Ošetřovné

28.02.2019

Za jakých podmínek mám nárok na ošetřovné?

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec (muž či žena), který je účasten nemocenského pojištění v době vzniku potřeby ošetřování/péče a který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo z důvodu péče o zdravé dítě mladší 10 let, protože školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události. Ošetřovné náleží též v případech, kdy dítě mladší 10 let nemůže být pro nařízenou karanténu v péči školského nebo dětského zařízení, nebo fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní jiné situace zákonem stanovené, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat. Ošetřovné se poskytuje i v situaci, kdy je potřeba ošetřovat jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou. Další podmínkou nároku na ošetřovné je, že ošetřovaná osoba žije se zaměstnancem v domácnosti (trvale spolu žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby). Tato podmínka však neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem (v případě svěření dítěte soudem do společné nebo do střídavé péče obou rodičů se za domácnost považuje domácnost každého z těchto rodičů).

Jak dlouhou dobu mohu pobírat ošetřovné na tříleté dítě, pokud jsem rozvedená?

V případě osamělého zaměstnance (tj. svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, nežije-li s družkou/druhem nebo v registrovaném partnerství; zaměstnanec, jehož manžel/ka je ve výkonu trestu odnětí svobody v trvání nejméně 1 roku nebo ve výkonu zabezpečovací detence aj.), který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, činí podpůrčí doba ošetřovného nejdéle 16 kalendářních dnů.

Rád bych svoji manželku v péči o nemocné šestileté dítě vystřídal. Je to možné? Vznikne mi tím nový nárok na celou podpůrčí dobu ošetřovného?

Jedno vystřídání během stejné nemoci dítěte skutečně možné je, nicméně celkovou délku pobírání ošetřovnéhovystřídání nijak neovlivní (neprodlouží), bude činit nadále nejdéle 9 kalendářních dnů. V témže případě ošetřování (péče) náleží ošetřovné jen jednou a jen jednomu z oprávněných nebo postupně dvěma oprávněným, jestliže se v témže případě ošetřování (péče) vystřídají. U zaměstnance, který takto převzal ošetřování (péči), se podmínky nároku na ošetřovné posuzují ke dni převzetí ošetřování (péče). Pokud potřeba ošetřování trvá delší dobu než je podpůrčí doba ošetřovného stanovená Zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zůstat doma s nemocným dítětem samozřejmě do jeho uzdravení můžete. Po skončení podpůrčí doby však již bez nároku na výplatu ošetřovného. Ošetřování nemocného člena rodiny a péče o dítě mladší 10 let představuje důležitou osobní překážku v práce na straně zaměstnance dle § 191 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, pro kterou musí zaměstnavatel omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Po tuto dobu zaměstnanci neplyne nárok na mzdu, ale poskytuje se mu pracovní volno bez náhrady mzdy (nečerpá-li po domluvě se zaměstnavatelem např. dovolenou aj.).

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED