vyplácení v nepeněžité formě se nepoužije v případech, kdy výše příspěvku na živobytí nepřesahuje 500 Kč, a v případech, kdy je příjemce nebo osoba s ním společně posuzovaná osobou, která poskytuje péči podle § 3 odst. 1 písm. a) bodu 5, nebo osobou, které:
1. jsou poskytovány pobytové sociální služby,
2. je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc,
3. byla pravomocným rozhodnutím soudu omezena svéprávnost,
4. byl přiznán příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), a to ode dne právní moci rozhodnutí o přiznání této dávky, nebo je osobou starší 70 let,
5. byla přiznána invalidita III. stupně,
anebo v případech, kdy se jedná o důvody hodné zvláštního zřetele.

Musím uhradit regulační poplatek, pokud mám doklad o tom, že jsem v hmotné nouzi?

Nikoliv. Regulační poplatek ve výši 90,-Kč za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství není povinen hradit pojištěnec, který přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi prokáže rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi ne starším 30 dnů.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED