Lázeňská léčebně rehabilitační péče

14.02.2019

Úvodem k lázeňské péči

Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní služby poskytnuté pojištěnci s cílem zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav nebo zmírnit jeho utrpení, pokud:

  • Odpovídají zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, jehož má být jejich poskytnutím dosaženo, a jsou pro pojištěnce přiměřeně bezpečné;
  • Jsou v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy;
  • Existují důkazy o jejich účinnosti vzhledem k účelu jejich poskytování.

Léčebně rehabilitační péče je podle § 5 odst. 2 písm. f) Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, druhem zdravotní péče, jejímž účelem je maximální možné obnovení fyzických, poznávacích, řečových, smyslových a psychických funkcí pacienta cestou odstranění vzniklých funkčních poruch nebo náhradou některé funkce jeho organismu, popřípadě zpomalení nebo zastavení nemoci a stabilizace jeho zdravotního stavu. V případě, že jsou při jejím poskytování využívány přírodní léčivé zdroje nebo klimatické podmínky příznivé k léčení podle Zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), jde o lázeňskou léčebně rehabilitační péči.

Dle § 33 Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů je léčebně rehabilitační péče hrazenou službou poskytovanou jako nezbytná součást léčebného procesu, jejíž poskytnutí doporučil ošetřující lékař a potvrdil revizní lékař. Návrh na léčebně rehabilitační péči podává na formuláři zdravotní pojišťovny lékař registrujícího poskytovatele nebo ošetřující lékař při hospitalizaci; jde-li o poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče, návrh obsahuje též určení stupně naléhavosti. Lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována výhradně jako následná lůžková péče ve zdravotnických zařízeních, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje nebo na území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení, a při poskytování péče jsou tyto přírodní léčivé zdroje nebo klimatické podmínky příznivé k léčení využívány.

Nemoci, u nichž lze lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytnout, stanovuje Ministerstvo zdravotnictví ČR přílohou č. 5 (oddíl B) k Zákonu č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů – Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči. V indikačním seznamu jsou kromě seznamu indikačních skupin pro dospělé, děti a dorost uvedeny i způsoby poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče pro jednotlivé indikace (komplexní nebo příspěvková péče), délka základního léčebného pobytu a opakovaného léčebného pobytu pro jednotlivé indikace, četnost opakovaného léčebného pobytu, lhůta pro nástup léčebného pobytu u indikací, kde je tuto lhůtu důvodné stanovit z hlediska léčebného efektu, možnost prodloužení léčebného pobytu podle jednotlivých indikací a způsobů poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím.

Ministerstvo zdravotnictví stanovuje pro jednotlivé indikace Vyhláškou č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče obsahové náležitosti návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče včetně potřebných vyšetření, obor specializace lékaře, který takovou péči doporučuje, požadavky na dostupnost zdravotnických pracovníků ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče a indikační zaměření lázeňských míst, ve kterých se nachází přírodní léčivý zdroj nebo klimatické podmínky vhodné k léčbě nemocí.

Opravným prostředkem proti zamítnutí návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči i proti změně navrhované komplexní péče na příspěvkovou je odvolání. Revizní lékař zdravotní pojišťovny v případě neschválení léčebného návrhu vydává rozhodnutí (rozhodnutí se doručuje pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci a rovněž se zasílá na vědomí lékaři, prostřednictvím kterého byl návrh podán), v němž uvede věcné zdůvodnění zamítnutí návrhu včetně poučení o možnosti podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Pojištěnec/případně lékař, který lázeňský návrh vystavil, podává odvolání řediteli odboru zdravotní péče regionální pobočky zdravotní pojišťovny, u které je žadatel registrován. V odvolání je vhodné popsat, v čem s rozhodnutím revizního lékaře pojištěnec nesouhlasí včetně doložení důkladnějšího lékařského odůvodnění návrhu či nového zdravotního posudku.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED