Novinky v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 k tématu ošetřovného

15.04.2020

Ošetřovné během pandemie bude vypláceno od 14. 10. 2020 po celou dobu distanční výuky či nařízené karantény.  Doba vyplácení se vztahuje na celou dobu distanční výuky a nařízené karantény za kalendářní dny plus svátky a víkendy. Nepočítá ale s prázdninami či ředitelským volnem.

Kdo má nárok na ošetřovné?

Žádost o ošetřovné může podat zaměstnanec, který není schopen vykonávat svou pracovní činnost z důvodu ošetřování/péče o:

 • dítě mladší 10 let (v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let);
 • nezaopatřené děti (nejdéle však do 26. roku věku) účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.);
 • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení;
 • děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Podmínky platí i pro samoživitele a rodiče dětí, kterým byla uzavřena školka z důvodu mimořádných opatření během pandemie.

Jaká je výška ošetřovného a kdy se vyplácí?

 • výše ošetřovného činí po dobu platnosti mimořádných opatření od prvního kalendářního dne 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu, sazba 70 % platí pro všechny případy výplaty ošetřovného, a to i z důvodu nemoci. U zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru činí minimální výše ošetřovného 400 Kč při plném úvazku, pokud potřeba ošetřování vznikla z důvodu mimořádného opatření. Při kratším úvazku se částka 400 Kč úměrně snižuje. Neplatí v případě ošetřování z důvodu nemoci. Pokud bude např. manželka pracující na plný úvazek ošetřovat nemocného manžela po úrazu, ošetřovné bude vypláceno za prvních 9 kalendářních dnů ve výši 70 % denního vyměřovacího základu. Bude-li denní výše ošetřovného činit například 360 Kč, nezvyšuje se na 400 Kč; vypláceno je zpětně za předchozí měsíc.

Jak postupovat při uplatnění ošetřovného?

 • Informujte svého zaměstnavatele, že chcete nastoupit na ošetřovné,
 • ošetřovné se žádá vždy za uplynulý kalendářní měsíc,
 • vyplňte formulář na web stránce eportal.cssz.cz. Video návod na správné vyplnění naleznete na webu MPSV https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne,
 • doručte formulář svému zaměstnavateli.

Další doplňkové informace:

 • Nárok na ošetřovné nevzniká osobě, která pobírá rodičovský příspěvek nebo když na dítě čerpá jiná osoba finanční pomoc v době mateřství či rodičovský příspěvek.
 • Dvě pečující osoby se mohou při péči o dítě střídat bez omezení, avšak střídání není možné v jednom kalendářním dnu.
 • Nárok na ošetřovné zaniká skončením zaměstnání.
 • Ošetřovné se počítá za kalendářní dny.

Ošetřovné pro osoby pracující na DPP/DPČ

Právo na ošetřovné za výše uvedených podmínek (s výjimkou nařízení karantény v rodině) v době mimořádných opatření mají také osoby, které pracují na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, musí však být za ně odváděno sociální pojištění.

Ošetřovné pro OSVČ

Ošetřovné pro OSVČ realizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podpora je určená všem OSVČ, kteří nemohou vykonávat samostatnou výdělečnou činnost hlavní v souvislosti s péčí o dítě do 10 let nebo hendikepovaného člověka. Výše pomoci činí 400 Kč za kalendářní den při naplnění daných podmínek. Online formulář naleznete na webu MPO.

Pozor: Za měsíc říjen dotaci z programu COVID – „Ošetřovné“ pro OSVČ nebylo možné kombinovat s kompenzačním bonusem, který vyplácelo Ministerstvo financí, resp. Finanční správa. Za měsíc listopad začal příjem žádostí o vyplácení ošetřovného pro OSVČ dne 21. 12. 2020 a je možné ošetřovné kombinovat s kompenzačním bonusem za stejný den.

Nová žádost o ošetřovné

Česká správa sociálního zabezpečení poskytla nové formuláře žádostí o dávku. Nový formulář je kombinací žádosti o ošetřovné a výkazu péče. Rodičům stačí pouze vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář. Na začátku každé žádosti je vygenerováno jedinečné číslo, které bude zároveň sloužit pro snadnou identifikaci, proto je dobré si číslo zapsat nebo uložit. Díky tomuto novému formuláři není potřeba potvrzení od školy o uzavření, doloží se pouze čestné prohlášení rodiče.

Aktualizace: Jak ovlivní nárok na ošetřovné znovuotevření tříd školy?

Nárok na ošetřovné končí nástupem dětí 1. a 2. tříd zpět do škol, které se uskutečnilo 18. 11. 2020, tudíž naposledy je možné uplatnit nárok na ošetřovné za den 17. 11. 2020, který je zároveň posledním dnem potřeby péči o dítě. Jakmile se vrátí rodič do zaměstnání, je potřeba tuto žádost o ukončení péče o dítě odevzdat neprodleně zaměstnavateli. Zároveň bude opět možné žádat o ošetřovné za dny 21. a 22. 12.2020, kdy došlo k opětovnému uzavření škol.

Pokud školní zařízení není uzavřeno, ale žák do něj nemůže chodit, protože onemocněl, potvrdí potřebu ošetřování dítěte z důvodu nemoci lékař. Nárok na ošetřovné z důvodu nemoci dítěte (i v případě onemocnění covidem-19) je jen po dobu prvních 9 a u osamělých rodičů až 16 kalendářních dnů potřeby ošetřování.

Nárok na ošetřovné pokračuje i v případě, kdy je nařízená karanténa z důvodu styku s člověkem pozitivním na onemocnění COVID-19. Tato doba péče se nevykazuje na měsíčním výkazu, ale na tiskopise od lékaře, kde lékař vyznačí důvod karantény a tím se odliší potřeba péče o zdravé dítě od potřeby péče o nemocné dítě.

Nárok na ošetřovné se vztahuje i na ty rodiče, kteří zůstávají doma kvůli staršímu dítěti, pro které je škola zavřená.

Dále byla od pondělí 30. 11. 2020 taky obnovena výuka žáků prvního stupně základních škol, tým pádem potřeba péče o tyto děti končí a rodiče mohou vyplnit formulář Žádosti o ošetřovné za měsíc listopad.

Pro žáky druhého stupně ZŠ se od 30. 11. 2020 uplatňuje střídání distanční a prezenční výuky. Pro ty dny, kdy bude dítě doma, mohou rodiče pokračovat v již uplatněných Žádostech o ošetřovné. Nárok na ošetřovné zaniká při plném obnovení prezenční výuky. Pokud by došlo k opětovnému uzavření škol, bude se jednat o nově vzniklou potřebu péče, tudíž se vyplní nová Žádost o ošetřovné s novým vygenerovaným číslem.

Nárok na ošetřovné vzniká opět po dobu uzavření škol, tj. od 21. 12. 2020 do 10. 1. 2021 v jednotlivých dnech následovně.

Z důvodu omezení provozu škol:

 • v období od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 není nárok na poskytování (výplatu) ošetřovného, protože tyto dny jsou podle školského zákona a příslušné vyhlášky MŠMT dny vánočních prázdnin. Podle zákona č. 438/2020 Sb. je nárok na poskytování ošetřovného po dobu školních prázdnin výslovně vyloučen.
 • v období od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021 je nárok na poskytování ošetřovného při péči o dítě mladší 10 let (posuzuje se ke dni 21. 12. 2020 u prvního ošetřujícího) nebo o dítě ve věku až 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost), jemuž byla usnesením vlády zakázána osobní přítomnost ve škole.

Na předškolní zařízení (mateřské školy) se usnesení vlády nevztahují, jejich provoz tedy není omezen. Nárok na ošetřovné na děti umístěné v předškolním zařízení je jen při splnění podmínek pro nárok na tuto dávku, které nesouvisejí s tímto usnesením vlády (např. potřeba ošetřování potvrzená lékařem, uzavření konkrétní MŠ orgánem hygieny apod.).

 

Zdroj:

www.cssz.cz

www.mpsv.cz

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED