AKTUÁLNÍ INFORMACE K VYPLÁCENÍ OŠETŘOVNÉHO

15.04.2020

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 vydala Vláda ČR opatření, která dočasně mění úpravu vyplácení ošetřovného, proto zde přinášíme přehled změn. Nárok na ošetřovné se vztahuje i na situaci, kdy sám zřizovatel školského/dětského/sociálního zařízení rozhodl o uzavření tohoto zařízení.

Ošetřovné pro zaměstnance

I nadále vyplácí ČSSZ. Ošetřovné se bude nyní nově poskytovat po celou dobu trvání mimořádných opatření, tzn. do ukončení uzavření školních a dětských zařízení. Změny budou platné pouze po dobu trvání mimořádných opatření vlády pro boj s epidemií COVID-19.

Nárok na ošetřovné mají pouze zaměstnanci v pracovním poměru k zaměstnavateli. Některé skupiny zaměstnanců nemají vzhledem k charakteru vykonávané činnosti na ošetřovné nárok (např. zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu, zaměstnanci zaměstnaní na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce). Nárok na výplatu ošetřovného nemá zaměstnanec v době prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti.

Ochranná lhůta pro ošetřovné neplyne. Znamená to, že pokud pracovní poměr zaměstnance skončil v době před uzavřením školského zařízení, nárok na ošetřovné nemá.

Výše ošetřovného zůstává stejná – tedy od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Dávku vyplácí OSSZ, a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady ze strany zaměstnavatele. Ošetřovné se bude i nadále vyplácet za každý kalendářní den ošetřování (stejně jako např. nemocenské), tedy i za víkendy.

I když pečujete o více dětí, tak může pečující osoba v rámci jedné domácnosti získat jen jednu dávku. V případě, že jeden z rodičů pobírá rodičovský příspěvek nebo mateřskou, může druhý z rodičů na druhé dítě čerpat ošetřovné.

Pečující osoby se mohou v průběhu měsíce střídat, a to bez omezení četnosti střídání , ale každá z nich musí splňovat podmínky pro výplatu ošetřovného. Střídání v péči však není možné v průběhu dne. V průběhu pobírání ošetřovného se mohou v ošetřování střídat nejvýše dvě osoby.

Čerpání ošetřovného bohužel nelze přerušit, ale v průběhu podpůrčí doby může pečující osoba pracovat. V době, kdy vykonává práci, obdrží mzdu a neobdrží ošetřovné. Jde o situace, kdy rodič zajistí hlídání dítěte jinou osobou, která nesplňuje podmínky pro nárok na ošetřovné (sousedka, kamarád, atd.). Zaměstnavatel musí sdělit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, ve kterých dnech zaměstnanec pracoval.

Vyloučena je samozřejmě výplata ošetřovného pouze za dny, kdy zaměstnanec ve standardním režimu vůbec neměl pracovat (např. pokud zaměstnanec má pracovní dobu po – pá, ve všech pracovních dnech pracoval a žádal by dávku pouze za víkendy).

Pokud zaměstnanec začne pečovat o dítě za trvání zaměstnání a zaměstnání je následně ukončeno, poskytuje se ošetřovné nadále i po skončení zaměstnání. Poživatelům starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně se však ošetřovné vyplácí nejdéle do dne, jímž končí doba zaměstnání.

Ošetřovné z důvodu uzavření škol (školek)

Žádat může osoba, která nemůže vykonávat zaměstnání z důvodu péče o dítě/děti, které/která navštěvuje/navštěvují školu nebo jiná dětská zařízení, která byla uzavřena na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 13 let. Pokud dítě dosáhne 13. narozenin v průběhu péče (a v době trvání mimořádných opatření), neztrácíte nárok na ošetřovné.

Vztahuje se na uzavření státních i soukromých dětských a školských zařízení (tj. nárok na ošetřovné se týká též případů, kdy o uzavření školního nebo dětského zařízení rozhodl sám zřizovatel).

Dětská zařízení jsou taková, která před zahájením povinné školní docházky pečují o děti, aby jejich rodiče mohli vykonávat zaměstnání (jesle, mikrojesle, dětské skupiny, školičky, mateřské školy nebo lesní školky, mateřská centra nebo předškolní kluby pro děti, denní stacionáře).

Podmínky jsou:

 1. Dítě mladší 13-ti let v den, kdy žádáte o ošetřovné.
 2. Pečující osoba je plátcem nemocenského pojištění.
 3. Pečující osoba žije ve společné domácnosti s dítětem (u rodiče se předpokládá automaticky).

Žádost o ošetřovné

Zaměstnanec žádá o výplatu ošetřovného na formuláři „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“, který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje.

 

Vyplnění formuláře

Část A. tiskopisu vyplňuje školské/dětské zařízení.

V tomto tiskopisu vyplní školské/dětské zařízení část A. elektronicky, dokument uloží (v případě ePortálu ČSSZ vyexportuje a uloží) a zašle příslušnému rodiči e-mailem (optimálně s elektronickým podpisem příslušného zaměstnance školy, pokud jím škola nedisponuje, zašle tiskopis rodiči e-mailem bez elektronického podpisu).

Část B. tiskopisu vyplňuje rodič.

Elektronicky obdržený tiskopis od školského/dětského zařízení by měl rodič bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem svému zaměstnavateli jako doklad o své nepřítomnosti v práci z důvodu péče o dítě.

Pro uplatnění žádosti o dávku ošetřovného je potřeba, aby rodič školou zaslaný elektronický tiskopis vyplnil, podepsal a odeslal, a to buď elektronicky, má-li elektronický podpis nebo datovou schránku. Pokud však rodič tyto technické prostředky nemá, může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat, naskenovat (ofotit) a poslat elektronicky zaměstnavateli e-mailem, anebo může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat a zaměstnavateli předat fyzicky (poštou).

Část C. tiskopisu vyplňuje zaměstnavatel a předává příslušné OSSZ.

Ošetřovné z důvodu péče o handikepovanou osobu

Nově vzniká nárok na ošetřovné i osobám, které pečují o:

 1. nezaopatřené dítě/děti maximálně do věku 26 let, které/která je/jsou závislé/závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo
 2. osobu/osoby, která/které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/které byla/byly umístěna/umístěny dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/pobývají, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.

Podmínkou ovšem je, aby pečující osoba žila s ošetřovanou osobou ve společné domácnosti.

Ošetřovné pro OSVČ

Je obdobou výše uvedeného ošetřovného vypláceného zaměstnancům.

Žádat může osoba samostatně výdělečně činná (nejen živnostníci, ale i tzv. svobodná povolání), která má podnikání jako svoji hlavní činnost a nemůže podnikatelskou činnost vykonávat z důvodu péče o:

 1. Dítě/děti, mladší 13 let, z důvodu uzavření školských a dětských zařízení.
 2. Handikepovanou osobu alespoň ve stupni I (lehká závislost), která by jinak navštěvovala školu, nebo pobývala v zařízení sociální péče.

Výše dotace je stanovena částkou 424,- Kč za den.

Podmínky pro příjemce podpory

Příjemce musí splňovat následující podmínky:

 1. Musí splňovat definici malého a středního podniku; tuto skutečnost prokazuje čestným prohlášením.
 2. Musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě; tuto skutečnost prokazuje čestným prohlášením.
 3. Nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie do 12. března 2020; tuto skutečnost prokazuje čestným prohlášením.
 4. Příjemce dotace musí prokázat čestným prohlášením, že na stejné osoby, nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba.

Příjemcem podpory není OSVČ, pokud ke dni podání žádosti:

 1. Na její majetek byl prohlášen konkurz, povoleno vyrovnání či soud zamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.
 2. Bylo rozhodnuto o jejím úpadku.
 3. Soud nebo správní orgán vydal rozhodnutí o nařízení výkonu rozhodnutí na její majetek nebo nařídil exekuci jejího majetku.
 4. Je v likvidaci.
 5. Podnikatelská aktivita OSVČ splňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního úpadkového řízení.

Žádost o podporu

O podporu je možné zažádat vyplněním jednoduchého formuláře žádosti na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu – zde: https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/. O dotaci se žádá za každý kalendářní měsíc samostatně – zpětně.

OSVČ přikládá k žádosti výše uvedená čestná prohlášení (jsou součástí formuláře) a dále potvrzení o uzavření zařízení (školy, školky, zařízení sociální péče), které vydává ředitel tohoto zařízení.

Datum zahájení příjmu žádostí: 1. 4. 2020 od 9:00, za měsíc březen je možné žádat o podporu do konce dubna 2020.

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED