Hmotná nouze – úvod

26.02.2019

Osoby se považují za osoby v hmotné nouzi přímo ze zákona (taxativní výčet podmínek pro uznání osoby za osobu v hmotné nouzi) nebo na základě správního uvážení orgánu pomoci v hmotné nouzi. Osoba se nachází v hmotné nouzi, jestliže její příjem a příjem společně posuzovaných osob

 • po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí, nebo
 • dosahuje sám nebo spolu s příspěvkem na živobytí částek živobytí, ale nepostačuje k zabezpečení odůvodněných nákladů na bydlení a služeb s bydlením bezprostředně spojených,

přičemž si nemůže tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním a zabezpečení jejích základních životních podmínek je tak vážně ohroženo. 

Osoba se považuje za osobu v hmotné nouzi též, jestliže nesplňuje výše uvedené podmínky, avšak s přihlédnutím k jejím příjmům, celkovým sociálním a majetkovým poměrům jí hrozí vážná újma na zdraví. Za osobu v hmotné nouzi může orgán pomoci v hmotné nouzi považovat též osobu,

 • kterou postihne vážná mimořádná událosta její celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že jí neumožňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami; vážnou mimořádnou událostí se rozumí zejména živelní pohroma (např. povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné pohromy, zemětřesení), požár nebo jiná destruktivní událost (např. sesuv půdy, elektrický zkrat), ekologická nebo průmyslová havárie
 • která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky
 • k úhradě nezbytného jednorázového výdaje, spojeného zejména se zaplacením správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, při vydání duplikátu rodného listu nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání, s úhradou jízdného v případě ztráty peněžních prostředků, a v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu
 • na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby (např. lednice, pračka, postel, stůl, umyvadlo, dioptrické brýle apod.)
 • na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním (např. výdaje na učebnice/učební pomůcky, pokud je škola neposkytuje zdarma/nezapůjčuje; výdaje na stravování ve školní jídelně; „školkovné“, pokud rodina není od úhrady osvobozena aj.) nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte (např. úhrada za zájmové kroužky, náklady na malířské potřeby/hudební nástroje aj.) a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí (náklady na odbornou poradenskou činnost, na návštěvy u dítěte umístěného v zařízení, na pobyt dítěte ze zařízení v rodině)
 • která v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků nemůže úspěšně řešit svoji situaci a je ohrožena sociálním vyloučením, jestliže zejména:
 • je propuštěna z výkonu zabezpečovací detence, z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody
 • je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti
 • je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech
 • nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez přístřeší, nebo
 • je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.

Osobou v hmotné nouzi není osoba, která:

 • není v pracovním nebo obdobném vztahu, popř. nevykonává tyto vztahy alespoň v rozsahu 20 hodin měsíčně, ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, popřípadě osoba, která je v pracovním nebo obdobném vztahu, ale nemá z těchto vztahů v rozhodném období příjem, s výjimkou osoby, která je
 • starší 68 let
 • poživatelem starobního důchodu
 • invalidní ve III. stupni
 • osobou pobírající peněžité dávky nemocenského pojištění z důvodu těhotenství a mateřství nebo rodičem celodenně, osobně a řádně pečujícím alespoň o 1 dítě a z důvodu této péče pobírajícím rodičovský příspěvek, a to po dobu trvání nároku na rodičovský příspěvek a po této době takto pečujícím o dítě, které z vážných důvodů nemůže být umístěno v jeslích nebo v mateřské škole nebo obdobném zařízení
 • osobou osobně pečující o dítě ve věku do 10 let závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I nebo osobou osobně pečující o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), a to za předpokladu, že v žádosti o příspěvek na péči pro osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby byla uvedena nebo po přiznání příspěvku na péči příslušnému orgánu ohlášena jako osoba poskytující pomoc; je-li pečujících osob více, lze toto ustanovení použít pouze u jedné z nich, a to té, která byla určena jejich písemnou dohodou
 • poživatelem příspěvku na péči ve stupni II (středně těžká závislost), nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost)
 • nezaopatřeným dítětem
 • uznána dočasně práce neschopnou
 • práce neschopná z důvodu, který by byl u pojištěnce pojištěného podle Zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění důvodem pro rozhodnutí ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti
 • zaměstnancem, jemuž zaměstnavatel nevyplatil mzdu, plat, odměnu za práci nebo jejich náhradu v termínu jejich splatnosti
 • je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítla vykonávat krátkodobé zaměstnání (zaměstnání, které není pro uchazeče o zaměstnání vhodným zaměstnáním, ale je zprostředkováno krajskou pobočkou Úřadu práce ČR na dobu nejdéle 3 měsíců, pokud odpovídá zdravotnímu stavu osoby) nebo účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnanosti (soubor opatření zaměřených ke zvýšení možnosti fyzických osob nebo jejich skupin uplatnit se na trhu práce), a to po dobu 3 kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém došlo k odmítnutí
 • prokazatelně neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním (vlastní prací, řádným uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo jiným využitím majetku)
 • je osobou samostatně výdělečně činnou a její příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásila k nemocenskému pojištění, a proto nemá dávky z tohoto pojištění; za osobu samostatně výdělečně činnou se považuje osoba, která se za osobu samostatně výdělečně činnou považuje podle Zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • je osobou, které byl za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky uložen správní trest podle zákona upravujícího přestupky, a to po dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení správního trestu
 • nastoupila výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo byla vzata do vazby, a to počínaje prvním dnem kalendářního měsíce, následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém tato skutečnost nastala, za předpokladu že uvedená skutečnost k tomuto dni nadále trvá
 • je osobou, které podle Zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění nevznikl nárok na nemocenské proto, že si úmyslně přivodila pracovní neschopnost, nebo jí vznikla pracovní neschopnost zaviněnou účastí ve rvačce, bezprostředním následkem opilosti nebo užití omamných prostředků anebo při spáchání úmyslného trestného činu, a proto jí nemocenské nenáleží nebo náleží ve snížené výši
 • je osobou, které byla dávka odejmuta (dávka neprávem přiznaná/vyplácená/vyplácená ve vyšší částce, než v jaké náleží, nebo zamítnutí dávky/zastavení výplaty dávky/odejmutí dávky pro nesplnění zákonem uložených povinností), nebo s ní společně posuzovanou osobou, a to po dobu 3 kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, ve kterém byla dávka odejmuta
© 2021 ALL RIGHTS RESERVED