Dávky pro osoby se zdravotním postižením

01.02.2019

Zdravotní postižení (tělesné, zrakové, sluchové, mentální, duševní, kombinované, vnitřní aj.) představuje odchylku ve zdravotním stavu člověka, která jej v různé míře může omezovat v některých činnostech i péči o sebe sama (soběstačnost, pohyb, uplatnění ve společnosti, volnočasové aktivity aj.). Osoby se zdravotním postižením představují velmi různorodou skupinu lidí s rozdílnými potřebami i zájmy (v České republice činí počet osob se zdravotním postižením cca 10 %). Vymezení pojmu zdravotní postižení není v českých právních předpisech jednotné. Definice se liší podle zaměření systémů podpory, respektive dle toho, které projevy a důsledky zdravotního postižení jsou sledovány a řešeny.

Pro účely pracovněprávní je tento pojem ukotven v § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, dle něhož jsou osobami se zdravotním postižením (OZP) fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány:

  • invalidními ve III. stupni („osoby s těžším zdravotním postižením“),
  • invalidními v I. nebo II. Stupni, nebo
  • zdravotně znevýhodněnými („osoby zdravotně znevýhodněné“, OZZ).
  • Že již nejsou invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení.

Osobou zdravotně znevýhodněnou (OZZ) je fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a podstatně omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti, a tím i schopnost pracovního uplatnění.

Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením, dokládá fyzická osoba posudkem nebo potvrzením příslušného orgánu sociálního zabezpečení v případě invalidity a potvrzením nebo rozhodnutím tohoto orgánu v případě uznání za OZZ. Pracovněprávní předpisy zaručují osobám se zdravotním postižením zvýšenou ochranu na trhu práce a zároveň vytvářejí výhodnější podmínky pro integraci do zaměstnání.

Pro účely § 3 písm. g) Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je zdravotní postižení chápáno jako tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.

Stěžejní legislativní normou pro účely dávek pro OZP je Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, který upravuje podmínky poskytování peněžitých dávek osobám se zdravotním postižením určených ke zmírnění sociálních důsledků jejich zdravotního postižení a k podpoře jejich sociálního začleňování a průkaz osoby se zdravotním postižením. Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením definuje např. zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu OZP, seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených OZP, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku, dovednosti vodicího psa aj.

Osobám se zdravotním postižením se poskytují tyto dávky/příspěvky/výhody:

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED