Nemocenské

28.02.2019

Za měsíc tomu bude rok, co jsem v pracovní neschopnosti. Jak dlouho budu ještě pobírat nemocenské?

Nemocenské náleží pojištěncům od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténya končí dnem, jímž končí dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa, pokud nárok na nemocenské trvá až do tohoto dne. Podpůrčí doba (tzn. doba poskytování dávky)nemocenského trvánejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény (včetně zápočtu předchozích pracovních neschopností, pokud spadají do období 380 kalendářních dnů před vznikem dočasné pracovní neschopnosti).Poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně se nemocenské vyplácí od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž skončila doba zaměstnání, jde-li o zaměstnance, popřípadě skončilo pojištění, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou nebo o zahraničního zaměstnance.

Jsem dlouhodobě v pracovní neschopnosti. Minulý týden jsem obdržel dopis z OSSZ – upozornění na brzké uplynutí podpůrčí doby nemocenského (380 kalendářních dnů) a fakt, že po uplynutí podpůrčí doby již nebudu dostávat nemocenské. Podle mého praktického lékaře však nejsem stále zdravotně způsobilý k výkonu práce. Jak mám nyní postupovat?

Doba trvání dočasné pracovní neschopnosti a podpůrčí doba, tj. doba, po kterou se podle Zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění poskytuje nemocenské, nemusí být shodné. Případné ukončení podpůrčí doby a výplaty nemocenského nemusí mít vliv na ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Rozhodnutí o trvání dočasné pracovní neschopnosti je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře. Po uplynutí podpůrčí doby se nemocenské vyplácí na základě žádosti pojištěnce po dobu stanovenou v rozhodnutí orgánu nemocenského pojištění podle vyjádření posudkového lékaře orgánu nemocenského pojištění (Okresní správa sociálního zabezpečení/Městská správa sociálního zabezpečení Brno/Pražská správa sociálního zabezpečení), který vyplácí nemocenské, pokud lze očekávat, že pojištěnec v krátké době, nejdéle však v době 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby, nabude pracovní schopnost, a to i k jiné než dosavadní pojištěné činnosti. Takto lze postupovat i opakovaně, přičemž při jednotlivém prodloužení výplaty nemocenského nesmí být doba tohoto prodloužení delší než 3 měsíce. Nemocenské lze vyplácet celkem nejdéle po dobu 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby. Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby podává dočasně práce neschopný pojištěnec u příslušnéOkresní správy sociálního zabezpečení/Městské správy sociálního zabezpečení Brno/Pražské správy sociálního zabezpečení (OSSZ/MSSZ/PSSZ) nejlépe ještě před uplynutím podpůrčí doby (lhůta pro vydání rozhodnutí činí 30 dnů, v odůvodněných případech – např. došetřování rozhodných skutečností – se však lhůty prodlužují). Formulář žádosti je k dispozici na každé OSSZ/MSSZ/PSSZ, případně ke stažení na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Vznikne mi nárok na nemocenské, pokud onemocním po skončení pracovního poměru?

Nemocenské náleží též, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo k nařízení karantény došlo po zániku účasti na nemocenském pojištění (např. po skončení zaměstnání) – v tzv. ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. Pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo. V době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platuod zaměstnavatele. Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci pouze za dobu trvání pracovního poměru. Po skončení pracovního poměru (při vzniku dočasné pracovní neschopnosti v ochranné lhůtě) tedy nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele za dobu prvních 14 kalendářních dnů nevzniká. Zaměstnanci náleží od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti nemocenské, které vyplácí příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení/Městská správa sociálního zabezpečení Brno/Pražská správa sociálního zabezpečení (OSSZ/MSSZ/PSSZ).

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED