Dlouhodobé ošetřovné

28.02.2019

Zaznamenala jsem, že vstoupilo v platnost „dlouhodobé ošetřovné“. Jelikož pečuji o svoji 87 letou babičku v domácím prostředí, zajímalo by mne, kdo se považuje za ošetřovanou osobu?

Dlouhodobé ošetřovné představuje novou (až 90 denní) dávku Zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, jejímž účelem je pokrytí doby péče (domácí celodenní péče), která následuje po propuštění z nemocničního zařízení po závažném akutním zhoršení zdravotního stavu – např. po vážném úrazu nebo nemoci. Splnění zákonných podmínek pro přiznání dlouhodobého ošetřovného se váže jak na osoby, které dlouhodobou péči potřebují, tak na osoby pečující. Co se ošetřované osoby týče, pro účely dlouhodobého ošetřovného se jí rozumí fyzická osoba, u které došlo k závažné poruše zdraví, která si vyžádala hospitalizaci, při níž byla poskytována léčebná péče alespoň 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích, a u níž je předpoklad, že její zdravotní stav po propuštění z hospitalizace do domácího prostředí bude nezbytně vyžadovat poskytování dlouhodobé péče po dobu alespoň 30 kalendářních dnů.

Jaké jsou podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné?

Nárok na dlouhodobé ošetřovné má pojištěnec, který pečuje o osobu potřebující poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí (osobu po ukončení alespoň 7 denní hospitalizace, která vyžaduje dlouhodobou péči po dobu alespoň 30 kalendářních dnů následujících po propuštění z nemocnice), a nevykonává v zaměstnání, z něhož dlouhodobé ošetřovné náleží, nebo v jiném zaměstnání práci, jde-li o zaměstnance, ani osobně nevykonává samostatnou výdělečnou činnost, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ). Základní podmínkou ošetřující osoby je tedy účast na nemocenském pojištění – u zaměstnance alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících bezprostředně předcházejících dni vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče, u OSVČ musí být pro nárok na dávku splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče. Současně se splněním podmínky hospitalizace a potřeby celodenní péče ošetřované osoby v domácím prostředí ve výše uvedených lhůtách musí být ošetřované osobě na základě její žádosti v den propuštění z hospitalizace ošetřujícím lékařem poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče vydáno „Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče“. Další nezbytností pro nárok na dlouhodobé ošetřovné je, že ošetřovaná osoba udělila pojištěnci na předepsaném tiskopisu („Žádost o dlouhodobé ošetřovné“) písemný souhlas s poskytováním dlouhodobé péče. U nezletilých, kteří nenabyli plné svéprávnosti, se souhlas s poskytováním dlouhodobé péče nevyžaduje. Co se okruhu osob, které mohou pobírat dlouhodobé ošetřovné, týče, u osob bez přímého příbuzenského vztahu je zákonem ještě stanovena podmínka společného místa trvalého/hlášeného pobytu s osobou, které je poskytována celodenní péče, a to po dobu alespoň 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče.

Budu-li poskytovat dlouhodobou péči své tchýni, má zaměstnavatel povinnost mě k poskytování péče uvolnit? Může se mnou zaměstnavatel během pobírání dlouhodobého ošetřovného ukončit pracovní poměr?

Z důvodu potřeby celodenní dlouhodobé péče o jinou fyzickou osobu a uvolnění z výkonu pracovní činnosti žádá zaměstnanec zaměstnavatele o pracovní volno ve smyslu § 206 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (je-li překážka v práci zaměstnanci předem známa, musí včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna; jinak je zaměstnanec povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce a o předpokládané době jejího trvání bez zbytečného průtahu). Zaměstnavatel svému zaměstnanci uděluje souhlas s nepřítomností v práci z důvodu poskytování dlouhodobé péče. Dle § 191a Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce zaměstnavatel není povinen udělit písemně souhlas s nepřítomností zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé péče v případech dlouhodobého ošetřovného jen v případě, že prokáže, že tomu brání vážné provozní důvody (ochrana zájmu zaměstnavatele, kterému by při absenci zaměstnance mohly vzniknout závažné problémy/škody). Případné neudělení souhlasu musí zaměstnavatel zaměstnanci oznámit písemně a důvody neudělení souhlasu s nepřítomností zaměstnance v práci prokázat. V době poskytování dlouhodobé péče § 53 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce zakazuje dát zaměstnanci výpověď. Jedná se o tzv. ochrannou dobu, stejně jako je tomu např. u dočasné pracovní neschopnosti.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED