Pracovní poměr

28.02.2019

U stávajícího zaměstnavatele pracuji 6 let. Pracovní smlouvu na dobu určitou (vždy na 3 roky) mi chce prodloužit i nyní. Má na to právo? Nemám už nárok na pracovní smlouvu na dobu neurčitou?

Zaměstnavatel skutečně na takový postup právo má. Pracovní poměr na dobu určitou lze sjednat maximálně na dobu 3 let. Jednou založený pracovní poměr na dobu určitou lze opakovat nejvýše ještě 2x. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje sjednání nové pracovní smlouvy, dodatek ke stávající smlouvě i jeho prodloužení (prodloužení stávající pracovní smlouvy). Sjednal-li s Vámi zaměstnavatel pracovní poměr na období 3 let, tento jednou prodloužil, má právo ještě na jedno prodloužení v maximální délce 3 let. Teprve po vyčerpání maximálního možného počtu opakování pracovního poměru na dobu určitou (3x až 3 roky) může nastat změna pracovního poměru na dobu neurčitou.

Onemocněl jsem ve zkušební době. Může se mnou zaměstnavatel ukončit pracovní poměr?

Co se zrušení pracovního poměru ve zkušební době týče, zaměstnavatel i zaměstnanec může zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (nemoci) či karantény zaměstnance.Smyslem tohoto pravidla je, aby se zaměstnavatel nemohl vyhnout poskytování náhrady mzdy nebo jiného příjmu (platu, odměny z  dohody o pracovní činnosti/dohody o provedení práce) zaměstnanci za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti/karantény tím, že by s ním zrušil pracovní poměr ve zkušební době.Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů (4. až 14. den) trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náhrada mzdy nebo platuod zaměstnavatele.Po uplynutí prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance však již zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr ve zkušební době bez omezení (přestože pracovní neschopnost zaměstnance nadále trvá). Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu nepřihlíží. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější.

Ráda bych ukončila pracovní poměr u stávajícího zaměstnavatele (mám již domluvené nové pracovní místo), dohoda se zaměstnavatelem však možná není, trvá na dodržení dvouměsíční výpovědní doby. Mohu v tomto případě využít okamžitého zrušení pracovního poměru?

Nikoliv. Možnost okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance je povolena pouze ve výjimečných případech (stanoveny jsou pouze 2 důvody), které jsou definovány v § 56 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže podle lékařského posudku nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů od předložení posudku výkon jiné pro něho vhodné práce (s ohledem na jeho zdravotní stav, schopnosti, kvalifikaci apod.). Druhou možností pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem je situace, kdy zaměstnavatel zaměstnanci nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. Okamžité zrušení pracovního poměru z jiného než zákonem výše definovaného důvodu je neplatné. Není-li dohoda se zaměstnavatelem možná, nezbývá než rozvázat pracovní poměr výpovědí a vyčkat na skončení pracovního poměru uplynutím výpovědní doby.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED