AKTUÁLNÍ INFORMACE K VYPLÁCENÍ OŠETŘOVNÉHO

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 vydala Vláda ČR opatření, která dočasně mění úpravu vyplácení ošetřovného, proto zde přinášíme přehled změn. Nárok na ošetřovné se vztahuje i na situaci, kdy sám zřizovatel školského/dětského/sociálního zařízení rozhodl o uzavření tohoto zařízení.

Ošetřovné pro zaměstnance

I nadále vyplácí ČSSZ. Ošetřovné se bude nyní nově poskytovat po celou dobu trvání mimořádných opatření, tzn. do ukončení uzavření školních a dětských zařízení. Změny budou platné pouze po dobu trvání mimořádných opatření vlády pro boj s epidemií COVID-19.

Nárok na ošetřovné mají pouze zaměstnanci v pracovním poměru k zaměstnavateli. Některé skupiny zaměstnanců nemají vzhledem k charakteru vykonávané činnosti na ošetřovné nárok (např. zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu, zaměstnanci zaměstnaní na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce). Nárok na výplatu ošetřovného nemá zaměstnanec v době prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti.

Ochranná lhůta pro ošetřovné neplyne. Znamená to, že pokud pracovní poměr zaměstnance skončil v době před uzavřením školského zařízení, nárok na ošetřovné nemá.

Výše ošetřovného zůstává stejná – tedy od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Dávku vyplácí OSSZ, a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady ze strany zaměstnavatele. Ošetřovné se bude i nadále vyplácet za každý kalendářní den ošetřování (stejně jako např. nemocenské), tedy i za víkendy.

I když pečujete o více dětí, tak může pečující osoba v rámci jedné domácnosti získat jen jednu dávku. V případě, že jeden z rodičů pobírá rodičovský příspěvek nebo mateřskou, může druhý z rodičů na druhé dítě čerpat ošetřovné.

Pečující osoby se mohou v průběhu měsíce střídat, a to bez omezení četnosti střídání , ale každá z nich musí splňovat podmínky pro výplatu ošetřovného. Střídání v péči však není možné v průběhu dne. V průběhu pobírání ošetřovného se mohou v ošetřování střídat nejvýše dvě osoby.

Čerpání ošetřovného bohužel nelze přerušit, ale v průběhu podpůrčí doby může pečující osoba pracovat. V době, kdy vykonává práci, obdrží mzdu a neobdrží ošetřovné. Jde o situace, kdy rodič zajistí hlídání dítěte jinou osobou, která nesplňuje podmínky pro nárok na ošetřovné (sousedka, kamarád, atd.). Zaměstnavatel musí sdělit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, ve kterých dnech zaměstnanec pracoval.

Vyloučena je samozřejmě výplata ošetřovného pouze za dny, kdy zaměstnanec ve standardním režimu vůbec neměl pracovat (např. pokud zaměstnanec má pracovní dobu po – pá, ve všech pracovních dnech pracoval a žádal by dávku pouze za víkendy).

Pokud zaměstnanec začne pečovat o dítě za trvání zaměstnání a zaměstnání je následně ukončeno, poskytuje se ošetřovné nadále i po skončení zaměstnání. Poživatelům starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně se však ošetřovné vyplácí nejdéle do dne, jímž končí doba zaměstnání.

Ošetřovné z důvodu uzavření škol (školek)

Žádat může osoba, která nemůže vykonávat zaměstnání z důvodu péče o dítě/děti, které/která navštěvuje/navštěvují školu nebo jiná dětská zařízení, která byla uzavřena na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 13 let. Pokud dítě dosáhne 13. narozenin v průběhu péče (a v době trvání mimořádných opatření), neztrácíte nárok na ošetřovné.

Vztahuje se na uzavření státních i soukromých dětských a školských zařízení (tj. nárok na ošetřovné se týká též případů, kdy o uzavření školního nebo dětského zařízení rozhodl sám zřizovatel).

Dětská zařízení jsou taková, která před zahájením povinné školní docházky pečují o děti, aby jejich rodiče mohli vykonávat zaměstnání (jesle, mikrojesle, dětské skupiny, školičky, mateřské školy nebo lesní školky, mateřská centra nebo předškolní kluby pro děti, denní stacionáře).

Podmínky jsou:

 1. Dítě mladší 13-ti let v den, kdy žádáte o ošetřovné.
 2. Pečující osoba je plátcem nemocenského pojištění.
 3. Pečující osoba žije ve společné domácnosti s dítětem (u rodiče se předpokládá automaticky).

Žádost o ošetřovné

Zaměstnanec žádá o výplatu ošetřovného na formuláři „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“, který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje.

 

Vyplnění formuláře

Část A. tiskopisu vyplňuje školské/dětské zařízení.

V tomto tiskopisu vyplní školské/dětské zařízení část A. elektronicky, dokument uloží (v případě ePortálu ČSSZ vyexportuje a uloží) a zašle příslušnému rodiči e-mailem (optimálně s elektronickým podpisem příslušného zaměstnance školy, pokud jím škola nedisponuje, zašle tiskopis rodiči e-mailem bez elektronického podpisu).

Část B. tiskopisu vyplňuje rodič.

Elektronicky obdržený tiskopis od školského/dětského zařízení by měl rodič bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem svému zaměstnavateli jako doklad o své nepřítomnosti v práci z důvodu péče o dítě.

Pro uplatnění žádosti o dávku ošetřovného je potřeba, aby rodič školou zaslaný elektronický tiskopis vyplnil, podepsal a odeslal, a to buď elektronicky, má-li elektronický podpis nebo datovou schránku. Pokud však rodič tyto technické prostředky nemá, může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat, naskenovat (ofotit) a poslat elektronicky zaměstnavateli e-mailem, anebo může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat a zaměstnavateli předat fyzicky (poštou).

Část C. tiskopisu vyplňuje zaměstnavatel a předává příslušné OSSZ.

Ošetřovné z důvodu péče o handikepovanou osobu

Nově vzniká nárok na ošetřovné i osobám, které pečují o:

 1. nezaopatřené dítě/děti maximálně do věku 26 let, které/která je/jsou závislé/závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo
 2. osobu/osoby, která/které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/které byla/byly umístěna/umístěny dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/pobývají, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.

Podmínkou ovšem je, aby pečující osoba žila s ošetřovanou osobou ve společné domácnosti.

Ošetřovné pro OSVČ

Je obdobou výše uvedeného ošetřovného vypláceného zaměstnancům.

Žádat může osoba samostatně výdělečně činná (nejen živnostníci, ale i tzv. svobodná povolání), která má podnikání jako svoji hlavní činnost a nemůže podnikatelskou činnost vykonávat z důvodu péče o:

 1. Dítě/děti, mladší 13 let, z důvodu uzavření školských a dětských zařízení.
 2. Handikepovanou osobu alespoň ve stupni I (lehká závislost), která by jinak navštěvovala školu, nebo pobývala v zařízení sociální péče.

Výše dotace je stanovena částkou 424,- Kč za den.

Podmínky pro příjemce podpory

Příjemce musí splňovat následující podmínky:

 1. Musí splňovat definici malého a středního podniku; tuto skutečnost prokazuje čestným prohlášením.
 2. Musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě; tuto skutečnost prokazuje čestným prohlášením.
 3. Nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie do 12. března 2020; tuto skutečnost prokazuje čestným prohlášením.
 4. Příjemce dotace musí prokázat čestným prohlášením, že na stejné osoby, nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba.

Příjemcem podpory není OSVČ, pokud ke dni podání žádosti:

 1. Na její majetek byl prohlášen konkurz, povoleno vyrovnání či soud zamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.
 2. Bylo rozhodnuto o jejím úpadku.
 3. Soud nebo správní orgán vydal rozhodnutí o nařízení výkonu rozhodnutí na její majetek nebo nařídil exekuci jejího majetku.
 4. Je v likvidaci.
 5. Podnikatelská aktivita OSVČ splňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního úpadkového řízení.

Žádost o podporu

O podporu je možné zažádat vyplněním jednoduchého formuláře žádosti na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu – zde: https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/. O dotaci se žádá za každý kalendářní měsíc samostatně – zpětně.

OSVČ přikládá k žádosti výše uvedená čestná prohlášení (jsou součástí formuláře) a dále potvrzení o uzavření zařízení (školy, školky, zařízení sociální péče), které vydává ředitel tohoto zařízení.

Datum zahájení příjmu žádostí: 1. 4. 2020 od 9:00, za měsíc březen je možné žádat o podporu do konce dubna 2020.

Překážky v práci – úvod

V souvislosti se vznikem pracovního poměru vzniká mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem řada práv a povinností. Jde zejména o povinnost zaměstnanec podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru. Tomu odpovídá povinnost zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem. V průběhu trvání pracovního poměru však mohou na straně zaměstnance či zaměstnavatele nastat okolnosti (právní skutečnosti), které po omezenou dobu brání/znemožňují v plnění základních pracovněprávních povinností či jejich plnění značně ztěžují – překážky v práci. Základní právní úprava překážek v práci je obsažena v části osmé Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Právní úprava překážek v práci se nevztahuje pouze na zaměstnance, kteří jsou ve vztahu k zaměstnavateli v pracovním poměru, ale i na zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti). Ze zákona se na ně vztahuje právní úprava překážek v práci na straně zaměstnavatele. V rámci dohody o pracovní činnosti je možné sjednat (přímo v dohodě o pracovní činnosti/kolektivní smlouvě či stanovit vnitřním předpisem) právo zaměstnance na dovolenou a na jiné důležité osobní překážky v práci.

Kontakt

Provozovatelem služeb na doméně tevasopo.cz je obchodní společnost ADHERSOL, s.r.o., V závitu 1240/3, 147 00 Praha 4, IČ: 05280851, kontakt:

Vznik a provoz projektu tevasopo.cz finančně podporuje obchodní společnost Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, IČ: 25629646.

Ochrana osobních údajů

Vážený uživateli,

abyste mohli využívat služeb na stránce www.tevasopo.cz, potřebujeme Vaše osobní údaje. Bezpečnost Vašich dat a jejich zpracování zákonným způsobem je naší prioritou. Níže uvádíme, jak Vaše osobní údaje zpracováváme a jak dosáhneme jejich bezpečnost.

1. Kdo jsme?

Vaše osobní údaje zpracovává naše společností ADHERSOL s.r.o., se sídlem V závitu 1240/3, Braník, Praha 4, Česká republika, IČO: 052 80 851, DIČ: CZ05280851, Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261138 (dále jen “Poskytovatel”) email:
(Dále jen “Provozovatel”).

2. 2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Uživatel
Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu o využívání služeb na stránce www.tevasopo.cz a plnit si řádně všechny zákonné a smluvní povinnosti s tím související, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu: E-mail, aktivační kód.

Marketing
Abychom Vám mohli zasílat informace o produktech a službách a obracet se na Vás s průzkumem trhu, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu: E-mail.

3. Pro jaký účel zpracováváme vaše osobní údaje?

a) Uživatel
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření smlouvy o využívání služeb na stránce www.tevasopo.cz a plnění povinností vyplývajících z této smlouvy a také ze zvláštních právních předpisů souvisejících s tímto smluvním vztahem.

b) Marketingová komunikace
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem péče o uživatele, poskytování informací o produktech a službách a průzkumu trhu, a to prostřednictvím vybraného způsobu komunikace. Vaše osobní údaje zpracováváme pro tento účel, pokud nám na to dáte souhlas.

4. Jak nám můžete dát souhlas?
Souhlas na zpracování Vašich osobních údajů nám můžete dát některým z těchto způsobů:

• přes online formulář;

• zaškrtnutím příslušného okénka na registračním formuláři

5. Jak můžete souhlas odvolat?

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dali, můžete kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat

• zasláním oznámení na e-mail ;

• zasláním oznámení poštou na adresu V závitu 1240/3, Braník, 147 00 Praha 4 Praha 4, Česká republika

• v případě, že Uživatel nemá zájem o zasílání informačních emailů, má možnost o této skutečnosti informovat Provozovatele služby i na e-mailovém kontaktu:

6. Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.

7. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Uživatelé

a) Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání smlouvy a po nezbytný čas pro případ uplatnění práv, maximálně však po dobu 10 let.

Marketing

a) Dokumenty týkající se marketingu se uchovávají po dobu, na kterou dotyčná osoba poskytla souhlas, příp. po kratší dobu do odvolání souhlasu. Pokud není dán souhlas na konkrétní dobu, osobní údaje se zpracovávají pokud se neskončil účel, v souvislosti s nímž souhlas daná osoba dala.

8. Kam přenášíme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nebudou předmětem přenosu do třetích zemí.

9. Na koho se můžete obrátit?

Pokud máte jakékoliv dotazy či podněty týkající se osobních údajů, můžete se obrátit na:
Jméno a příjmení: Martin Zátopek
Email:
Tel. č .: +421 948 232 133

10. Nejste spokojeni?

Pokud nejste spokojeni s tím, jak zpracováváme vaše osobní údaje, můžete nám dát o tom vědět na e-mail . Také máte možnost podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud si myslíte, že Vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně.

11. Jak zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v elektronické a listinné formě.

12. Jak zajistíme ochranu vašich osobních údajů?

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás prvořadá. Abychom zajistili ochranu Vašich osobních údajů, přijali jsme nezbytná technická a organizační opatření.

13. Závěrečná ustanovení

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění dne 24.5.2018.

Vyhrazujeme si právo tyto zásady změnit, pokud dojde ke změně zpracování osobních údajů v naší společnosti. O každé změně budete informováni e-mailem.

Práva dotčené osoby

1. Právo na přístup k údajům

Máte právo vědět, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud tyto zpracováváme, můžete nás požádat o přístup k údajům. Na základě Vaší žádosti vydáme potvrzení s informacemi o zpracovávání Vašich osobních údajů naší společností.

2. Právo na opravu

Máte právo na to, aby Vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly správné, úplné a aktuální. Pokud jsou Vaše osobní údaje nesprávné nebo neaktuální, můžete nás požádat o opravu nebo doplnění.

3. Právo na vymazání

Za určitých okolností máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazány. O vymazání Vašich údajů nás můžete požádat kdykoliv. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud
• již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účel, pro který jste nám je poskytli;
• odvoláte svůj souhlas;
• namítáte vůči zpracovávání Vašich osobních údajů;
• zpracováváme Vaše osobní údaje nezákonně;
• osobní údaje musí být vymazány, aby se tím splnila zákonná povinnost;
• pokud jste dítě, příp. rodič dítěte, které souhlasilo se zpracováním osobních údajů přes internet;

4. Právo na omezení zpracování

Můžete nás požádat, abychom omezili zpracovávání Vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme, Vaše osobní údaje budeme pouze uchovávat a dále s nimi pracovat nebudeme. K omezení zpracování Vašich údajů dojde, pokud
i. nám sdělíte, že Vaše osobní údaje jsou nesprávné, a to až dokud neověříme jejich správnost;
ii. zpracováváme Vaše osobní údaje nezákonně, avšak Vy nesouhlasíte s jejich vymazáním a na místo toho žádáte, abychom zpracovávání Vašich osobních údajů pouze omezily;
iii. Vaše údaje už nepotřebujeme, ale potřebujete je Vy k prokázání, uplatňování nebo hájení svých práv;
iv. namítáte vůči zpracovávání Vašich osobních údajů, a to dokud neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad Vašimi důvody.

5. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo požadovat, abychom Vám poskytli Vaše osobní údaje v elektronické formě (např. Soubor XML nebo CSV), která Vám umožní snadno si přenést údaje do jiné společnosti. Také nás můžete požádat, abychom Vaše osobní údaje přenesly vybrané společnosti přímo my. Vaší žádosti vyhovíme v případě, že jste nám poskytli osobní údaje přímo Vy a dali jste nám na jejich zpracování souhlas.

6. Právo namítat

Máte právo namítat, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, můžete namítat jejich zpracování kdykoliv. Na základě námitky Vaše osobní údaje vymažeme. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme v následujících případech:
i. na plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
ii. z důvodu našeho oprávněného zájmu,
iii. vytváření zákaznického profilu,
můžete namítat jejich zpracování, pokud máte na to osobní důvody.

Jak můžete tato práva vykonávat?

S Vaší žádostí se můžete na nás obrátit některým z těchto způsobů:
• emailem na
• písemně na adrese V závitu 1240/3, Braník, 147 00 Praha 4 Praha 4, Česká republika

Všemi Vašimi žádostmi se budeme zabývat a o výsledku jejího vyřízení Vás budeme informovat stejným způsobem, jako žádost podáte.

Podmínky používání

Podmínky používání služeb na www.tevasopo.cz

Podmínky používání služeb na www.tevasopo.cz (dále jen “podmínky používání”) stanovují pravidla mezi

provozovatelem služeb www.tevasopo.cz, společností ADHERSOL s.r.o., se sídlem V závitu 1240/3, Braník, Praha 4, Česká  republika, IČO: 052 80 851, DIČ: CZ05280851, Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261138 (dále jen “Poskytovatel”)

a
uživatelům těchto služeb.
(dále jen “Uživatel”)
Potvrzením volby “Souhlasím” se uživatel zavazuje dodržovat podmínky používání v následujícím znění:

1. Předmět dohody – Používání služeb

Pod používáním služeb se rozumí všechny úkony uživatele prováděné na doméně www.tevasopo.cz v sekci Poradna.

2. Přihlašovací informace

Některé služby v systému spravovaném pod doménou www.tevasopo.cz jsou vlastnictvím Poskytovatele a je u nich nutné uvést email a aktivační kód. Při využívání Poradny musí Uživatel pravdivě a úplně vyplnit formulář. Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel služby může využít informace, které uživatel zadal při přihlašovací proceduře pro vlastní účely.

2.1 Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že zpracování osobních údajů Uživatelů probíhá v souladu platnými právními předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů, přičemž bližší informace se nacházejí a jsou Uživatelům k dispozici v sekci „Ochrana osobních údajů.“

Poskytovatel shromažďuje a uchovává také informace týkající se vaší IP adresy a čtecího softwaru, které poskytuje Váš systém a statistické informace o návštěvnosti, kvůli zkvalitňování a vylepšování stránky www.tevasopo.cz.

2.2 Telekomunikační tajemství a soukromí uživatele

Poskytovatel se tímto zavazuje respektovat telekomunikační tajemství, soukromí uživatele a neposkytovat osobní údaje uživatele získané při procesu registrace třetím stranám. Osobní údaje uživatele mohou být třetím stranám poskytnuty pouze na základě platného právního řádu České republiky, a to při zjišťování skutečností vedoucím k objasnění trestné činnosti na základě písemné výzvy orgánů činných v trestním řízení.

2.3. Odkazy na jiné web stránky

Doména www.tevasopo.cz aktuálně neposkytuje odkazy na jiné webové stránky.

3. Změny systému www.tevasopo.cz

Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit poskytování služeb v systému www.tevasopo.cz i bez upozornění, bez povinnosti náhrady vůči jakémukoli uživateli nebo třetí straně.

4. Poradna

Všechny informace poskytované v rámci sociálně-právní poradny mají jen doporučující a informativní charakter, přičemž nepředstavují závazné právní stanoviska. Na základě poskytnutých informací není možné domáhat se vydání úředního, resp. soudního rozhodnutí, které by mělo být v souladu s poskytnutými informacemi. Za účelem získání závazného stanoviska je třeba se obrátit na příslušný úřad nebo na některého z advokátů registrovaného v České advokátní komoře.

Poskytovatel si vyhrazuje právo přeposlat otázku Uživatele jinému odborníkovi pokud odborník neodpověděl na otázku Uživateli více než 3 dny. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit počet kladených otázek Uživatelům v sekci poradna bez nutnosti informování uživatele. Uživatel se zavazuje, že bude využívat poradnu systému www.tevasopo.cz jen na kladení otázek souvisejících s jeho osobou.

Poskytovatel neodpovídá za odbornost ani za obsah odpovědi odborníka na otázku Uživatele. Poskytovatel může otázku Uživatele a následnou odpověď zveřejnit na www.tevasopo.cz v případě, že poskytovatel otázku anonymizovány (odstraní všechny kontaktní údaje Uživatele).

Poskytovatel může kontaktovat Uživatele v případě, pokud je v otázce zaznamenán nežádoucí účinek léku.

5. Odpovědnost

Uživatel tímto souhlasí s používáním služeb systému www.tevasopo.cz na své vlastní riziko. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli chyby systému www.tevasopo.cz nebo ztrátu dat přenášených prostřednictvím sítě internet.

Poskytovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému www.tevasopo.cz Zároveň Poskytovatel prohlašuje, že je v jeho nejlepším zájmu, aby všechny funkce systému www.tevasopo.cz byly poskytovány Uživatelům na maximální možné úrovni. Poskytovatel se nezaručuje, že služba splní očekávání a požadavky uživatele, že bude dostupná nepřetržitě a bezchybně a že případné chyby budou odstraněny okamžitě.

Poskytovatel neposkytuje žádné záruky za obsah, správnost a spolehlivost informací, které Uživatel obdrží prostřednictvím systému a poradny www.tevasopo.cz.

Poskytovatel komunikuje s Uživatelem výhradně ze dvou kontaktních adres elektronické pošty ve tvaru . Pokud se Uživateli někdo promlouvá jménem provozovatele systému www.tevasopo.cz z jiné adresy, jde s největší pravděpodobností o pokus o podvod a Uživatel by měl okamžitě o takovém pokusu informovat Poskytovatele na uvedených kontaktních adresách.

6. Zrušení služby

Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitě a bez náhrady zrušit účet Uživatele v systému www.tevasopo.cz, pokud vznikne podezření, že Uživatel porušuje některé z předchozích pravidel.

Uživatel není oprávněn poskytnout svůj aktivační kód jiným osobám. Poskytovatel si vyhrazuje právo určit, zda chování Uživatele je v souladu s podmínkami používání. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek i bez předchozího upozornění Uživatele. Je v zájmu Uživatele, aby byl důkladně seznámen s těmito Podmínkami.

7. Práva uživatele

Uživatel má právo používat služby v systému www.tevasopo.cz v souladu s podmínkami používání. Uživatel má právo seznámit Poskytovatele se svými názory, připomínkami, jakož i požádat Poskytovatele o pomoc při používání služeb v systému www.tevasopo.cz.

V případě, že Uživatel má námitky proti podmínkám používání uvedeným v této dohodě, má právo na zastavení používání služeb v systému www.tevasopo.cz.

8. Oznámení

Jakékoliv oznámení druhé straně musí být provedeny písemnou formou, použitím elektronické pošty, faxu nebo formou dopisu. Poskytovatel má právo používat služby systému www.tevasopo.cz na hromadné zasílání zpráv všem Uživatelům o změnách podmínek této dohody o nových službách a funkcích v systému www.tevasopo.cz.

9. Právní normy

Podmínky této dohody jsou vytvořeny v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Poskytovatel a Uživatel souhlasí, že vzájemné vztahy mezi oběma stranami se budou řídit příslušnými ustanoveními těchto Podmínek, případně dalšími právními předpisy vztahujícími se na předmět této dohody.

10. Autorská práva

Obsah stránky www.tevasopo.cz, včetně barevného, textového, grafického provedení, programových kódů a skriptů, je chráněna autorským zákonem.

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED