Pracovní poměr na dobu určitou

14.02.2019

Pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, nebyla-li výslovně sjednána doba jeho trvání. Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše 2x (jednou založený pracovní poměr na dobu určitou lze opakovat nejvýše ještě 2x). Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje sjednání nové pracovní smlouvy, dodatek ke stávající smlouvě i jeho prodloužení (prodloužení stávající pracovní smlouvy). Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží. Původní zaměstnavatel může se zaměstnancem uzavřít pracovní poměr znovu na dobu určitou (až 3 roky) a tento ještě až 2x zopakovat.

Sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem trvání pracovního poměru na dobu určitou v rozporu s pravidly zákoníku práce (uzavře další pracovní smlouvu na dobu určitou), a oznámil-li zaměstnanec před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Obranou zaměstnance i zaměstnavatele je podání žaloby k soudu (návrhu na určení, zda byly splněny zákonné podmínky) nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby. Limit tří let a možnost následného dvojího opakování pracovního poměru na dobu určitou se nevztahují na pracovní smlouvu zakládající pracovní poměr na dobu určitou sjednanou mezi agenturou práce a zaměstnancem za účelem výkonu práce u jiného zaměstnavatele.

Existují však i případy, kdy zaměstnavatel může opakovaně uzavírat pracovní poměr na dobu určitou, aniž by respektoval limitující pravidlo. Jsou-li u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou, nepostupuje se podle výše popsaného obecného pravidla za podmínky, že jiný postup bude těmto důvodům přiměřený a písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací/vnitřní předpis upraví bližší vymezení těchto důvodů, pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou, okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat a dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá.

Co se skončení pracovního poměru na dobu určitou týče, dle § 65 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce může pracovní poměr na dobu určitou skončit uplynutím sjednané doby, ale také ostatními způsoby – např. dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, smrtí zaměstnance. Byla-li doba trvání tohoto pracovního poměru omezena na dobu konání určitých prací, je zaměstnavatel povinen upozornit zaměstnance na skončení těchto prací včas, zpravidla alespoň 3 dny předem. Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED