Vyřízení invalidního důchodu

14.02.2019

Občan, jehož pracovní schopnost je na podkladě zdravotního postižení snížena, může prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení / Městské správy sociálního zabezpečení Brno / Pražské správy sociálního zabezpečení (OSSZ/MSSZ/PSSZ) příslušné podle místa trvalého bydliště oprávněné osoby podat žádost o invalidní důchod (žádost se žadatelem sepíše přímo příslušná OSSZ/MSSZ/PSSZ). Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat žádost o dávku důchodového pojištění, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci. K posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti je příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ, vlastní rozhodování o invalidním důchodu včetně zjišťování doby důchodového pojištění a výpočtu výše invalidního důchodu následně přísluší České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Nezbytnou součástí při podávání žádosti je předložení občanského průkazu (u cizinců jiný doklad prokazující jejich totožnost), dokladů o studiu / eventuálně učení (i neukončeném), dokladů prokazujících doby zaměstnání / doby vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, u mužů dokladů o výkonu vojenské služby (civilní služby), rodné listy dětí (pokud žadatel požaduje zápočet péče o dítě/děti) aj.  Schází-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady prokazující výdělečnou činnost žadatele – např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatele apod.

Invalidní důchod je možné zasílat příjemci v hotovosti prostřednictvím České pošty nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet. Požádá-li příjemce dávky o změnu způsobu výplaty důchodu nebo o změnu účtu, na který má být důchod poukazován, je plátce důchodu povinen provést takovou změnu nejpozději od splátky důchodu splatné ve 3. kalendářním měsíci po kalendářním měsíci, v němž byla uplatněna žádost o takovou změnu.

Posuzování invalidity je komplexní proces. Na základě podané žádosti a předložení všech požadovaných dokumentů je žadateli doručen tiskopis tzv. profesního dotazníku. Tiskopis vyplňuje občan, jehož zdravotní stav má být posouzen v rámci kontrolní lékařské prohlídky, a slouží k doložení údajů o dosaženém vzdělání, kvalifikaci, znalostech a o předchozích výdělečných činnostech/zaměstnáních (druhu a době výkonu). Na základě žádosti posudkového lékaře má občan povinnost tiskopis vyplnit a podat písemně nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky do datové schránky příslušné OSSZ. Nesplnění této povinnosti může mít za následek přerušení řízení nebo zastavení výplaty invalidního důchodu. Souběžně ošetřující (praktický) lékař na základě žádosti z OSSZ zpracovává a vydává pro potřeby posouzení zdravotního stavu a invalidity podklady o zdravotním stavu (žádost o zpracování podkladů pro posouzení zdravotního stavu). Posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem lékařské posudkové služby (LPS) příslušné OSSZ probíhá po obdržení podkladů od ošetřujícího (praktického) lékaře a profesního dotazníku. Posuzující lékař LPS vyhodnotí všechny posudkově významné skutečnosti a posoudí funkční dopad rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na pracovní schopnost. Výsledkem tohoto procesu je posudek o invaliditě, který je žadateli zaslán do 7 dnů od provedení posouzení zdravotního stavu. Stejnopis posudku o invaliditě a dokumenty předložené v rámci řízení jsou následně postoupeny ČSSZ, která provádí zjišťování doby důchodového pojištění, výpočet výše invalidního důchodu a vydává rozhodnutí o invalidním důchodu.

Rozhodnutí o přiznání dávky je ČSSZ povinna vydat nejpozději do 90 dnů ode dne zahájení řízení. Tato lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou se např. došetřují rozhodné skutečnosti u zaměstnavatelů, úřadů (došetřování chybějících dob pojištění), čeká se na odborné vyšetření aj.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED