Řízení o příspěvku na péči

08.03.2019

Řízení o přiznání příspěvku na péči/návrh na změnu výše přiznaného příspěvku se zahajuje na základě písemné žádosti žadatele/zákonného zástupce/opatrovníka aj. podané na předepsaném tiskopisu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na místně příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce České republiky (příslušnost se určuje podle místa trvalého pobytu žadatele o příspěvek). Krajská pobočka Úřadu práce ČR (pověřený pracovník) provádí pro účely posuzování stupně závislosti sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí z hlediska péče o vlastní osobu a soběstačnosti – zvládání základních životních potřeb (§ 25 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

Sociální šetření provádí příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR také v průběhu hospitalizace osoby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče (např. v léčebně dlouhodobě nemocných), jestliže je této osobě poskytována u jednoho nebo postupně u více poskytovatelů zdravotních služeb následná nebo dlouhodobá lůžková péče pro tutéž nemoc nebo úraz trvající nepřetržitě déle než 60 dnů. Podmínkou je, že tato skutečnost byla krajské pobočce Úřadu práce ČR písemně oznámena a doložena potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podle § 21 odst. 1 písm. e) Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Písemné potvrzení o hospitalizaci vydá pacientovi na jeho žádost dané zdravotnické zařízení, nárok na jeho vydání je ukotven v § 45 odst. 3 písm. g) Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Následná lůžková péče je poskytována pacientovi, u kterého byla stanovena základní diagnóza a došlo ke stabilizaci jeho zdravotního stavu, zvládnutí náhlé nemoci nebo náhlého zhoršení chronické nemoci, a jehož zdravotní stav vyžaduje doléčení nebo poskytnutí zejména léčebně rehabilitační péče. V rámci této lůžkové péče může být poskytována též následná intenzivní péče pacientům, kteří jsou částečně nebo úplně závislí na podpoře základních životních funkcí (§ 9 odst. 2 písm. c) Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Dlouhodobá lůžková péče je poskytována pacientovi, jehož zdravotní stav nelze léčebnou péčí podstatně zlepšit a bez soustavného poskytování ošetřovatelské péče se zhoršuje. V rámci této lůžkové péče může být poskytována též intenzivní ošetřovatelská péče pacientům s poruchou základních životních funkcí (§ 9 odst. 2 písm. d) Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

Sociální šetření provádí sociální pracovník. O provedeném sociálním šetření vyhotovuje sociální pracovník písemný záznam, který na požádání předkládá posuzované osobě. Krajská pobočka Úřadu práce ČR po provedeném sociálním šetření zašle referátu lékařské posudkové služby (LPS) příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) žádost o posouzení stupně závislosti osoby. Součástí této žádosti je písemný záznam o sociálním šetření a kopie žádosti osoby o příspěvek. Bez sociálního šetření nelze posudek vypracovat. Výjimku tvoří žádosti o příspěvek osob, které mají trvalé bydliště/dočasně pobývají v jiném členském státě Evropské unie, sociální šetření se v těchto případech neprovádí a posudek se zpracovává na základě lékařských zpráv zaslaných ze zahraničí. Krajská pobočka Úřadu práce ČR provádí sociální šetření také, pokud o to OSSZ požádá v případech, kdy provádí kontrolu původního posouzení zdravotního stavu osoby.

Při posuzování stupně závislosti osoby vychází OSSZ ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb (tiskopis „Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu“ ošetřující/praktický lékař vyplňuje na podkladě pacientem/žadatelem předaných lékařských zpráv a nálezů od jednotlivých odborných lékařů a podrobení se vyšetření žadatele u něj), z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře. OSSZ zašle příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR stejnopis posudku s uvedením základních životních potřeb, které osoba není schopna zvládat, a dále s uvedením, zda jde o osobu s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo hluchoslepou, jestliže tato osoba nezvládá základní životní potřeby v oblasti orientace. Toto posouzení je součástí rozhodnutí o přiznání či zamítnutí příspěvku, které obdrží žadatel. Na podkladě výsledku posouzení rozhodne krajská pobočka Úřadu práce ČR o příspěvku na péči.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR práce přeruší řízení o příspěvku (lhůta pro vydání rozhodnutí neběží) na dobu, po kterou:

 • OSSZ posuzuje stupeň závislosti osoby
 • je osobě poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace, pokud nebylo do dne přijetí osoby k hospitalizaci provedeno sociální šetření; to neplatí, je-li osobě poskytována v průběhu hospitalizace u jednoho nebo postupně u více poskytovatelů zdravotních služeb následná nebo dlouhodobá lůžková péče pro tutéž nemoc nebo úraz trvající nepřetržitě déle než 60 dnů, a tato skutečnost byla oznámena a doložena podle § 21 odst. 1 písm. e).

Krajská pobočka Úřadu práce ČR zastaví řízení o příspěvku, jestliže žadatel o příspěvek zemřel před provedením sociálního šetření. Pokud žadatel zemře po provedení sociálního šetření, řízení se dokončí (krajská pobočka Úřadu práce ČR požádá LPS OSSZ o posouzení zdravotního stavu).

Příspěvek na péči se nevyplácí, jestliže je oprávněné osobě po celý kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace, nejde-li o poskytování sociálních služeb podle § 52 (sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče). To neplatí v případě, kdy je s oprávněnou osobou k hospitalizaci přijata jako průvodce fyzická osoba, která byla uvedena v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášena v rámci změn v rozhodných skutečnostech nebo změny týkající se zajištění pomoci jako osoba poskytující pomoc. Podmínka celého kalendářního měsíce není splněna, pokud k hospitalizaci došlo první den v kalendářním měsíci nebo k propuštění z tohoto zařízení došlo poslední den v kalendářním měsíci. Výplata příspěvku se zastaví od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla oprávněná osoba k hospitalizaci přijata, není-li ohlášeno propuštění ze zdravotnického zařízení. Výplata příspěvku se obnoví od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém hospitalizace netrvala po celý kalendářní měsíc.

Lhůta pro vyřízení žádosti o příspěvek na péči činí 60 dnů (pro Úřad práce ČR; dle § 71 odst. 3 Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ) a pro vydání posudku činí 45 dnů (pro OSSZ, která posuzuje zdravotní stav žadatele), nestanoví-li orgán, který o posouzení požádal, lhůtu delší. Brání-li vydání posudku závažné důvody (např. potřeba dožádání podkladů potřebných k objektivnímu posouzení), sdělí orgán sociálního zabezpečení příslušný k posouzení zdravotního stavu (OSSZ) neprodleně tyto důvody orgánu, který o posouzení požádal. V těchto případech se lhůta prodlužuje o 30 dnů, nestanoví-li orgán, který o posouzení požádal, lhůtu delší (§ 16a odst. 2 Zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení). Po nabytí právní moci rozhodnutí je příspěvek na péči zpětně vyplacen k datu podání žádosti (nárok na výplatu příspěvku vzniká podáním žádosti o přiznání).

Žádost o příspěvek musí kromě náležitostí stanovených správním řádem dále obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, která osobě poskytuje nebo bude poskytovat pomoc, rozsah pomoci a písemný souhlas fyzické nebo právnické osoby s jejím poskytováním; určení, jakým způsobem má být příspěvek vyplácen; a doklad o výši příjmu oprávněné osoby a společně posuzovaných osob v rozhodném období v případech, kdy má být příspěvek zvýšen.

Ustanovení § 21 odst. 1 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ukládá žadateli o příspěvek a oprávněné osobě, jejichž zdravotní stav je třeba posoudit pro stanovení stupně závislosti, povinnost

 • podrobit se sociálnímu šetření
 • podrobit se vyšetření zdravotního stavu lékařem plnícím úkoly OSSZ, popřípadě lékařem určeným Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ), podrobit se vyšetření zdravotního stavu u poskytovatele zdravotních služeb určeného OSSZ anebo jinému odbornému vyšetření, předložit určenému poskytovateli zdravotních služeb lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které jim byly vydány, sdělit a doložit další údaje, které jsou významné pro vypracování posudku, nebo poskytnout jinou součinnost, která je potřebná k vypracování posudku, jsou-li k tomu OSSZ vyzváni, a to ve lhůtě, kterou OSSZ určí
 • osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu
 • písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR v průběhu řízení o příspěvku změny ve skutečnostech, které byly uvedeny v žádosti o příspěvek, a změny rozhodné pro průběh řízení, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy taková změna nastala; tato povinnost musí být splněna i v době přerušení řízení
 • písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR, že je mu poskytována u jednoho nebo postupně u více poskytovatelů zdravotních služeb následná nebo dlouhodobá lůžková péče pro tutéž nemoc nebo úraz trvající nepřetržitě déle než 60 dnů, a doložit tuto skutečnost potvrzením poskytovatele zdravotních služeb
 • písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR propuštění ze zdravotnického zařízení lůžkové péče v případě následné nebo dlouhodobé lůžková péče pro tutéž nemoc nebo úraz trvající nepřetržitě déle než 60 dnů, a to ve lhůtě 5 dnů

Příjemce příspěvku je dle § 21 odst. 2 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách povinen

 • písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR do 8 dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu
 • na výzvu příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne doručení výzvy, neurčila-li krajská pobočka Úřadu práce ČR lhůtu delší
 • písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR změny týkající se zajištění pomoci, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy tato změna nastala; tuto povinnost plní příjemce příspěvku na tiskopisu předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, jehož součástí je písemný souhlas osoby blízké anebo jiné fyzické osoby nebo právnické osoby s poskytováním pomoci oprávněné osobě („Oznámení o poskytovateli pomoci“)
 • využívat příspěvek na zajištění potřebné pomoci osobou blízkou nebo asistentem sociální péče nebo poskytovatelem sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb, nebo dětským domovem anebo speciálním lůžkovým zdravotnickým zařízením hospicového typu
 • písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí výši příjmu rozhodnou pro zvýšení příspěvku; tato povinnost se považuje také za splněnou, pokud příjemce příspěvku písemně sdělí příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR, že ve stanovené lhůtě prokázal rozhodné příjmy pro účely přídavku na dítě podle Zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a že okruh společně posuzovaných osob pro účely zvýšení příspěvku je stejný jako pro účely přídavku na dítě

Výplata příspěvku může být po předchozím písemném upozornění zastavena, příspěvek může být odňat nebo nepřiznán, jestliže žadatel o příspěvek, oprávněná osoba nebo jiný příjemce příspěvku nesplní některou výše uvedenou povinnost.

Sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb, toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci (o registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby). Registrace se nevyžaduje, poskytuje-li osobě pomoc osoba blízká nebo asistent sociální péče, který tuto činnost nevykonává jako podnikatel.

Osoba blízká nebo asistent sociální péče (fyzická osoba, která je starší 18 let věku a zdravotně způsobilá; asistent sociální péče je povinen poskytovat pomoc osobně a s osobou, které poskytuje pomoc, uzavřít písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci; náležitostmi smlouvy je označení smluvních stran, rozsah pomoci, místo a čas poskytování pomoci a výše úhrady za pomoc), který poskytuje oprávněné osobě pomoc, jsou dle § 21a Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách povinni písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR přijetí oprávněné osoby k hospitalizaci a propuštění z hospitalizace, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, pokud tuto povinnost nemůže splnit příjemce příspěvku; tuto povinnost má i zařízení sociálních služeb, jestliže poskytuje oprávněné osobě pobytové sociální služby (domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem), a dětský domov. Osoba blízká, asistent sociální péče, poskytovatel sociálních služeb, který poskytuje pobytové sociální služby (domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem), zdravotnické zařízení, které poskytuje sociální služby podle § 52 (sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče), a speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu a dětský domov, pokud poskytovaly oprávněné osobě pomoc, jsou povinny ohlásit úmrtí oprávněné osoby příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR ve lhůtě do 8 dnů ode dne úmrtí oprávněné osoby.

Proti rozhodnutí ve věci přiznání nároku na příspěvek na péči (nepřiznání či odejmutí dávky) lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (doručení) k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce ČR, která rozhodnutí vydala. Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal (krajská pobočka Úřadu práce ČR), je může dle § 87 Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád zrušit nebo změnit (přehodnotit), pokud tím plně vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni, kterých se to týká, vyslovili souhlas. Pokud však krajská pobočka Úřadu práce ČR na svém rozhodnutí trvá, předává odvolání (spis se svým stanoviskem) odvolacímu správnímu orgánu (Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, které pro účely odvolacího řízení posuzuje stupeň závislosti) do 30 dnů ode dne doručení odvolání. Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ. Délka odvolacího řízení by tedy neměla překročit 90 dnů (Úřad práce ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) + 60 dnů (lhůta pro vydání posudku posudkovou komisí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, nestanoví-li orgán, který o posouzení požádal, lhůtu delší). Brání-li však vydání posudku závažné důvody, sdělí orgán sociálního zabezpečení příslušný k posouzení zdravotního stavu neprodleně tyto důvody orgánu, který o posouzení požádal, v těchto případech se lhůta prodlužuje o 30 dnů, nestanoví-li orgán, který o posouzení požádal, lhůtu delší. V případě neúspěchu tohoto opravného prostředku (odvolání) má žadatel možnost dále podat správní žalobu k příslušnému krajskému soudu podle místa svého trvalého bydliště. Žalobu lze podat do 2 měsíců od data doručení rozhodnutí z odvolacího řízení.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED