Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením

28.02.2019

Jak mám postupovat, abych získal parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením?

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením je vázán na přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením, který je vydáván podle Zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postiženíma o změně souvisejících zákonů. Nejprve je tedy nezbytné požádat na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce České republiky podle místa trvalého pobytu žadatele o průkaz osoby se zdravotním postižením („Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením“). V případě přiznání průkazu ZTP či ZTP/P (držitelé průkazu TP nárok na parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením nemají) lze požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (obecní či městský úřad) o vydání parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením. Jedná se o speciální označení vozidel a osob podle § 67 Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů. K žádosti je zapotřebí předložit platný průkaz ZTP či ZTP/P, občanský průkaz a průkazovou fotografii, parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením je vydáván na počkání. Platnost parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením je totožná s platností průkazu osoby se zdravotním postižením.

Jsem držitelem průkazu ZTP a parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením. Vzniká mi tím právo na vyhrazené parkovací stání (místo) před domem?

Jelikož jste držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením, můžete požádat silniční úřad (odbor dopravy) o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště (§ 67 odst. 9 Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů). Nejedná se však o automatický nárok na zřízení vyhrazeného parkovacího stání, u každé žádosti se posuzuje potřeba konkrétního žadatele (zejména zdravotní stav, nemožnost parkování v garáži či na vlastním pozemku před domem apod.) i to, jak velký je v dané lokalitě tlak na parkovací místa (upřednostňováni jsou držitelé průkazu ZTP/P s výrazným omezením pohybových schopností). Podmínky pro zřizování těchto míst si stanovuje každý úřad samostatně.

Jaké zákazy nemusí držitel parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením dodržovat?

V jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné, parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením opravňuje řidiče motorového vozidla označeného tímto průkazem stát po dobu nezbytně potřebnou s autem na místech, kde je dle dopravního značení „zákaz stání“, pokud tím nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Uvedení řidiči jsou však povinni dodržovat „zákaz zastavení“ označený dopravní značkou i vodorovným dopravním značením vyjadřujícím zákaz zastavení. Vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením zároveň mohou (v jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné) vjíždět i tam, kde je značka „zákaz vjezdu“ omezena dodatkovými tabulkami: „jen zásobování“, „mimo zásobování“, „jen dopravní obsluha“ a „mimo dopravní obsluhy“. Další výhodou je i možnost vjíždět (v jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné) do oblasti označené dopravní značkou „pěší zóna“. Na vyhrazeném parkovišti/vyhrazených místech pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro OZP je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání. 

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED