Dohoda o pracovní činnosti

28.02.2020

Dohodu o pracovní činnosti dle § 76 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin. Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá (doba určitá či doba neurčitá).

V rámci dohody o pracovní činnosti je možné sjednat (přímo v dohodě o pracovní činnosti/kolektivní smlouvě či stanovit vnitřním předpisem) právo zaměstnance na dovolenou a na jiné důležité osobní překážky v práci.

Pokud měsíční výdělek z dohody o pracovní činnosti nepřesáhne polovinu minimální mzdy (tedy částku 7 300,-Kč hrubého příjmu), jedná se o tzv. nekolidující zaměstnání a tento přivýdělek je možný i v době, kdy je zaměstnanec veden v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR.

Pokud sjednaná částka započitatelného příjmu (měsíční mzda) z dohody o pracovní činnosti dosahuje částky alespoň 2 500,-Kč, pak vzniká zaměstnanci účast na zdravotním pojištění a pojistném na sociální zabezpečení (sociálním pojištění – tj. důchodovém pojištění, nemocenském pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) a zaměstnavateli tedy povinnost odvodu pojistného.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED